* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


cucOnE voig

ki ; iaze

Esk jiska rEs iuz uvs met. rEina rEsesE liuz iuz uvs stEszir. iuz EskE xoS, vEZ EskE ion, iuz EskE stuin. SursurYzi stevE. yav EneSar pualt Zer Eskes kan haukpErka rEs vaZ SurkerSi. Esk kanS tONEska voZ skanszEil.

Esk Entsa ara.

Esk ken.

ga ; cucOn


cuTogkOE Ozkigen

snoud, kEnS eSsoyarza eNEn sOsike iuz rEsesE yald. ostE tEyaiS Siran Esk un Eskes kOn kiga daig ZE noils.

ga ; cuTogkO


daig ostE eSkanon

ki ; nawevSOzEls

Esk at suaZa daig ostE ZETstepeneSkanon Zed az ki fOldov Zer Esk ZEZona ZEd rEses yija ijsYtroSE naipeplud. iuza EskE garO, Ze naipe Sur ara iuza kirk un yav avka stepsuns hin kana SEten. Esk at stepa suaZen daig ginden iuz jouguske ki ijsYtroSi gEzakplud uns Ov naipe at glaibi reyedan. Ysoz Esk tirfa Ze voci Surskuyen un Esk gaTa ost ZEd iv skanszEilE stepen Zed az ki ostE sYtroS kin Engauskan vuZ galEiS an ijsYtroSi zoulke Zer uari OzhirEian ki rEsE yuji kirO.

ga ; cafnijEiliak Zed az ijsYtroSi kEirE slouk ovonrOse


xehSEten

Eskes SEta skansxauS ZET hin xeha klezi jand ;
vunekE jaushET
Yroi erdask
rukarlYk heN

ga ; pO


kalzondaigenkroit

ki ; nulmEv

Eskes at kana is kroiten daig kalzon Zed az vuZ gaukgrougziag Zed az xauS Zaskgroug Zer Eskes skuya ost buantan. Ze kroit Tuita Tiafi staips Zed Tuitan ik [cig ijTeja rid] un druapi geT zira vOZ gaukgrougdErk. Esk at kirka zoulke buanta ut rEses burga Survon. Eskes at kiga vEZ evOsSOble ut rEs gaTa Esk ZEd Ze Tiafi kroit Sur jauZa iv egiamE koum. ostE kanrOs gaTi gliZan.

ga ; emuiriv Zed az cEvecE rOse


rOssuaZen

ki ; nOlom

Esk roida ZEd Ze nezouv pauji cauva ost. Eskes ilz SEta rOs uns Eskes Sur reca skagen. gYtsecE uvis ela detxoS. Ze deti jisken deta EskesE trid Zer tisa Eskes hEma slenti un yibi Zua at trida vaZ Suiggion. EskE uar at zauska ga 1 kEs Ze xoS muisk deskia slentpoug kiyEz ela 1 kEs Ze detxoS. EskE jisken yav ilz deti iuz Tuit. zida nuleE yilge Zed broula ZEd rEs kon kan rOsa Eskes ut vaZ kiuZon, rEs uayil pEda iuk todpOyEsk ridlE muisk voiga. oc ost kOnia zirona ki EskesE kEir un rOsa Eskes, Zer gliZoz.

ga ; nutne


suaZain kroit

ki ; diro

Esk voci Entsa kiga Ze ki ost ut ostE puzEpen kon az silSEi. Esk at hirEia SEfne iki ost kirka un Esk soit gaTia ZEd rEs Taf ovona il Zur 1 er vuZ cEveS. Esk oT Sur kana rEsE YsTafgluc ZEz kEnS hizsuaZa vaZ kiuZon vEZ Ze hYl kiuZ Esk at Ozfega. Esk kinS suaZa luyia vaZ kiuZon ut gledar luyia vaZ talEfi kiyEz gluc kanan Esk.


cEkleE nezouv

rEinar,

ost az er Zed uvos kiga ki Esk ZEd Zosta xeN az Esk zoti araE uayilen ZEz ost kazOpa Esk ara va ? ukovsrOmond plud zEfa hio luyia iuz poirOfyald uns Esk kinS huiga hin ZE deti ijsYtroSi plud. Esk at kana zoti kanen vEZ kalza slouke SEin ZegE coik uns Esk Sur sena ostE spEZen.

ostE flomsi er reca zoti yald Zeg un Esk Sur Tuica uayil veZ ost slentia sejan.

un rYgar slia EneSa luyia. Ze deti er yav slia Zeva Zer Esk Entsa deZa rEsesE rauk kiuZ rEses kanda dEga zotia.

ga ; cEkle


ciktakE nezouv

ki ; jianuwop

dunden. ost kOn leja ostE helios vo ? voZ ostE mar gokan ki stualp ur kiyEz ev guTi sEske yada uv EskE kOvEs urva ?

gOrar heTa ki hulv voZ SaipEsYk, oc Sur, Zer Esk toda uv ostE uarki ZET ki luim Zer Zosta ik yadtosk.

ga ; ciktak Zed az ostE par


cilsapE nezouv

la, ZE ZET Zua Sur az vaZ deti iki vYZen, cEkle kYn ijolaskia, ut rEs az vaZ dundi iki dEkyEd. dutnadren uvzEi iki ZE.

Esk yav kiga ZEd oc Eskes kan iuka ZE sleScol Zer Eskes at hEiSa. Eskes kan yav kauza luyia Zer zira ki SiN hin cuika doig. Esk fika evis Zeds rEsE sasYk Sira evis Zed kan Enfika Eskes vEZ evs tuyerke vuZ rOrehem. muiskes, Eskes kan zoti Zuica vEZ ZE luyia vaZ is pEsYk.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.