* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

SurumEnan


luinOj

iSil Seka daig munt

pligoz. Esk az sursiku uns Esk az iSilE kEje uns Ze az EskE brapgOr. doini eksens. doini rEzet. doini viarg. doini, doini, doini Zaunxekens. Eskes kEnS kanda pualtbeskor ve ? un doigor ? un noits ?


iSil riounda

Ze az riound daig diougi stevE un SurxEibi stevo. voZ ev gau, zida diougi xEibi stevE. Zer, rEs sula ki stevEyENen Zer kiga ZEd ZE SurxEibi stevo skuya evas. Zer, rEs iTkia ZE. Zer, ZE SurxEibi stevo iuka Zer kiga ZEd ZE yav az rEsE uvos kanaE ZET. Zer, stevEyENen kiga ZEd oc ZE az rEsE skuyen, Zer zEfa 1 luyia voZ uvs kous. ZE ZET az diartok Zed rEs skuya leja. Zer, ZE diougi xEibi stevE kiga [urva ?] Zer zira. Zer, ZE SurxEibi stevo kiga ZEd diartok az Eist. Zer, stevEyENen kiga [1 luyia]. Zer, ZE SurxEibi stevo kiga [guToz]. yujon.


iSilE brap

iSil kauda rEsE brap.


luigYvE yavgES

gaToz Yspauznaib az skErvEgi Zur Silvi naib ut iuz va ? iuz dEkon un rencuv. uns, Esk dErca uvzEi flag Zoi ZE skuippasp Sur az hEiSi. cEidnEhguE ZuiceduyEijyEj Tuita uayil Silvi naib ZEz Yspauznaib uayil zidan Zeg vaZ 5 ur 7 nast ikil. Ze Sur az Surskisi ijzir. rEses tabsEi mEvktodan kon ZEgziagi tase urva ?


ruflOtE rOtzEvs ; 1el rOtzEv

14el rOtzEv. gloda Eskes yaufa ki Tusti haup. nulicE zotor zoti burgia Zer degkousE uari zoulke at jEZan Zer Saizira ki vasesgroug. vEZ tayejpErE loigonplud un EskE poirOfstenson, Zas EskesE Surrecen az kan Zosta rulvi aron vEZ slEimi vEZon aSa degzEilE kanSkanen. silov kan il zoti ara Zur ZE. gaTi kan. yujon,, at luagan urva ? puav, puav, vu ? ,,


ruflOtE rOtzEvs ; 2el rOtzEv

silov gloda at sula vEZ huir. il reSi Zur Esk kazOpa kiyEz EskE jisken vuZ soidlOcEc vaum. rEs gloda kOni yalda vEZ Eskes uns rEs reca noig. ZE er at eSkana uvas. Eskes kin Oznulda rEs kanara vuZ Eidon Ze vYson, uns oc kan, Zer Esk kin ijstuiha vEZon Zed uari yeka rEs.


ruflOtE rOtzEvs ; 3el rOtzEv

silov at Ozfegan ik kan vEZ Surv gaiSon. Saz yavi er kan yurda ki riregOc kEirZaungroug Zer sErpa ZE ijnale. Sai Eskes reca suaZ, rEs az rulvi urva ? voZon kin yuhi asa Sai. det kin zEran.


ruflOtE rOtzEvs ; 4el rOtzEv

Eskes at SEiz kana EskesE hinson ut EskesE vYZon dEga il rulvi. es Sur Enraiba un Enhouta vOZ ker er vEZ Surv zida kOnSirain flomgluc. TEldoig tuza voZ uvEn gau uns YsZeve kin zEra zeNa kiyEz rEses gaTia Yspauz at ralga uvEn groug. Esk ZEzona ; oc EskesE hois Sur az gauki gayez stEskpEsYk, Zer Eskes kin. zida pet iuz iSil ut rEs az kagEiSi un il zoti reyeda rEsE marE vOZ 1 nast gayez SaiE gauk Zur Esk fikaE eNEn telnek. kiyEz Eskes tuzma goyauj kumYz, Esk kin gaTa ZEd rEsE Zuic az il zoti. Esk ilkous spEZa ZEd Esk kin jEta erdaskpoirOf viZ rEs, ut ekous Esk ijspEZa ocZEd Esk kunS kana jilk specel un glOdi ara.


