* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


cutauE uarzag

Esk yuj at ara. Eskes kana zuikmuirkumYz. Esk spEZa ZEd rupkO yav hauzi gloimpa vaZ jiTi zEil, iki stevojuisk skuya gloimpa ki rEsE juisk Zas is zoti ZET, ut Esk Sur kazOpa ZEd Esk cEimi kan kana. Esk SEta stuiha groug Zed Eskes toda uvas.

Esk kanS Soda EskE ijjEizi soiztYd uns Ze az hio flomiTkin. poto un nuyo gloda Surrebi ut rEses oT az Tusti un Sur gloda ijSira ZEd Eskes uayil skuya Ozia rEses vaZ hio il nast gayez rEses eSOzia Eskes hin lejsa yalrOk. Esk Sira ZEd rEses spEZa ZEd rEsesE par kin uvosi Zuica ut Esk jiska rEsE uarkoreza cauva rEsE aun. rEs kirka Esk Edou gloimpa ZEd voZ rEs gauka, Esk kin toda rEsE doiT vuZ zuikmuirkumYzE hunre hins rEs kan uvoski jiska uaZ.

ger, Ze 2 er ekous iTka Esk. Esk eStega eves EskesE sEben Zed az slekdoig Zed Eskes Sriacat ut Esk kanS Soda rEses.

poto skisi kiga ZEd rEs rEina evas Zed az vuZ iazem voZ Suig uns nuyo kuna ZEd rEs az vYntnoits. rEses Sira ZEd Esk rauga vYntnoits. Sai, Esk uvEns ilz slentia Takana ki ZEg. Esk prekia ZEd Esk eStega EskE ijjEizi EhYrd Zer pauji toda vuZ soig gayez ZE 2 er zEra ara glot. oc rEses toda vYntnoits vuZ iazem, Zer Esk iTkia,,


cauki odEmE koum

kiyEz toda kroup ki geTkrYk, lEzar vuZ cepesmEiend vEZ ostE pegiren un ijskuyen ;

cauki odEm. ijuarki er. 1E ZET niTes cauve. rEinar ostE erE ked. Eskes oT huiga hin kana jEp. EskesE kroup oT az guldsurYzi vEZ krYk. jiskar ki Eskes Zer Tusti uTar Eskes.

Esk Samlaca ijuarki Ozpliden ; voZ EskesE stej az jEpi voZ skanszEil, Eskes kOn heTa vEZ ostE rEskonpualt iuz kanoron. Zer Ezanar ga ostE umEnain gaukgroug. eSar kana ostE Zevain groug. ijjEtar Eskes vaZ uvosi.


paspSraj

ki ; zuforp rOse

gEzakplud at SoitSira ostE pludE rutburgjezon. rEses Zasi Surpedsia Sira ZEd ostE SiolhYl hin hoizblitsEv uvEns Sur az silSEi.

uvEn stuideplud at Suryeci kanda un gEzakplud soit gaTia ZEd Ze Tusti blitsEv kin glaibia ostE SEten. ZEz, ost yalsand Zas stepa blitsEv ki yaldgroug Ze wuk uvzEia hEiSa ostE yald un stepa homi kroit ki gEzakplud vEZ yuh vaZ kan.

gEzakplud dErca ZEd ost kin stepa blitsEv ki juigcol vEZ uar un Sur zida ili glot.

ga ; uhornYz Zed az 1el yalde


paspvoig

oc aSain uaya 1 kEs Ze flomernaZer Surklezi hins Esk kanda, Zer zoti. rEses SEiz sErpa ZE kuiser voZ Suig Ze vYZon Sur nEra ZEd Esk kanS kana vEZon Zed luaga. Eskes Sresa evs ZET skans rEses iukaE tuid hin liuka rEses heTa.

rEses az kalseki. rEs az vaZi iki furecjOSo Tuita vEZ flomer 2E zag. rEsesE glES vaZia piaNk. Esk spEZat ZEd ZE az uhYmends Zed todan rEsE garO. poimvalsekson Zed az iuz xEibsbEiZon soit az zoti. ZE kan ijkiga rEs TuitaE dYrghoizend.

Tiaf az gloda iki Sur zida xEibsE Zaunpuav. kon az ev ovson vEZa vorp Zed zidan iuk poimvals kliTa rid ki flomi diumkorb urva ? jez is vEZonEns. ZE EnsuaZa daig groug Zed rEses kana zOv hin diumkorb iuz utson.

ha, Tiafi. Esk kYda ZEd Esk Tusti jiska evas zira deg toskbrEigain gilp. ZE gloda hio iki geT. Esk ijspEZa oc rEs kYn az Sur ijstuihain naZ. Esk kin EskE daukE korb ki ZegE Tak hin slia ocs Esk kan Edou jiska rEs. uv Ze az ilz xuigi.


