* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

stuaZreds

ziron aspan SEin kEirZaungroug. yurde, suns, sulg un rilpcuike isia coik un tasencoik vEZ uvis ijskuya zira ki evus iuz yuh. coikonslouke maiga un Sriace maiga purgyalk ki uars. tobsen un yubs un SurduNai erisen tuza Esk vEZ kEirdeti flemondet. Esk yuhjiska EskesE zounten muisk stuiha rulv ur glot ual.

il vuZ kEir, Zeds stezEin klizdErk az Suvi ruici Zers kroza kurjuig, Zas kOlaS riuNka ki tasencoik Zed jEta ki degcoik Zed tuNa deg dErk iki pEgerktuN Zed az ki metgroug.

[ost gaTia Sira groug Zed Eskes zira urva ?] Esk rumpi yErka.

[jEzYz, yalsar Esk].

Esk meti jiska rEs ut gaiS oT zidan Esk muisk rulkbrEiga naiN.

kiyEz cauva ZET Zed gloda iki ceyedi gilpziag, Zas kOlaS rYga rEsE atuarki rilp Zer eScuika. Esk yavjiska EskesE zounten Zas klizmiskisen hin stuiha huik Zed kon lEza Ze ergE ZeN un Saz iki eNEn guldi Suryalsi gilpziag. Sur zida ivas skErvEgia. Surv ual un Surv prijend. Esk suaZhauba.

[oc Esk kirka ost uayzidan Zeg vEZ rilp] rEs kiga [Zer ost kin urva ?].

[skagandE] Esk Eista vuZ ist SEini gilpziag. [ost kin ara va iuk ZEg ?].

[yav kigar vEZ evis. Esk slentia oc Eskes uaya rilp SurSeran, Zer rEses kin zira gayez Eskes heTa]. hio olask noilan rEsE haub. [Esk Sira ZEd ost Sur skuya rEina Ze, ut og zidan ZEd kiga vEZ Ze er vEZ uar. rEses fika Esk. oc Esk kliTa Esk ki iuk, Zer rEses kin jez steka kiga].

muisk pethauba, Esk triapa ga EskesE cuikpEdend Zer kana rEsE rilppled Zer ralpa uar gauska. [oc Esk kana Sira ZEd ost ZEiaNka Esk uvEs,,].

rEs kalsa Esk vEZ sterpuaT. [Ze az zerSgroug. Zeg az groug Zed yoin zerSend iuz EskE huig Sauvan. ZEge,,] rEs cupa fErren. [rEses az julpe. Ysoz il Zur luyia, rEses slouka hYl. ZegE evis kin Sira ost stuihaE neckYlzekuid ur rEses Sira stuihengroug]. rEs skisa EskesE zaup. [Esk Sira ZEd ost az kuvi. ost az huige. uts, oc ost kEna Esk ara vEZ uar, Zer Ze kin dEga il ogi un Surkalsi].

Esk veyetkuja kOlaSE uarki rilp Zer Teja jiTi ion Zed kon az zoti kluari voZ degzEil ut Sai yoin az ploui. rEs gloda gliZa EskE peSSer Zer Tafi yavkuja EskE moirOk. oc kOlaS kOnt rilp zuipia hin liuka Eskes Enhoiza muisk Eskes yurda Zol kEir, Zer rEska. Eskes ovzuipa niTes yaldeerisen. [Esk ijSira ostE orSZET] Esk kiga. [Esk kon Sur ilz gloda iki stevEsET ut Esk uvzEi kYn Sur gloda iki er Zed Ekous zira ki zerSgroug].

[kEnS Tuipia] rEs vurSyurda vaZ 3 hodEn Zeds jEta ki rauci gilp Zed zida ovtuzaind roim un Tejend. [ost Sur ovglaibia iuk Zeg az zoti ZET].

gilp Surkalseki un Surhomi itEia muisk rEsE turv kuja ZE vEZ Tiafi cON. Sur zida ivas asa Zer rEs Edoua Sig Zed az pEgerksoik Zed az EskesE zaub. xask evas mEvkan un ovzira vuZ eNEn tas. rej staipan muisk gilp puaTi zaugan muisk kOna Tiafi puagi flemonzir. 1 ruici guldi stevE iuka un rEs reca krezi kuien ren Zed reca pErciSuif. rEs suada krezi soig Zed Eztoda stevoE guiski dudYzmalg. braNs jiThizan Zol rEsE kuiski moirOk Zeds lEza sternuzYt SEiz vaZ hedi iki kOlaSE.

[kuZaiSu] kOlaS SEtOa. rEsE plig Sur reca rEsE Silvi Surjic un smozkig. rEsE cEzepson hin Ze Surfiken pubari gloda cEimi. [zot].

kuZaiSuE brEigi zaup kYn Soita juig skEida Zol met. rEsE guldi aun muiria muisk rEs kanda EskE uvEn dutnad. rEs iactoda fEr ki Esk. [Ze az vi] rEsE kigen reca Esk kanS retaE is SrYv jeTmiand.

[jezYz az EskE sasYk] kOlaS kiga. [kEnS olaska rEs. rEs Sera rilp].

rEsE Soiproim nofa iki peSa rEsE kraj. Saz EnkEva rEs, ut az rEs degriuNka Zer sama hET skans rEs. [sular. Eskes arar Sai].

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.