* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

soutnESklezon

alopcOp ijmuntneb

ijneyouvon

dorEgOc gawauS p pegeS
dorEgOc gawauS t pegeS
kYses yalrOkersfeS groug

kandon

lOdausk gawauS
itz gawauS
nawEic paspZaungroug
nuliup gawauS
teyEsk gawauS

pasp
isrEsk dErk
sYre dErk
ditlE dErk
nilegOS dErk

skecgroug

itmOregmotrEmro niyuilen skecgroug

nebprij

fiT niyuilen
deyejOn niyuilen
nilts raib
glecOk niyuilenZaskgroug
alopcOp ijmuntZaskgroug

gloNk

ijzirehErk
alopcOp ijmuntdoigbratdErk

houtgroug

pOSedkumEd houtgroug

kandeoundgroug

dudel dErk
zEirain dErk
fulTu dErk
jaTel dErk
ivYs dErk
niloks dErk

lETkYv

duz


ciag yoittaud

hoizoz. aronar Sai.

nYras plud skuya gErta alopcOp ijmuntE gluapen Zed az diougi un rEzeti skecgrougdErk Zed at kandand is ijheliosen. Ze az EskesE slekon ut rEses Sur Sena.

ost kin yavEista urva ? gaToz Sur. ost kin arona urva ? gaToz Eist.

yuj, zirar ki laspesgroug, Zostar lpg;Ozpaujaskecgroug Zer jaikiar. rEses kin rYga Ze vEZonuayilen az rEses gloda deti vEZ ara ZE.

2E ZET az viurar EskesE ciag vuZ ijmunt voZ krolE 38. lEzar ki rEses ZEd oT zida Serai er vuZ alopcOl.


rYgar nYras glot yoit

rYgar nYras glot

nYras plud at is sloukkauza alopcOp vaZ yurSi Zer zottEllaica flomsdEs un SEinziagi survon hin ara dEsi Oztakion. voZ krolE 39E gau, rEses ijsuya ralga alopcOp ijmunt rEzeti skecgroug hin dErka ili nYras bilpi ijmuntpaspZaungroug. rEses at ilzisona.

at Sur OztONEska nYras EndEga EskesE kEir ki dEsi 1onsloukon urva ? uvzEi Eskes. Sai at az zEil hin rYga slouka surv hin kana krEskekson. Sai az zEil hin rYga nYras.

voZ krolE 38E gauE 11E gautulg, rOsar Eskes EnSoitSirar daig nYrasE detfikain aron vEZ viura EskesE ciag vuZ Zauni cighErk. serSar Zer huriar uvEn Suig Erk. kigar stens. hin kana il is hYl, ijkedar iaufYhOr [lp;iaufYhOralopcOp].

yavvoig ; Ze az SurvdEini voson.


poifOre kandvosonyoit

yezkandvoson ; poirOfe ijkEje

krolE 29E gauE 11E gautulg. reyirsEiu kandgawauS

nYras hEskippasppegeSE Tustfosain jEte Zed az poifOre kana rEsE is yEiNk ga alopcOpE uarE goilnairEskE ijheg Zer Sai Zosta yoin zEil ijstuiha zEilxulYk glasi ijZoston. rEsE ijlEz kin OzlEza zEilxulYkpaspglEison Zer zida yezsuaZzEil daig ijyaldluip hin dEZi hEskipe.


dipribvOreg alopcOp 1E cObisios

dipribvOreg ; Ze az dipribvOreg voZ SuigyaldzEilE yujon.

alopcOpe, ostes vE ? oT jaugi kanda urva ? Tusti zauska ? ur ost at ralpia trida ? kon az ost at trida. Esk kinS kroula ost. Esk kinS zira ki kEirZaungroug voZ SaigauSuig. oc Eist, Zer ost az vuZ alopcOp ijmuntgroug Zed az groug Zed ciag Oza nYras pludsEn oT asa.

