* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

zaumsyEj

stEsk Edou yuhi zira. Zeske skansi skartan Zer hEmsa kiuZ rEses dEga cauS un bruap.

[pEre, jiskar ki ZEg] mar skEra muisk plida EskE moirOk.

rEsE doiTpauzi skarti ster mauzan. rEsE aunren az kliabi cauki veZ Ziskerdask. rEsE heT skarti skEra iant Zed galEiSa ruiacE guldi met.

[ost kan jiska ZEgE ZE 2. SEiz Sur zidan. Zesk kinS kauza rEses oc rEses at Sur tulghaNi] rEs staipa cik. [lulY un jErtY, hoizar. ostes kEnS dEga ZE].

rEsE liuz gloda gluapi un peti veZ spEZa rEsE sasYkE mar Zed dEga dYrg.

kEirE 1E Zeske.

Eskes 3 er zaupa dauzE usEiz Zed az groug Zed kurTakanor gulda ruiac. ruiacE iac zida uarki raib Zed Sur Srodan ki uaZ iki eNEnen. ZEgE kult un goil galEiSsufan klezi klisE ijyasti saut. gloda iki yastxET plida un Enuna dErk ki iaceni ruiacE rulki tulg.

uv Zeske ounda vuZ ZEg kiuS Sur.

[rEses ilzis skansa un Surnofi iuz erel] lulY Taki puaTa marE ster.

lulY uvos kiga ZET iki ZE veZ,,

[rEses azat er. rEses az Zeske Sai] jErtY Ozkiga.

,, jErtY uvos slizan.

[ost Sur Sira ostE kigen] lulY yErka Zer rEsE aun lEza reb veZ rEs Sira ZEd rEs at sliza rEsE kuar un skuya dEga 1E un ist zoti iuz ev vases. jErtY uvos az 2el ist zoti er.

mar ruipa ut gauska un aun ralpia kinasai ivas veZ uvos az slizi evas. jErtY yuhi dEga iTki.

uts, Eskes Sur az ralpi voZ Ze kous.

[uvzEi Esk Sira. Esk 1 kous talz kiga vEZ rEs] jErtY maiga Zer rEsE ster Ezan ki naiN noil Zer rEsE aun gloda iki rEs kin sErpa lulY oc spEZa ZEd rEs kin eSglota.

Zer mar at riuNka un plida jErtYE iom. [ost ara va ?] rEsE liuz Surskisia. [lulY, Serar].

evOs Zeske leja heliose vuZ kEir voZ Zesk az tuji. rEses stuiha eNEn er iki rEses ur kiner. voZ rEses ara ZE, Zas mar Enruika rEsesE fuirOk.

mar zEra Sresa jErtY ki roil. Zer, voZ ZE voZon, tuzai Zeske zEra maiga xask zuZ iki rEs at cEta marE ijzount Saz iantE.

voZ Zeske yiska daig zaum, ZE uvos sula. zaums Sur az rEsesE hirOg uns rEses oT kin sula. orSen az Sira kinasai zaumskuid un aren voZ asa. Zeske kan ara ZE.

noil.

jecendE hawEir

ZE stevE Soda hawEir
vuZ jec Tak rEsE raib
zida juigautYlk jEda
rEses smEtcOna un ara pesk
Suvi taki sleda naib
rEs gluapi zaupa noil
SEiz hilEga
iTkind jaik
EzE marE hod.

hawEir Sur SEta pesk
hin sleda ZE stevE.

rEs zEra kliTa seyids hin rEses
dalkfuirOk Tusti yidan vuZ roil
froudiak
flomi TElE jiptOses
rEses houta uvas
ZE stevE Sira ZEd rEses kin houta uvzEi rEs
oc rEs trida
Zer kin zauska
un Zeri zountensan pesk
ZE flomi kEN gEbi zira hin kana rEsE nelEid
ZE Sur ilz slenta
Zur mar Ze utsen
un uvEns Sur EneSsula.

hawEir yErca
rEsesE liuz az iki cigcoikE xizi mEsk
rEses kiga ki rEs Zas ist zoti zEil
hin xETa Tusti pesk hin kana giouerdask
voZ snos az il ilz gErSi
stiskai yocE ceni reb
ZEE laruS
oTSiougai rulgE snaZ.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2022E ijtej.