* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

suvar pludsEn


ivpreku ; hupaiS
dEi,, voZ ost leja uvEn yalrOk, ost kin rEina bloupsind ZET.
Esk talz rEina ZEd zida sulk Zed reca noitstak. oc evis kan kana sulk, Zer es kin kan Zosta ZE noitsE tak.
kon az iki zuipen ur kraj Zed rEses tisa ost zeNa uv sulk ur ivas. gaTi Sur, sulk cEimsi kan reca noitstak urva ?
Suroz,,

ivtObEhar ; nEre
4el spec besk az ESouki.
Esk gluapia ZEd taki besk iki Ze yaltxa.
rEses ceni Sodan vuZ nulgson, ut ijjEtenoits kin toduaya vaZ Siolhio konons oc ost kan sErpa.

eSaust ; Eigost
Esk Ekous sula ki Ze mesk hin kana erdask ut Sur voZ hik ur cauS. iuz evEs, voZ ZEsk az iksi, Esk hEma iki,,
evis ur evas gEvksi bloma ga Ze meskE Tak,, cEimsi slenta Esk.

ewEiNewe ; ZuT
zida ijuarki deti dErk vuZ ewEiNewe Zed Sur zida ivis gena SEina,,
voZ degzEil, Zas hio siyoi er iuka Zoi slentin riound Zer Survos heTa. va asa iuk ZE groug ?
uts, oc ost skuya gluca ostE klouc ki eNEn er, Zer reyeda iukE rulv kon az zoti ferj iuz ijleje,,

soiomabE ; nulic
zerS urva ? zaul Zed gledan Zeg vuZ soiomabE zerSgroug az il zoti hur Zur zerSon. ost Sira EskE nEr urva ?
Eistoz, EskE uv luyiaT gErtan voZ zaula iuk Ze zerSgroug ut Esk Sur plega. Esk yav kin kana il is luyiaT Zer Edou kin eSkana. urs, Esk kon rEski kana is ZET.
buahaha. Eist, Esk uayil kan ev kous josa kiuZ Esk kana dEkgliak. ijSira urva ? Esk ijzaula.

iayEbs ; rauS
wau. nEtagcOpE ijleje urva ? va jEta ost ki Zeg ?
iayEbs Sur zida is ZET iuz lejon ut ost sula hin jiska soun urva ? Sai, rEs zida is noits Zer Eskes kanS guica hin kana uhEn veZ ilz rulvi.
oc zida ijleje Suvi kOni sErpa ZE ijbraumi er, Zer Eskes kin kan souna Zer rEses kan kana hio ili luyiaT. pirca 2 glot vEZ 1 aron. giahah.
e,, ciToz. Esk boski kirka Surfiken rOsa Esk. ilz coti. gaToz Sur zida ivis ara iki ZE.
uts,, Esk ilz sena EskE nulaur. sErpar ZE deti un ijbraumi er. aroz.

iayOrbuag ; jezil
ehEk ehEk. stejoz.
uarki stevE iki Eskes kanS kleNa vEZ Ze ih. er Zua kan Zuica vEZ uv Ze flEid urva ? Eistoz, iayEbsE ih Sur az tiani ut iayOrbuagE ZegE ih az il deti. ehEk.
Esk ekous rauga sula ki Zeg. uvEn ih az tartui un Ze kEir reca is coyegsi er. uts, rEses slouka ZET vuZ Zeg Zeds Esk kanS kana voZ roilkEir,,

zevYk ; [mira] nEle
zevYk TYlzkEir.
Esk Sur Sira is ZET daig TYl, ut ost Sira yaukgloda TYlziE ZET urva ?
ruyou.
rEs az ilz puagi un gErSi. Esk az Sur gaTi ocZEd rEs az TafeorZET, ut Esk Suvi Sira ZEd rEs kin siana yib un rOsa uzba vat.
drusk Zed ounda vuZ grouZ kauza puagen iuz stevEsETdruskE kenon voZ rEsesE Zuicgion.
ruyou TEnan rEses kauzaE puagen.
uts, Saz uayil ZE. zida ZeNki ruyoukuid Zed aran hin uayil stevEsETdrusk houta.
sETi vero.
Sur zida ivas kOnZuran iuz vero juSi yaukon. uns, Esk spEZa ZEd rEs az il zoti Zur Silvi ruyou hin es.

