* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

liounardou da vinci [1452 ; 1519] az ilz ijflagi iuz is tarc. vEZ venten un skauten un skuipTustZEisten iki roicxETen, Zas liounardou az haNonspEZe. rEs yidan vuZ iteliE vinci, Zas liounardou zira ki florens ik dEkfuirOk. ZEg, rEsk zEra kerneka ik elgeE rOse. Zer, rEs zira ki milan un dEga kEirgOre un espen hin kEir. tej daig rEsE kernek ZEzi smOza, Zer liounardou dEga hauli er. vEZ sulouv un sluN, rEs ara zoirOki Ozzuik hin uv elge un skuipe voZ ZEd zEil. yoin rEzete EnSaula liounardou ik isti rEnezons er. enunsiEiSen az liounardouE ist aji skauten Zed oT zidan.

stevE elge yoinkaus gEvki Srendan. Ze az mEri luiz ElisebeT vijilebrunE vYZon. rEs yidan vuZ pEris voZ 1755E nast, lebrun lEza kernek ik fuirOk. rEsE uark az 14 nast voZ rEs ara ruski xEptO. voZon asa vuZ sEint luk EkEdemi Zed rEsE par kEja. is slia elge az iTki. rEses hEma ZEd lebrun zEfan Zas ZeNki palc veZ rEsE parE spec. lebrunE rint ijlEzan vEZ Surv rOs.

madam grasani lEza veZon Zed lebrun dEga hauli. rEsE Tafi surYz muira vuZ skautdilk. rEsE yintsurYzsEiNk lEza Surv galg. lebrunE yezE istiorain tEgecon haula rEs. rEs at skauta il Zer 800 uartEgec gayez rEsE gauk voZ 1842E nast.

kiyEz kanda vuZ brasels vEZ 4 nast gion, Zas vinsent van hoh leja ki pEris. imprESeni OzzEil un jEpEni toskEns elg yuhSai ovyEiNka van hoh. rEs dEga elge pol gauguinE stens. voZ 1888E nast, rEses zira ki fransE arles. rEses roida dErka elgesirouv iuk rEsesE Eiresti raib. voZ iTkvoZon, van hoh yurki avka gauguin vEZ mulsi kroup. vEZ Surv ralg, gauguin cura, Zer van hoh EvEiran vEZ rEs iTk.

uartEgec vEZ gaufain ion lEza van hohE taruSburg. iuz SEta tYSen hEm, vinsent suda rEsE uarE ion. voZ xauS 1.5 nast gion, Zas van hoh kin Ozsleca evs bloupengroug.

salvador dali [1904 ; 1989] skuya jiskan ik yurdai Ozjicjig. rEs az xaitElen skaute vEZ uarki ijeE sleki surv urva ? ur rEs az elgi bloupen Zed kliTa rEsE jiske ki mulgi groug iuk rEsE stuin urva ? serieli OzzEile gerta dali ga rEsesE plud veZ ilz dEsi.

vEZ retuayon, dali ovyurda zEiljOk. zEil nergan iuk daliE stuin. stej un rEsE Zuic uaya Suryauf muisk rEzet skisa. niT krezi iSd, Zas daliE yibi haub Taki Srida. Ze skauten az xoS ur iukonstuini tarc Zed dali jiska uarE Suruvoson urva ?

rEizadren. 2019E ijtej.