iki Ze. nYras skuya ralga ijmuntgroug uarki skecgroug Zer toda Tusti dErk. ciage kiga [ZE dErk az EskesE survontulgen uns Eskes Sur SEta nYras kauza il 1 alopcOp tulg].

uarE tEyaiS az Esk Eista ciage iuz Ze vases. Esk gaTia ZEd nYrasE Tusti dErk kin az dEki un talEfi ut Sur zida ivis sena. Esk jEiza ZE uarki skecgroug Zoi rEs iki at SEiz rioNka. Esk jEiza glodeli ZET. nYrasdE rEses reca Tusti sterhoriSglodel. Eistes, kedar Esk ik Surhaulend, Sur sena. Esk yav spEZa ZEd es Sur SEta dEga coyegi dunden Zed reca Sauvi sowEikxod un aSvYZoni dEspEwobred hin steka zoti tasenhoutgroug Zed vaZia uvigvetne.

Zois, vaZ Esk is kiga, Esk kiga ZEd Ze az atslouk. nYras kin ralga ZE skecgroug vaZ Sursena EskesE kigen. kunen az tega Zer heTa Zer ralpa hin skansxauS huig veZ ost Sira ZEd rEses oT Sur hEiSia EskesE kEir urva ?


iaufYhOrE nYras gOrzEil

nYras glot

Ozslouka alopcOl gauZ 1377E nast

1377 ; sloukkauza alopcOpE uv kegon un pauj dEki pludsEn vEZ Suryalsi Yleyenkanen.

1378 ; Ozliuka suaZ daig sluNi er Zed jEta nYras.

1379 ; sloukkauza uv Tiz dEki hazliop. suaZor rYgan.

1384 ; sloukkauza zum aurYk. ralga niskniyuil hin dErka pasphazliopgroug.

1386 ; ralga alopcOpE wEiZi sloruSZound hin dErka nYras kumYz.

1388 ; sloukkauza uvEn Yzugi ziag un tilg Zer tisa is Zuak er eSkana yald.

1394 ; hinsona ralga alopcOp ijmunt rEzeti skecgroug hin ginda vEZ il 1 pasphazliopgroug.

nYrasE ijgOr az va ? Sur zida ivis Sira.
vi jEta plud ? Sur zida ivis Sira.
Eskes skuya stoNk vo ? Sai.


heTa

ompkEz ara zounthauka Zer lErka erdask trEnoiS causka.

ivEiuniag ; ZE Sur az tYr. ZE az uaZ.

causkai erdask zounthauka muisk sOr Takan ki guld. Saiatsen az guldi hilsek. stualp ijsufan hedi hik Zed zira Zol zounten. er [ivEiuniag ur blev] Zed geskia nut zauga aun. ompkEzrYgan ki krez.

ivesksauis ; [SurspuNkain] rEs at Sur zidan vaZ 5 nast.

ompkEzzEran Zer Enfika ivesksauis zufbruafe un rEsE yaldstens Zed az stevE Zed Sur reca Saul. rEses kunda iuk jez kliabi ucib skans guiskdilk Zed zida is taud un hoiotad Zed orSia ivEiuniagE yijon.

ivEiuniag ; guldvorp un guldfOlb ziduvsan 95/r EskesE yalrOk.

ivesksauis un rEsE yaldstens houta vEZ rEsesE fers vEZ ilzi un Surzidi hauboSE

ivEiuniag ; Eskes uayil az juiggid roicsa vuZ Suryujai guldisen.

ivesksauis un ZE SurvSaulstevE skisa rEsesE bruaf. ivesksauis pEda vuZ fen muisk voiga muiskes ZE stevE cEta gijtaud Zed az vuZ kaut. ompkEzvurS asa. ivesksauis pEda vuZ kaut Sai un metain geThoiotad yoitan vuZ guiskdilk iuz braini jiskon. eNEn ompkEzvurS asa. ZE stevE Sai pEda vuZ kaut Zed az xauS ivesksauis un uvZe jiska ki guiskdilk.