ruflOtE rOtzEvs ; 5el rOtzEv

Eskes at ara ZET iki Ze. Esk mauliaE slentind ZET. at Sur zida ivis kOn tirfonEista Eskes. oc vYZon az il zoti, Zer rEs kin urva ? Sur. ZE Sur az vEZon kiyEz ijucibe zEra. uvas dEga naldi. oc ivis kana Sira, Zer Eskes sErpan veZ Ze. ZEz, Sur zida ivis kan Sira. uns, Eskes kan slEima iSil vEZ silov urva ? ZE az suaZon Zed oTzidan iuz EskE stuin. Eskes SEta ara yuji ZOvk un ken ituini ara. Sur zida glucciT. uayil zida hio er Sira. er Zed reca ist is kOneSkanain ZET.


xekain voigen

yavtodgroug

ki ; cEgoiaze

Eskes at reca sEiNki ovEisten un Esk at reca uronsi gOr. sETi glEibe Sur uvzEian ZE ovEisten. ost gaTa ki Esk ZEd rEs un ZE stevE kin az Surpludind. ZEz, yaldyis Sai aspan. stepar luyia ki uronsi yavtodgroug, or Sur Zer Eskes kin sula.

ga ; gaik


gauki EvEirenE voigen

Esk kin ara yuji roil ZEg vuZ TimTvaim. ilz deti ut EskE ijmarE uarkhEZuind kin gErta flemon.

Esk rEta doiga vuZ Ze TEl ki OlzuaZ. ZE kuiski ilzisi juig un krui erdask. Esk uayil az 15 nastuark uns EskesE Sed uvos az homi kiuZ SEiz klezan. uarki zEil gayez uvas dEga deti.

vaZ ivYs, Zas SerjiskeE yaldxod Oza EskE rauk, ur naibkEN Zed az vuZ EskE doiT, ur Ysgaukslent Zed az vuZ uvEn dutnad. uv at Sursenan.


Tafen

Tafen. ilzis pruli vuZ jOg. ost kOnS Eida hin Soda Esk ve ? voZ ost az Zeg, Eskes Enmaiga rEses urva ? heTar un lejar Zer Esk kin zEfa ki ost Zas il 1 sulcain un muiri rYtEir. cEim az ost soit az Surkigi ut Esk skuya jiska ost ara ZET. heTar Zer Esk kin evYsi riounda ki ost.

ga ; ostE ijmar


kEnS Zosta Ze horkaS

ilz orS zidan ZEd es Sur zauga Ze sauf vEZ Surv EskE Srend. liloum az pauzi un soit SaihEmi. oc rEsE sauf zaugan, Zer rEs kon avka un rulva ivis Zed yurdzoulka sauf.

ga ; Solusk skure


wukzufeE kroit

wukzufeE kroit ; silov suaZzEil

silov Zed az sETi glEibe voZ degzEil kin iuki kliTan hin suaZ. Ze az ilz orSi. jilk un sObpiv ijnale kin suaZa. hirEiar rEsesE kenon vEZ Surv noilongaiSon Zer jiskSera kije. oc silov sErpan rEs un Saz kina jilk skuyaE tupilsi sErp, Zer skansxauSen az ost sErpan.


zag

guwaiSE uarzag

ESedne un Esk uayil reca Suvi luyia hin kana Eskes SEtaE Yrj jExYz. Zua uvEn ZE at Zostan, un uayil yav gauska Sai. Eskes az ilzis pauzi un Sur zida EzE groug iuz ruika ga kEirSerjiskplud. rEses hiziuka raib vuZ EskesE uvEn ziags. ZEz, Eskes kin ounda ZEg un Ozi tuza yuji ZuicvoZon. EskesE hunre kin gliava naib ut rEses kin yoina kEir.

ga ; guwaiS


gaikE rOtzEvs

[ist Tusti rOtzEv]