ralgain zironzag

Esk zEfslouka prabSuij hin kanaE neb az hauzi. Esk kanS Soda blescoik Zed prijan deg skain,,

pubEi slia zira ki cOj,,

merga iuz zaums vuZ cuar,, ut boski hoda raucslek Zer slekan Eskes vuZ iuk,,

zErdOm kiga ZEd rEs rEina ZEd flomercoik Zed jEta Tak skain,, ken slia,,


coilYE uarzag

kralE 47E gau ; Esk at uarki Sur xeka retzEv ki Ze uarzag. Esk kEva vEZ maul ZEd voZ Esk Taki Sresa ga nirOj, Esk SEiz kanSkleNa veZ roicai yub. zida hio ZET hin kigan ut nisk eNEn deti ZET puvkand. Esk spEZa ZEd Ze az Silvi orez iuz is er Zed jiska niskdet vEZ gias. xeka daig rEs at rOsa Esk hEma il zoti.

kralE 49E gau ; nezou Zed az ga mertruiskE emturp kanan. rEs luiga Esk leja Zer Esk ijskuya Eista. Esk at uarki Sur zidan vuZ kEir. Esk uayil slentia Zurom plud. Esk rEina ZEd rEses un rEsesE yalde zidan vuZ Soniant un ruikstuiha kurso Zaskone. Esk ken ijsowEikia.

kralE 58E gau ; EskE metruisk ziron gaan kiyEz Soda ZEd ilz hio krOz krOza Zeg. Soniant ziduayain ziag zida is ilz cauki un krui krOzen ut uayil hio ZET zidan iuk ur SEin kEir. Esk kin Enwuka uar yaufa ZE. Eskes kYn Zosta krOz hin ijpreka Ze pruli groug. kon az Esk kan kana kegal hin rOsa Esk.

krilE 9E gau ; yoin gau Zostan hin ovwusa jit Zed kana tej daig rEsE sasYkE gauk. rEses soit az ovfiki voZ fuirOkzEil Zer jiT petsia un kiga daig rEsE fuirOkzEilret. ZE az oSEi ut oSEutoni.

krilE 22E gau ; stiskai suaZe tuza Zol hurkiN voZ Saigau. Esk kana hio YkESkuas ga rEs. rEs az SiNE zoti Tusti er Zed hirEia rEsE parE Zuicfosen. Esk spEZa ZEd rEsE Saul az lurjbur. kiyEz evs gau, Zas 1 kEs kEirsoulke jiska is kawifdalk paldYzi zira SEin coik. rEs Soda lurjburE gaukdutnad Zed az coiseavkelEgit. EskE hEmon az ilzi ut Esk tabsEi at zaubsa. Zuic un gauk, glEison un yaufon, uns pEsYkyaufanor. uv Ze az ev taki akrOE glodons. Esk tabsEi Sur orezan 1 Tusti erE gauk. ut,,

krilE 42E gau ; leje tuza Zol kEir muisk kiga daig Ze ziag voZ kril. Ze az nastE ist ridi gau vuZ Soniant ut Saz vuZ hurkiN. ZegE uv az hik un cauS. Zeg uvos az sYki un deski uns pEsYki Sur is oreza. pirfEk suaZa Esk daig Ze voZ Saigau. rEs kiga ZEd vuZ gaukegroug iki EskesE dEki gaukgroug, Zas egou akrOE tak tabsEi az takcEimi. uts, egou akrO uvzEi az pEsYkakrO un Ze groug gloda Surorezan rEses. Esk kiga ist zoti stoNk vaZ kan. Esk ijkiga ZEd hurkiN Ysoz az dEki takgroug iuz egou ut rEs steka vaZa iki Ze iki pruli un ploui. roidoz ZE az hio sluNi, ut Sur zida ivis kan Sira akrOE stuin.

krilE 50E gau ; niskxoS Edou zidan, ut Ze kous az skErvEgi evas. Esk jEta evmtemcOE lOnte flomi plud voZ nEZ Zeds az haNi iuk ijsYtroSi ziagE Zaungroug. Esk SEinat EskesE kuleg Zed az bilpgroug Zed az Eid fauidSOf voZ iant skend guldia. dEki met tuza Ez Eskes un zida jaiki staip Zed az ilz deti kiuZ ZE oreza EskE krYk. evas roica gias vuZ Ez Zeds rEs az ilz dEki un guldi kiuZ kroza kur. xoS yaufan Zer Esk az Zeg vuZ hurkiN muisk pliga evis Zed Tusti gaukat ut Esk Sur reta rEs. iuz aunE iac, Esk jiska Surfiken SEina. Esk ruNka hin jiska ut met Edou sula uns jaiki staip Zer Esk zauska. Esk xoSa er iki Ze ve ut cEim az Esk Sur jiska voZ degzEil ? ZE gloda ilz cEimi voZ ZE zEil ut Sai ZE ret hauka. nEr Sur Siran Esk. kon Sur zida evas,,

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.