ziyiram ; vEicnaTxOn
Esk yav jEiza yeh. ZE az veZon Zed Esk skuya Ze yeh. Ze kEir tisa Esk hEma iki Esk zidan vuZ yeh voZ uvEn nast.

rOkYz ; Tusti er
har. ZEz, ZE dEki ihdEks kan tisa er Ezan vuZ ih urva ? homa EskE smand vEZ ih kin vaZi doca urva ?

ogrOdu ; diyE
pligoz. Zeg az ogrOdu.
ogrOdu az gloutniTE xauSkEir Zeds ZEg az nEtagcOp sYtroSE ZaunkEir.
ogrOdu az orSi iuz Eskes sYtroS veZ skonsOrkbrat zidan Zeg. uvzEis, ogrOdu wuka glEiba nEtagcOpE dEj.
Esk Sira. Ze klis kon gloda giuTi ut cEimi az iji un dErkan vEZ ist xergi kegon.
vaZ Sursena kanasai zaumstak ur er kundaE soums, Ze klis kinS Srodan.
hurianar ostE lej vuZ Zeg vuZ ogrOdu.

vumiau ; vumjEZ
ost Sira vumiauE ist diougi groug urva ?
[rulgaurYk] Zed zidan vuZ hio SiN ga Zeg. rulgaurYkE galEiSenE erdask Sur az ilz gEbi ZEz es yav kan yurda ki usEiz oc ost az sevi.
ZE az ist zoti groug iuz TafSEinia vEZ ost TafaE er. ZEg uvEns jezSiran un az ilz diougi ziag.
gaToz, zot Sur zidan ZEd ost zira ki ZEg vEZ uar oc ost oT Sur palva. ost kin gloda iki ilz deti er.

rerez ; vEmno
Esk spEZa ZEd Eskes cEimsi az jugi iuz kan Zuica vuZ ilz diougi un tuji kEir iki Ze.
zot zidan ZEd zida Ze zoti Zesk, Ze isi klust un Soda uv Ze stuisi er. rerez az iki kanzidain ijiant.

jayaiT ; etiar
Esk gleza EskE [xYdErTorb]. Esk Saz uayil SEta Zosta EskE stertak ut az uvzEi ken poimi gleda uar.
uvs soTuf SEta poimi glez veZ stuin slEima dutnad. oc ost at poimi gleza uar, Zer ost kan ogi Zosta iv dutnadEin.
oc ost kon skuya kanda soTuf, Zer ost kun yaj kana Siron gayez gias zEra zOrkglez.
kandar daig soTuf Zer ijspEZar ZuicsluN. yaj, ost ken kana stuintuj gayez ost kan ilz nuToucia stuin un dutnad.

jodo ; puyatsvob
houhou. frEiZoz. zida,, uhifi puyatsvob.
houhou. Esk az puyatsvob uns Esk kliTa rYtEir ki uvs stuisi stevo un stevE voZ frEiZyehgau.
oc ost skuya Eida jodo, Zer Eidar kEir Zer ZuNi zirar ki ost jiskaE yaji hErk. ost kin kan Soda TYlzi yils Zed kin kliTa ost ki ivtObEhar.
houhou. frEiZoz.

nilko ; nilkoepoirOfe
oi. rYgar.
Ze az kEnSenziag. ost kanS skisa.

nizokOl ; poirOfe
EskE jEizain evesxiaj az iuk hilg. rEs sETjEta nizokOl. seviar Sur ara glot ki rEs.

