* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


naibrep un gErt ;
[tulgen ga xOzisen vEZ coikyalde. an jaye naibseje]

degzEilvoZen es Eida vEZ dek un kuas Zed reca Saum vuZ iac, Zer seja is naib vaZ kan voZ 1 Suig. kEirzoulke gliaka iuza rauc. EskE juisk Zed az deyejnaer un Esk yoin EvEiri yalda un kani Zuica. oc EskE stuiha groug Zed naib az cEimsi deti, Zer ekous Esk kin Enyalda coikeplud Ozia Eskes, uns il Tusti er Zed Sur ara glot. Eskes kin zEfa kloup un isEmvoz ki rEses.

voZ Yspauz asa, Zas naib az skErvEgi. il iTki, il dEki un hio il yuhi. es Entsa sevia. oc es paluan, Zer rEses dEga ili Zer yEdplud kin eSa sula ki es. Esk SEiz duigan voZ hio kous vuZ ijxouS. duig tauSa xask ut rEsesE arain staip uayan iuz esE xoS voZ Suig.

ZE dEga il rulvi, Zer kEirzoulke zEra il gliaka. uts, ZE Sur jiTi giona veZ kiyEz hio zEil, Zas ilzis is er at sErpan muisk slia homa dek. 1 boskSrodanor Zer rEses uvEn sufa es Zer maiga un slia opa kiuZ doiT. ZE az vEZon Zed EskE voci deyij gauka.
soizvEZon hin blatxum ;

Esk kin sula voZ skansgau hin fega oTi soizen. gaTar ZEd ost suada xut voZ Ze kous Zer hirEia soizvEZon ;

1 pigloujE jExYz

1 daejug glebsen

2 mokerdask

uayil ZE. il cEimi ZET Zed ost toda ZEza jez kanzEfain ZET un jez luyia Zed Esk kana. Ze Saz gouS.

ga ; trejku
pewuyEv stuiha luinOj ;

EskE Saul az pewuyEv. Ze naZ kizan ki iuk TEl an sebete, ut Esk kauza Zer rEs gloda doci. Esk slisar. sli. sli. nah,,

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.