ompkEz yaufan. ivesksauis plida ivEiuniagE yiuv vEZ ster Zer gleba glebTEib. ompkEz Edou yaufan. ivesksauis un rEsE yaldstens stuiha vuZ hilsek voZ Suig uns vEZa uriak. rEses Soda erdutnad [ivEiuniag ur blev].

ivEiuniag ; uvs riound stuiha rEsE xeke.

ivesksauis un ZE SurvSaulstevE jiska dutnad vEZ pubar. ivesksauis spEZa rEsE yaldstens noil. ompkEz yaufan. ivesksauis Edou gleba yiuv Zer ompkEzrYgan ki krez. blev zEra xifla ga guld. ivesksauis EvEiri yurda vuZ jez jEdi sildiu. ompkEz zEra soundsi yaufan niTes blev un ivesksauis kiuZ blev uvEns xifla ga guld un suada krezi xEib.

ompkEz skisa heTa ki ivesksauis gleba yiuv. SurvSaulstevE kunda vuZ guld Zer trEi skansi riuNka vEZ sulci rauk. ompkEz yaufan ki ZE stevE jiska guiskdilk Zer ki ivesksauis yurda vuZ guld un vEZa zur un zuikan rEsE uriak. ompkEz skisa heTa ki ZE stevE toda ivesksauisE hoiotad ki guiskdilk.

ompkEz jEdsmiaka Zer lErka vaZ uayil 1 uZEn ZEd ivesksauis jiaka vuZ stualp vEZ krYk smEia vuZ naiNE iac. ompkEz yaufan ki ZE stevE Zer trEyaufan ga guiskdilk Zeds rEs kana rEsE bruaftirssoig Zer zira ga ucib.

ompkEz skisa heTa ki ucib. hozi un haubreni ivEiuniag Zed suada xidmiandi malg Zed rEs ara voZ ESEirs detxoSvoson. rEs cEta xekzag Zed xekan uar Zeds rEs Tuita ivesksauisE gauk Saz an blev ut az rEsE aron.

ivEiuniag ; [Ozkujai liuz] ivEiuniag reca krYki Suig vEZ ster. uriakjuig. rEs fliama. ivEiuniag jiaka vuZ Toms. krYk vuZ rEsE haub. aun zaupa.

ompkEz mEvka yaufan ki ivesksauisE dutnad Zed az vuZ stualp muisk blev kunda skans rEs. ompkEz yaufan Zer lErka iTki un maigai blev. ivEiuniag Ezi jiska vEZ pubar. ompkEz Edou yaufan Zer az geT yurda Zol hilsek vEZ hunrekorb. ompkEz Edou yaufan ki eNEn geT yurda vuZ tuN muisk gaujuig aspan ki ist Siolhio.

ompkEzyaufanor dEga soundsi. hilsek Edou ovsufan hik. SurSaulstevE eSpEda ga baunt Sandel vuZ ster Zer riuNka hin jiska evas Zed az vuZ guld. met zidan usEiz misk Zer ZE SurSaulstevE iuka col hin stuiha ivesksauis. rEs kunda niTes guld vEZ uriak un zur. juig cauva ivEiuniagE Seg Zer rEs riuNka hin pliga. rEs Taki jiska. ivesksauis at gauka vuZ stualp. blev vEZa sErpbesk [un dEki Suig] vEZ ster. ZE stevE degan ki guld Zer [heTa] kuyet xifla zounterga krez.

ivEiuniag ; Eskes reca 2 haub. 1 ZET Zed Esk Zosta hin uv jiska un haub Zed zidan vuZ guld.

lEts yujan vEZ troskigen [ZET Zed zidan Tak palef].