SEvler ; xEs
Esk kEnS iv Zuice iuka Ze groug.

tuno ; stevE
voZ uarki zEil, voZ tuno oT az flomi, Zas is lErouve az nEiziki.
is helios gEvki Zuica un ilkous Zua Sur zida luyiaT iuz goka rEsesE gauke. evOs er kiza rEsesE gauke ki iuk sauc Zed az SEin lErouv.
ZEz, iuk ZE sauc, Zas esen kiga ZEd zida is yurdai biwib Zed az kanS uvEni gaukaE gauki geT Zer kanS yaufa Zuicelon.
kiyEz peSa geTrid, Zas biwib zEra avka rEses ut ZE Sur OznEra ZEd biwib yela ki Zuice.
rEses cidi dutnad kanS Eida sYki un guldi un gerSi sauc, ZEz rEses kuaZi avka rid Zed kin yuha rEsesE dutnadsliut.
tuno saucE biwib kon az slentin ut rEsesE haut uvzEi soit az petsi.

gloutniT ; mokre
zida spEti yEd Zed Saula ik tilNit Eid Ze xedSi kEir.
Zoi rEs az siogi un Sur erdi rulva er, Sir zidan ZEd tilNit bilza ZET Zed az vuZ stualp ki iuk uarE dutnad.
ZEz, oc zida evas Zed az vuZ stualp Zed ost skuya kauza, seviar ur Sur, rEs houtan tilNit. uts,, tilNit az soit giuTi,,
pliri tilNitib az il kuvi Zur tilNit. Tusten kleSi ciTi avka rEs vEZ Surv SoitSira rEsE tak,, ZEz, seviar.

cauec ; sYtroSe
snouwe uTar ost un zEfa ki ost Zas is reS un yeN un reb.
snouwe az Taf un dioug akrO. ost spEZa ZEd oc Esk Suvi kagEiSi Zaska, Zer rEs kin rOsa Esk kana ilz diougi juisk urva ?

aSplE ; tuzot
uSkoz ; yuj, il 1 nEtagcOpe. Esk Sur talz jiska roilkEirE ivis vuZ Ze groug. EskE Saul az tuzot.
Ze groug kedan ik aSplE. Ze lErouvE Zegziage ara surv Zed az uvEns skErvEgi Zur Esk talz ziraE eNEn groug.
kon az veZ Ze groug az ilzonhaNi ga eNEn ziag veZ ZegE viargglodon.
rEses gloda skErvEgi Zur Eskes un Zosta jeT Zed oT ilz hozian Esk. Esk uvzEi SurSiria rEsesE hauboSE skErvEgi Zoston.
gaToz, zida evs vaZion. uts, ost kun kOn sevia evOs vason.
ekous ostE kigen ur aren kan OzspEZan ik reca uvEns aSoni nEr.
Esk skuya kan kiga rEsesE jet. haiz. urs, Esk skuya Esk kan Soda il is er vuZ Zeg Zeds rEses kan kiga EskE jeT. Esk,, az ilz EvEiri. hOS.

lauS ; kEire
Esk jEiza seget. rEses az ist diougi skarg vuZ gesrek. ekous rEses az Zuiczidonualuayilen vuZ ihiki stej.
oc ost hEma evas voZ ost jiska seget, Zer ost kYn ijgliZa gesrekE sluNi dioug.
Esk Sur Sira ocZEd Esk kan Soda ivis Zed spEZa ZEd gesrek az zoti un uTdiougi Zas iki Esk. cEimsi vocoz.

voyE ; paliguc
EskE Saul az paliguc Zed az huige Zed yalda hin plEin.
Esk kin kiga ki ost daig TEskOlzrilp Zed az Siolis spec TEskrilp. TEskOlzkrilp az il yuhi Zur TEskrilp un az soit luyeli.
rEs avka vEZ taki dalknaiN uns is TEskrilp hirEia. zida Soitszidi takskErvEg niTes TEskrilp un TEskOlzrilp.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.