18 nast vuZ Ze guTi cig vuZ Ze detkEir. Esk at reyeda lOnte un oviab fuirOkseje, plude, Surgloimpi Tafe un zufjEte Zed ilzis vuzeti iuz vYZon uns tirse Zed SEiz tYSa ciTi er. stevE ijsET az skErvEgi ve ? Esk hEma Ze detian kEirglot taki oreza EskE dutnad urva ?

silov Zed az glEibejilk garOa palokSiz, un vaZi iki Esk. Esk kon at Sira ZE heg ut ZE Sur orSia kiuZ Esk yavSira rEsE haub. ZE Enreta iuz haNi roilret un daig skanszEilE Esk az dEnti Tusti er.

oc Esk heTa ki ZEg, Zer Esk kin Soda va ? Esk kin jiska ZEd ZEg at iuki detia iki goyauj ur kin uayil gloda iki ZE veZ Esk az detiai er urva ?


kOfYE stevEfuirOk

[julsZEigtulgen]

ESile jilk. vuZ degklust.
jilk. Esk Sur Sira groug Zed az degs Ze klustmisk, ut cEim az Esk Sur az xaitEli Saz slenti. uvzEi Saz skuyonSurvon. oc Esk haNia ost, Zer veZon az ostE SaulE yiskon.

suro gioze. steta coip ki haub un flema flemon.
ESile, ZE yiskon az va ?

ESile jilk. eSOjza gioze.
Esk dErca ZEd ost Sira EskE nEr. ostE parE riound oT az sevouzYp.

suro gioze. SEini hoda.
Zer ZE riound xuiga ost urva ? kigar ki Esk, Esk az stens.

ESile jilk. noilongaiSa.
suro gioze. Esk,, Eist, Esk kEva. voZ fuirOkzEil, Esk Enruika jEzras jilk rioundzag. Esk cEta rEses kiuZ Suigent.

suro gioze. kiga SEin rEsE ion.
vaZi.

ESile jilk. degi kuji zauSa rEs.
ut rEs az ostE par urva ?

suro gioze. kujsa rEsE Seg.
ESile, rEses uayil az riound. uToSef.

ESile jilk. taki kleNa.
gioze, ost kin kEja Esk sEza urva ?

suro gioze, tEiri kiga.
kin, ut ost talz sEza eNEn er urva ?

ezEir Zed az coipkluste. hauksa ga jecend un Edouonkiga.
Zeguvis. Esk cEimsi Sur ijskuya ruikjiska. ciToz ut Esk suda jecend un Sur Sira kOn kalsa.

suro gioze. jiTstera.
Eskes tirfonEista. ut ik tYSon, Esk kirka ost uayan Zer SEini sula.

ESile jilk. pubari un aunren stetan vEZ flomiTk.
gioze, ut az rEs az rOsa.

suro gioze. Sresa uvZe Zer EnSEina rEses ki rEs.
un rEs kin palca hin Eskes, ESile.


gaukdejgiot

[kEirSerjiskanor Tusti vEZEns zuikzagtulgen]

ZEistkirkan jilk voZ aspai Yspauz ijglotvYZon. gaukdej az spec Zed kin uayil recan zufe Zed Ekous az 1el ur 2el. iuz yoin Suigoundcomtakiorvases, Zas Ze zufe kin ovfega Saiyaldai zufe. uts, iv gaukdeje kin jEta vYZon Zed jauZa Yspauz un reyeda gauke uvzEia er Zed reca yuji SEzek Yspauzual. voZ cauSpEsYk, Zas kalsekian zufe kEn Ezria yek Zer oc Eista, Zer ara 2 gaus EnglEis Yszir. kanen kin zEfan ik luyia un jExYzOksen vaZ Yks 1&5 Silvi kanen.


gauk Zed az vuZ kuTpEsYk

[tulgen Zed az ga il jiTi xeken. lOgan ga uarki palokSiz jeT. an palokSizE emiasnudO].