tirescYm [foukes]OtE

tirescYm OzZaunOtE

alopcOp ijmuntyalde OzZaunen

tirescYm ; glofjEte

vEZ ilz krEskeksondEsarons zoti kiuZenshYl, tirescYm viura alopcOl ijmunt voZ 1388E nast hin jEta 1 kEs ijmunt zidaE ist orSi hEskippaspglof voZ degzEil. rEs az glof ist nastTusti jEte vaZ EskesE ijmuntrOtzEvs un gaTi az ist rEski vaZ kiuZon. rEsE ovuvzon soyarza is huali Yleyen Zed jEta ki ilz dEZi ut oT SurlErkain soutnEShEskipglof Zed kedan ik glOmSut glof.

rEsE uarE yalk ;

[Esk Sur az skuipe un kon az pubar iuz is er ZEd Esk ruta hin kana ZegE glofjEte specel vuZ ijmunt. iuz Esk, Ze az dEZ dEga cEimen. muisk glEisa, EskE ijstens az hauli soutnEShEskipe Zed az goilnairEskE stevoTEirg. Esk uvos gluapia goilnairEskE yalden uns rEsE 1375 ki 1377E nastE ijskilgen az ist orSTusti iuz skuipi sirouv. ik dEze, Esk kan rOsa gOra hin ara glasi ijZoston hin goilnairEskE yalden vEZ skisa pErS Zed rEs ara vEZ ilz kerneki hEskipeplud. ZE az glOmSutE veZEn uns burg Eisti az uTyaufi].

tirescYmE gloNk ijjEizi plud az alopcOp cexOse. ost kan jiska rEs zidan vuZ ist skansi coizpEd voZ uvs voson.


reyirsEiu gaukviZenxeken

viZ reyirsEiu
[1343 ; 1393]

EskE stens Zed az reyirsEiu at gauka voZ 1392E nastE 73E gau vEZ 50 nastuark. ik alopcOp ijmuntkEje, Zas reyirsEiu gloukan ik rEsE SurrYgi getkO iuz rEsE ijfeS un kande. goilnairEsk un ivdOnenaurE paspruton yuji jEta ki viums zEilxetsen ijstuihanor uns rEses az rEsE kande. xaskes, rEs haulia ik nYras pludsEnE hEskippasppegeSjEte. muisk reca Ze yald, rEs uvzEi ilz rOsa iuz pasp vuZ alopcOp ijmuntE un palca ki glOmSut glofglEison iuza rEsE kandeE ijstuihen Zeds rEs skisa yalda kiuZ rEsE gaukzEil.


Ozkigen ; goilnairEskE kEnon

ki ; voyeSrEiag
ga ; rauilmerec
gauSiol ; 1394E nastE krolE 38E gauE 4&61E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; goilnairEskE kEnon

joyeSrEiag

Esk at suaZa Zer Esk kana EskesE neyouveE Ozfegen ZEd goilnairEskE paujkEnon SEta eSzidan. Eist, gOrain gErtzEil az krolE 39E gauE 18&61E gautulg. Sur Sira ZE zEil Ze veZon. kYn az Yzelsvases. ZE er gEzaka glOmSut ut rEs dEga jiTi skans Yleye voZ evs gau gayez Sai. Esk az er Zed EnEida rEs. ZE dEga soit ilzi. rEs maiga daig ev stevE yiska rEs ZEd Ze kin asa. Sur Sira rEsE maigen. oc Esk, Zer Esk yuhSai gErta rEsE kEnon ut guToz rEses Sur skuya EskE Suzouc. Esk Sur skuya ovuvza iv ZE nYras vases, Eskes yav arar EskesE wuk. yav seviar goilnairEsk kiuZ ZE zEil urva ?

yavvoig ; kEnS hEmdetia daig ZE, Esk rEina ZEd Ze er cEimi Zeva zaul ga yeccol ur ikisen. ZEz kon Saz Eskes Sur skuya OziaE evis.

