* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


yavxekaind tauf

Esk Sur Sira vEZon Zed Eskes at zidan vuZ ZegTak. par Takana hin stuiha Eskes ut ZE ZET seja uvzEi rEs. Esk suaZa rEs oc ZEd rEs at jiska mar ur nuyo, ut Esk Sur Sira oc ZEd rEs kan rEina Esk. 1 kEs ZE dEki duk duiga rEs voZ rEs slia jEZan un Sai rEs ela hEf.


yavxekain voig

oc ost Sai rEina Ze, Zer ost at uvzEi Soda sE. uayar hin ivis Zed xaskes kOn zidan vuZ Ze tuN. zotoz.


2E nezouv Zed az ga jEyO

ki ; SElnaZ

gleden at hEiSan hin kana teyedOS vuZ epEirOT skainsauc. kiltsYk spEZa ZEd Eskes Ozuvza hiatloE gauk uns Eskes kon SEta rEs ik vyZonluyEt. Esk EngaTia ost ZEd Esk uayil kauza ga rEsE dutnad. mert Survos gauka. Esk roida ZEd ost Soda kane noils. Esk Sur SEta Ze kliTaE glot.

ga ; jEyO


paligEkE voig

yez ; yezE Saul
erg ; guyejE Saul


mufrauE voig

Esk ZEZoni dErca ZEd ZE kuleg kin sula ki cEvec kiyEz evs gau. sowEiks stekan ut kuleggErtanor az ist Siolis gliaicEd. Silvi eShuikonkEnSon gErtan. ostE wukgroug yaufan ki Sur Soniant oc SEtan vEZ Surv tYS.

kEnS Tuipa Esk.

ga ; i


stepen at sula

EskesE stepen at sula Zer skansxauS ZET az iuz ostE yEj. oc ost skuya iuka, Zer Esk SEta jiska zoirOk.

hunreSuglYp
trEblidin tYz
krezi uari sEben
aSmerti dEin
balcain kanSkleNden


stepen at az hEiSi

ki ; puliT

Tusti kana Tarmokstepen Zed az ga stEyEilin. Eskes rYgEfEra Sai un muant kYn az hEiSi voZ ost cauva blesgOjaur sauc. kliTar zoirOki, oc Sur, Zer kEnS sula.

ga ; sErYn


nulgonyEj

naruOd
zoigfEs
dalint
yadEns
iak
Tams
fEs


pEpbijegrOb

kliji voig daig EskE fuirOk Zed az pEpbij. rEs ken ovreyedan iki Esk kazOpa ost ovreyeda krezi helios ivis uns uv rEsE kirken ken ovpedsian vEZ Surv suaZor. uts, oc rEs skuya jEZan, Zer kEnS Suroc Esk kigi kEna. pEpbij SEta Sira rEsE poiZspec uns uayil vEZon Zed ZE asa az rEs taki Seran.

nawev


flomi voig

ki ; eblY

Esk SEta ost zira un stuiha yiji dEksroimyorj gayez skansxauS tadSO. Eskes at eSkana ilzis is er voZ degzEilE tadSO uns Eskes kinS kan EnglEisa Tusti er vEZ Suvi zEil. stuihar Zer heTi kliTar ki blesgOjaur yuhSai.


ruikkauzeE voig

ki ; efgrau

Esk kan kauza ZE Zer opa. Eskes at Soda EskesE uarE muant garO Sai. cEimi ZET un Saz ZE ost sloukaE hauzi deten. uns, kEnS lErka EskesE aron vaZ Zeri. oc zida kigen ki zoulke, Zer Eskes kin gaTa ZEd rEses Sira ostE hauzi gEse cEimi vases.


poirOfeE kirken

ki ; jEte

ost ken ara evas iuz edYsY. rEs uvos sula ki yavounden voZ Suig un ekuia. Eskes Soitia voZ zoulk vE voZ rEs Siga ZET un tEirkiga vEZ uar un liuka Eskes trida ?

uns, rEs evos kauza EskesE xEibs Zer toda ki nirOj ut rEs aSpilga uvas. oc avk asa Zer Eskes kanS zEilsilSEi Eida veZ Eskes kanS Soda EskesE uarE yaldxod vE ?

Esk Sira ZEd ost ovhEma ZE uarki stevE ut oc ost kan ikjez liuka rEs iuka yavoundend, Zer Eskes gliZa.


piyadE voig

ki ; xuatnak

Eskes SEta il is netes. kEihads dEga il gEvki cauvan un Eskes il haNi gEka ZEza il is er Seka daig juTtauS un tuv.

ga ; piyad


dEivsrOmond nezouve

dEivsrOmond nezouveE 1E yaufel

ki ; avirOf

Zoi Eskes Enzira sETeE vosk ga Siorgeb, rEses oT duiga EskesE jausturv. Surtuj rareg az Suvi deti, ut Sai Esk rEina daig Tusti ijsYtroSi poirOfplud YsSoda vuZ ZuN un rEses jalpia zira ki Eskes erg veZ SursurYzi blestuN Surkrozan. stepar dujuki er, oc Sur Zer uv EskesE rut kin yauskan.

dEivsrOmond nezouveE 2E yaufel

ki ; zuram

frEiTko hilg at ralgan un Sur lerua poiZspec. ZEgE misk at ralgan un vaum at Srodan muiskes ruyonsperg rYjsmakan un zida is fint noits. Eskes xeha vaZ kan ut oc relegeplud avka, Zer Eskes SEiz vaZi kan glEiba iki rEses. OztrEa hin Eskes, oc Sur Zer Eskes kOn eSkana ZegE uv Eskes kanaE Eric.


TimE hauzi nezouv Zed az ga heyad

ki ; fulY

Esk Sira ZEd Esk at keda ost vuZ ostE raib vaZ is kous un Zoi Eskes kon dEga il Zur stens, Esk SEta ost tasa uv ostE kon recaE skuyen iuz Esk. Esk az lurneyot ijtiani heliose uns Esk kanS deta EskesE ijheliose vEZ Tafa ijsYtroSi tase. Esk roida ZEd Eskes kan uayan ik sluNi stens vEZ orSi ZET az ost ijSira ostE sYtroSeE poiZspec iuz evtem jEton un cezEpsa Esk iki ZE.

ga ; jeyad

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.