rEs az hauli voZ roilpEsYk ruika ga EskE hioli nezouv kuri sianend hin EskE EvEirhEmon

rEs fliama voZ cauSpEsYk gias houta hEgic ga drat doiga vOZ aurYk Ze xoS

rEs palvan voZ pludpEsYk an rEsE forEE doigesasYk ruralbdalk detoreza EskE yef

rEs SEiz gauka voZ kuTpEsYk asand yENE pauz deti sEz ki rEsE haNind jEb


kiyEzenkigen 73826el rOtzEv

idEiTruloc bruafen

nelwiuvEbE kiyEzenkigen
[Esk flema Tiafi flemon Zed sula ga idEiTrulocE doyEsk voZ ev Suig. muisk Esk jiska vuZ doyEsk, Esk jiska rEs yada flomi evasE doiT ki hunre vEZ renisen].

ralebcOpacE kiyEzenkigen
[voZ evs niliTent muisk Esk heTa ga yaldgroug, Esk jiska idEiTruloc SurSilvi ruikjiska Esk deg rEsE salg. voZ 5E gau, Esk hEma smandtauS voZ SEina rEsE roil].

burg ;
idEiTrulocE roil stuihand. evs comSurain ZET Sodan Zer idEiTruloc sejan muisk rEs slia ikgouta ga deggilp. rEs suaZzEil az jez burgi. roil un recen hizkauzan hin Zaskgroug. gaukdutnaduayen yadan.


lErken 965el rOtzEv

Saul ; gEroiSloudEz
kEvain ciT ; SautE houtZevanor
ZEzen ; Yrjkanen kin zEfan ki Saut vaZ 30 gau

Saul ; nErcYmdirvZou
kEvain ciT ; Surpalvenxoumanor
ZEzen ; 1 nast palc hin plud

Saul ; ciprekwaT
kEvain ciT ; ruikjiska rEsE Saut muisk rEs duNa
ZEzen ; tupilsi maulor vuZ yaldgroug vaZ 2 gau


dEingEzitgrougziags

[uTotrOnzag daig glEip Zed aran vuZ goyauj Ze tulgen]

vuZ ijsYtroS, Zas uarki goyauj dEin Saz uayil ist zoti iken, ut uvzEi az orSi survi slek niTes jauZi er vaZ Sursena oviab ur tesnek.

jEte Zed Enzira rEsesE doig usEiza OlzuaZ uvos reca vuk vuZ rEsesE oundraib hin voson muiskes zoti houtgroug un kefreS Suvi sEba un uvEn plitsuvE hulve ovyaufa uarki goyauj dEin voZ reSi fuirOk yidan.

kon evOs er SurvaZi spEZa un steka yisi hout iki sETcoikdEin ur nilEloE 1 kEs eNEn glEip ut uarki goyauj dEin zoti sloukan voZ vazmaumEikjObmOnE sETzEilsE evs nast yajon. Ze ijtedreS kazOpan skisan.

oronan un vukan vuZ goyaujE dEingEzitgroug. uarki goyauj dEin az ostE skuyen.

gYvemE uarzag

[atuarki uarzagtulgen]

uvis stuiha ivis hin kroulan iuz ase muisk erdask aspan voZ uvs gau uns yurSsi dEze Entsa eSSera rEsesE nulg veZ jausskiuvrui galg un TElgalg zEra glEisa vaZ haNi vuZ xeZ coik.

cEim az Sur zida ijbraumgOr daig gErta yENi cotoScO ga goyaujE neb. az jaup un dund. delk Zed liuka aspai TElerdask Sur stEzEan vaZ ilZurs 10 nast un kiyEz jEig zEran, Zas uvEn ZET aSsoundan. kEire ilz detorezan voZ reyeda Yspauz kiuZ Sur zida ivis slia xEha groug.

Sai at az 1 nast un ounda vuZ groug Zed Sauvjilk at hilEga zida luyEt.

luigYvE uarzag

Esk luigan ki pludyeh vuZ diwel hulvziag. gaToz Esk kinS zidsa. 7E nasttulgE 28E gau az gau Zed Esk Soda imdOnepig vuZ ijmunt. Esk deta EskE ZuicE ist orSi gau vEZ hauzcezEpsa ijucibe hin va ? Esk Sur reca zEil iuz dunden. Esk kin pirca Ze YspauzSurSiren.

kon az Esk kin yeha vEZ kOfYi gauki erdask.