;;;

ki ; rauilmerec
ga ; voyeSrEiag
gauSiol ; 1394E nastE krolE 37E gauE 13&01E gautulg.
kuyet ; goilnairEskE kEnon

rauilmerec

Sira goilnairEsk urva ? Esk kana Tiafi kirken Zed az gErta rEsE kEnon xegi voZ 18&61E gautulg. kenon az ga nYrasE pauzpegeSE jEibmEld. Esk Sira ZEd rEses tasyalda hin ijmuntpauj ut rEses ela ZegkEnon urva ? uv Ze gloda Suryalsi iuz Esk. Zer ost ?

ga ; voyeSrEiag


nYras pludsEn yaldxEptOyoit

nYras pludsEn yaldxEptO

giasi Sodar nYrasE jouguske

1394E nastE krolE 29E gauE 6 ki 8E gautulg

ost kin hEiSa munton noils Zer ost kin stuiha xauS vEZEn.

ostE skanszEil zEran Zeg.

nYras pludsEn az ijmunte 1el Enyalde vuZ alopcOp. Eskes erdi stuiha Tusti yalde hin evYs pegeS Zed uvsEia ;

; vorppircon

; paujkirkone

; ijotrOn

; zEilxulYkpasp

; coyobi vEron

; yezpalcon

; ijkedonkegon

zidsar EskesE 6E gautulg kandSodzEil vEZ nYrasE nelicfev hin kana Sira yalda hin nYras pludsEn Ze is zot.

viurar zoti Tusti skanszEileplud. viurar nYras helios.


glOmSut ijlEzanor

tirescYm ; burgon. EskesE sulouven ik kuidel. vaZ is zEil, Eskes at siona Zuicrulvi pauj un leja yalrOk.

vegojok ; Eist. at zEra otrOnon repel.

tirescYm ; kEnS kalsa EskE skison.

tirescYm ; ut zida kanSa Eskes kana sluNi burgon Ze 1 Enses. zEil. Eistes, Esk Sur az skuipe, ut vEZon Zed ijSiran ki Eskes az iki Ze. Eskes Sira iuz ijheg ZEd krezroim ara ijklezon vuZ zaigzEil un kOn Enkan lej Zol zaig un zEil. voZ is nast gayez Sai, goilnairEsk Zed az ostE stevoTEirg kuna zEilxulYkyaltxon Zeds rEses fikan ik viums xulYk Zed homa ovuvzi ijhErk muisk Enkan uvosi un skisi zEilskison. vEZ ZegE glOmSut glof, Eskes xEna uvZe ijheg hin ijstuiha vEZon Zed slEima ZE ijhErk. uns, burg az gluapin.

tirescYm ; zida il is ZET, ut at Suvi ik yajon vaZ kiuZon.


vegojok un tirescYm hoiotad


Ozkigen ; glOmSut gayezensli

glOmSut glof gayezensli

ki ; naldYNlOs
ga ; tirescYm
gauSiol ; 1394E nastE krolE 37E gauE 4&68E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; glOmSut glof gayezensli

ki ; naldYNlOs

Eskes cEimsi kanS ela Siolhio glEison voZ Ze zEil. oc Eskes noilonrYga glOmSut glof Zer Eskes eSkana uv zEilxulYk ije voZ 1 Suig. nYras at zEfa Yks 2 kanen. ZE cEimsi kin dEga deti vYZon. EskesE yalde kanSgindan un Esk at gEvkia sEba rEses vaZ Ze voZon.

Esk at fika goilnairEsk gauZ fuirOkzEil. Sur zida gaiS ZEd rEs az flagi er ut rEs uvzEi ela puzEpon un stuini Sursound voZ degzEil. rEs at Sur ijSira kleS. rEsE olask daig glOmSut glof az ilzis SurjauZi, Surgluci un jauZa dundi zauben.

Eskes kana goilnairEsk Ze veZonuayilen az Sur zida eNEn zidai palgain ije Zeds Yleye kin yalsa Srenda glof veZ Sai reyirsEiu at gauka. Eskes kinS yav gauska uNrop stuiha glaibi ginden veZ Sur zida ivis. reyirsEiu at uarki Srenda Ze er gayez rEsE gauk. Esk kinS kOna goilnairEsk pEirkuca Eskes araE Zeguvas.

Esk SEta ost uaya Yleye yaufhoizan. zEfar zEil ki Esk gayez ist halven zidan. Esk kin spEZa vEZon hin kana gluc Zed Eskes SEta hin skisa ki gayezensli. zEfar 2 gau ki Esk. Esk kin silSEa.

ga ; tirescYm

;;;

ki ; tirescYm
ga ; naldYNlOs
gauSiol ; 1394E nastE krolE 37E gauE 4&63E gautulg
kuyet ; glOmSut glof gayezensli

ki ; tirescYm

Yleye at halva. iuza goilnairEskE olasken, rEses rYga glOmSut glof uv luyiazEfen kiuZ vaZi palgain ije kan yaldan ki glof hin ara ili feg. Esk ara uvas vaZ kan hin Ozsleka halven ut uNropuayilen Zed loiga ostE kunen az nulicfev.

Eskes at gEzaka goilnairEskE olaski stuini reS ut orez at asa. rEs Enasa gaiSzEron. kigar ki Esk Zas ostE kunain skansxauS ZOvk.

ga ; naldYNlOs


Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

1394E nastE krolE 37E gauE 6&39E gautulg
ga ; vegojok
Ozkigen ; heTa ki roil urva ?
ki ; tirescYm

Esk kin tega EskE ZET Zer zira ki isroumZound vaZ yuhi kan.

yav gaTar ZEd goilnairEsk Sur Sura ZEd Esk heTa ki roil iuz Ze vases. ZE Sur az Esk SEta kanaE glot.

;;;

ki ; vegojok
ga ; tirescYm
gauSiol ; 1394E nastE krolE 37E gauE 6&33 gautulg
kuyet ; Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

Esk Tusti doica deToks ki alopcOp isroumzir hin ost. juS laZel. lerYz kin gauska ost vuZ isroumZound voZ ost cauva Zeg Zer gias kliTa ost ki ijmunt. Esk kanS kiga il ZET ki ost Zol laspesnezouv ut kin ijSira uvas voZ ost cauva Zeg.

ost Tusti Ozpauja EskE Zuic. Ze Sur az istioni vYZon iuz heTSod, ut il skuya Edou Soda ost.

;;;

ki ; tirescYm
ga ; vegojok
gauSiol ; 1394E nastE krolE 37E gauE 6&25E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

at 20 nast ik stens, ost Sur suaZa rOs voZ degzEil. Ze kYn az deti. ost az huiri urva ? ost ela va glot ?

gaToz Esk. Esk ralpi rOsa ost. Sai Esk az vuZ deToks ut Esk kan spEZa vEZon hin zira ki alopcOp vaZ yuhi kan. Esk kin gauska ili sEiNk SEin siwip.

;;;

ki ; vegojok
ga ; tirescYm
gauSiol ; 1394E nastE krolE 37E gauE 4&79E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

ki ; vegojok

ost Sira ZEd Esk az yuji er Zed kirka ost ara hin Esk ut Esk kalouki SEta ostE rOs. Esk araE Zeguvas un EskE uvEn yaldon. uv kin eSkanan oc Esk Sur ara evas. Esk SEta ZOvka kin zoti skisa Ze glof Ze uayilen ut Esk kanS EvEiri ara. Esk SEta Esk kan sluNi yalsaE evis hin rOsa Esk xEha Ze.

ost az vu Sai ? Esk uayil ripia 2 gau hin xEha. Esk Sira ZEd alopcOp az groug Zed ost ist Sur skuya zidan ut Esk kan doiza isroumzir hin ost yuhSai. Esk Soita ZEd Ze uvEns Sur az flomi wuk ut Esk az kalouki. Esk SEta Sira oc ZEd ost Eista.

pligoz.

ga ; tirsecYm.