1732E nastE stualppEsYkE 2E gau

Esk at ounda vuZ goyauj vaZ uvEn Zuic un Zua oTZuica voZ naib Yspauz voZ 15 nast gayez Sai. Esk reta er huiga un sErpa uars hin kana Yrj vuk jExYz. Esk is reyeda naibhiziuke voZ ZE zEil un yuj halva slouka EskE brEvcET raib hin kana il xedSi groug.

Ysoz Esk kinS kalzan voZ skanszEil muisk ounda il SEini ga goyauj kumYz. voZ evOs gau, Esk uvzEi jiska ijsYtroSstevEsET cuika rilpsuns. voZ ev kous, Esk kYda Esk boski jiska sETi glEibe Zed az vuZ SEini cov uns rEs Taki jiska coikvYZon. ZEz, Esk hEma il xedSi Sai. Esk reca il hio zaig Zeg, ut kYn oT kan ara EskE skuippasp vEZ Surv slentia eSkana iv yisi jepkorb ur luyiazEfen Zeds EskesE yalden ilz skaga.

1732E nastE stualppEsYkE 24E gau

voZ aSa iSil vuzeti ijsYtroSstevEsET Ze cepE wEiZ Zeds rEs pludtasa gauZ rEsE marE zEils, Esk Edou ijZevan. ev vayEfe OzfuSa voZ Surtujs Zer hiziuka EskE Tusti ruicraib. Esk Tuica. Ze kEir zida detjug. Esk uvos zira. Esk at slouka uvas Zer Esk kin zira ki kOfY.

deten, oc ost Edou eSa sula, Zer lejoz EskE roil. at Sur zida ivas hin Zevan. kon az ost kan Enroima uar iuk EskE sulep Zer jEga yug ga halin veZ ost gloda ilz ilzisonskuya Esk.


zeNens

pewuyEv stuiha luinOj ;

EskE Saul az pewuyEv. Ze naZ kizan ki iuk TEl an sebete, ut Esk kauza Zer rEs gloda doci. Esk slisar. sli. sli. nah,,


soizvEZon hin blatxum ;

Esk kin sula voZ skansgau hin fega oTi soizen. gaTar ZEd ost suada xut voZ Ze kous Zer hirEia soizvEZon ;

1 pigloujE jExYz

1 daejug glebsen

2 mokerdask

uayil ZE. il cEimi ZET Zed ost toda ZEza jez kanzEfain ZET un jez luyia Zed Esk kana. Ze Saz gouS.

ga ; trejku


naibrep un gErtanor ;
[coikyaldexOzanorisen Ze tulgen. an jaye naibseje]

degzEilvoZen es Eida vEZ dek un kuas Zed reca Saum vuZ iac, Zer seja is naib vaZ kan voZ 1 Suig. kEirzoulke gliaka iuza rauc. EskE juisk Zed az deyejnaer un Esk yoin EvEiri yalda un kani Zuica. oc EskE stuiha groug Zed naib az cEimsi deti, Zer ekous Esk kin Enyalda coikeplud Ozia Eskes, uns il Tusti er Zed Sur ara glot. Eskes kin zEfa kloup un isEmvoz ki rEses.

voZ Yspauz asa, Zas naib az skErvEgi. il iTki, il dEki un hio il yuhi. es Entsa sevia. oc es paluan, Zer rEses dEga ili Zer yEdplud kin eSa sula ki es. Esk SEiz duigan voZ hio kous vuZ ijxouS. duig tauSa xask ut rEsesE arain staip uayan iuz esE xoS voZ Suig.

ZE dEga il rulvi, Zer kEirzoulke zEra il gliaka. uts, ZE Sur jiTi giona veZ kiyEz hio zEil, Zas ilzis is er at sErpan muisk slia homa dek. 1 boskSrodanor Zer rEses uvEn sufa es Zer maiga un slia opa kiuZ doiT. ZE az vEZon Zed EskE voci deyij gauka.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.