;;;

ki ; tirescYm
ga ; vegojok
gauSiol ; 1394E nastE krolE 22E gauE 2&31E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

ZE az SEizslenti.

jugoz hEiSa glof. yujoz.

;;;

ki ; vegojok
ga ; tirescYm
gauSiol ; 1394E nastE krolE 19E gauE 10&74E gautulg
kuyet ; heTa ki roil urva ?

Esk sEba hoiotad ika EskE horiSzounterg. ostE umEni ciag oT yEiNka Esk.

lejoz.

;;;

ki ; tirescYm
ga ; vegojok
gauSiol ; 1394E nastE krolE 19E gauE 10&64E gautulg

ost kinS eSreta ZE urva ?

;;;

ki ; vegojok
ga ; tirescYm
gauSiol ; 1394E nastE krolE 16E gauE 14&5E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

goilnairEsk zoti Siran. kEnS olaska.

Esk kin rYga suada sterbroz voZ ost rYga Zeva edri dav flomi vend ika neyot ga tirseucib.

;;;

ki ; tirescYm
ga ; vegojok
gauSiol ; 1394E nastE krolE gautulgE 14&43E gautulg
kuyet ; Ozkigen ; heTa ki roil urva ?

luyiadek

Sefa Zol lianteS. heTa ki Zuyel voZ skanszEil. roidoz ost EnSuvia ZE luyia veZ Esk kon kin deti halva vaZ ziron. cEim az Esk at hio glota ut Esk spEZa ZEd at pircan. uns, Sur zida ivis boski keda tirse.

yeNZuic vE ? jiska ost OtE cEznek. ist zoti 30 dEze Zed az hio Zur 30 nastuark ur ikisen. gloda oT suada ZE dundsi ilzis Siolis yis sterboz.

goilnairEskdE Esk kOn kiga va ? brain az Esk Sur az reyeda EskE stevoTEirg Ze ije. zida veZon Zed Eskes Sur kiga vaZ 6 nast. EskE ist zoti Suzouc hin ost az Ze ;

eSsuadar Ov sterbroz.

ga ; vegojok

;;;

ki ; vegojok
ga ; tirescYm
gauSiol ; 1394E nastE krolE 9E gauE 2&88E gautulg

ki ; vegojok

at uarki Sur Soda. ost heTa hin leha urva ? alopcOpE uaZdeten oT Sur Enskuya ost urva ? yav kiga ut rEses cEznek ovspeca Ze kEir ik [ESEirsE gedorop dEjkEir]. uvis az xuigi iki ost kan oSefa.

tEj as va ? ost az vu Sai ? Esk zauba ZEd ost yavounda vuZ ev Eiresti Eviaje Zaskgroug Zer ara uTjugsterjaz un gleza jeTnuTouc urva ? [ijskuyi survi SurSiron hin iTka ost]

oT gauska zEil Zed Esk kana ked Zed az ost SEta Esk Ozpauja ost ga ev Suryalsi Zuyel vaum. Esk reca dujukluyia hin ostE kinasai tirsglot.

cEib az roidoz ost az huiri. spEZa daig ost. briTa ost.

uvzEis, Ze kon kin az pubar, ut reta Esk kigaE dEki glof ki ost Zeds Esk jEta vuZ ijmunt urva ? rEses skuya Eniuka ostE stevoTEirg ik ovgEzake hin yuji SEzek. ost kin is cEta daig EskesE glof kiyEz ZE tupilsi lErkan noils. gEvki Ozliuka xuig Zoi ZEg.

Eskes Sira vYson Zeds goilnairEsk,, gEvka. zida is Suzouc daig vEZon Zed reyeda rEs urva ?

pligoz.

tirescYm


hirEiar Zol Tiz!
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2019E ijtej.