* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


praS

zida spet iuk kEyis ijcol un hawEirSodplud. Sai az huigzEil. kOnie ara flomi aSonplud Zer zira hin huiga ijbraumi luyelen. iakEr un rEsE stens Zed az xObEiorp zira ki OlzhilsekE iac Zed zida ist is tuyerke.

iakEr vurSa ga drat Zer Zosta rEsE trESrod hin kana pivi cauv niT is doZ. [tuyerke gias sula ki Zeg] jaikian iakrE ki rEsE stens. [ralpiar].

stualp skend zEra mauzan,,
huig zEran. iakEr zEra Zer reda noits vEZ rEsE taki vorpulz. xask, xObEiorp slenti mauzsan un kalouki slia yuca coyob vEZ ara flomi cauSzaums ki rEsE Ez. detstaipsi coyob Srodan ki stualp.
[xOblEiorp, zoti] maigan iakEr vEZ fliam.
xObrEiorp slia Ozkiga ut iakrE Sur rEina. vOvrEE yibind haub Tusti xifla iuz stuin.
[iakEr] zEran vOvrE vEZ yibind liuz. [tuyerke at kleza avasZaunen. vorp at smOzan. Sun brakrOn, uv EskesE klouci huige at sejan,,].

pubaran Ze deti Siren, Zas iakEr pubaran dEki coyob Zed taktoda rEs ki niT taki toZster. rEs slia ara Tusti vorpulz vEZ turvskiuv ut kanS. avasZaunenralgon at gErta rEsE uv rintkanon,,
rEs kalouki maiga ki rEsE stens,,
[xObEiorp, rEses at seja Esk. OzxedSar uar].
[ut,, ost vE ?].
[at Sur zida zEil iuz ijkiga. stuihar vOvrE, rEs kin kiga aren ki ost].
kiyEz noilongaiSvoZon, Zas xObEiorp Ozliuka niT coyobE jaus Zer vurSa ki ruici plab.

ijbraumind juv itEiZa. iakEr riuNka Zer jiska balibElk Zed az tuyerkepludjEte.
[iakEr, Esk at seja ost. ost kin noils dEga EskE ist hirEii hizyalde,,].

iakEr slia aSseja uar ut coyobE taki plid kuiga. rEs deti jiska balibElk Zer SurhirEii maiga ;
[tuyerke, oT kan. Esk kin kana ikgoutvEZon Zer tisa ost dethEma].


iakEr

iakEr az SurSirain garOE ZeNki er.

Sur zida er ur TYlze kan Sira SauvvEZon Zed iakEr xifla vuZ xoSproup.

Eskes SiraE rEsE uv daigen sulan ga SrEldeSuaZ. kiyEz Zasi zaumsi Suig, rEses Soda rEs tuji trida vuZ pumoukdratmergend. rEses slentia Ze Tiafi er Zed az ga uaZ. rEses keda hilseke un iante un erdaske hin kana rOson. kur Sur cauva istongroug voZ is er Zeds uvis az Tiafi, rEses sula un usEiza talsi stupgior. rEses jiska rEs vaZ jiTi zEil. [Ze Survjaus un Survster er az va erkuid ?] rEses suaZa ki uars. [rEs oT az Zuici urva ?] ijspEZan 1 kEs rEses voZ iakEr slOva un jaiki rYsta.

iakEr yuhi OzZugna xoSproupe iuz rEsE stuisind ijskuyon. rEsE keltes un juvsloub un zoti tak un Zuicskuyon un Sauvskuyon EnEista uv er. uns, voZ rEs rEska ijbraumi OgEk, Zas sluN kOnS Suran.


iakErE stens

iakErE yalrOkE ounde ziduvsa 2 plud ; TYlzer Zed reca zoti tak un er,,

; TYlzer

touilat ;
rEs az yalrOkE Olzyoiz. uven un kinen ZEiste,,
rEsE tak az rEsE xoS kan dEga skeh,, voZ ilz uarki zEil gayez Sai, rEs zira ga Ze yalrOk, uns uayil vEZ eStulga 4 TYlzi wun, Zas rEs kan EnheTan,,

vOvrE ;
vOvrE az hawEir un iki uv hawEir, rEs reca zoti tak.
voc az avasZaunenkrEip an tuyerke giuTa rEs.
voZ rEs eSa kana Suvi lEZ, rEs kan ara pErci SrEldeS Zed zida zoti Tusti rint ki iakEr.

kEyis ;
ijuarki un puiski er Zed uarki dErka ovyils ijgroug Zed az TYlzi groug Zed zida uv yalrOkziagkancauvon. ilz uarki un SurspEZi, rEses at hilEga sET niTes rEses Zer yoin jESi ijderougYSa hin versEa Tusten.

; er

xObEiorp ;
siougi un pErSi. xObEiorp az iakErE ijstens. rEs kan ara taki flomi cauSzaums Zed kan Zostan hin gErta hunre ur tisa groug glEisa.
vEZ rEsE juisk Zed az edrOtEE rOson, rEs at ara isi helios.

brakrOn ;
rEs reca is nuzYt. brakrOn az vaZ taki iki poirOfplud. vEZ 1 taki avk, rEs kan geZa uvEn tuyerkeplud.
rEsE giuTuayilen az soit peSi smand. Ze kan tisa glot, Zasi voZ huigzEil. rEs houta soit ilzis yuci coyob,,

nalif ;
rEs EnyavSaulan ik [roicai ijzag]. nalif rOsa iakEr vEZ zEfa is flomhuik un Suzour ki rEs. hin kana nalifE Zauni ijkigen kliji reten, kliTar iakEr ki iv spEZoncigkuim Zed xOdaua vuZ uvEn yalrOk. oc ost steka nalif sula hin sEiNki ijkiga, Zer lejar spEZoncigkuim Zer jiTglebar 2ell.

nayEwov ;
zoti hEZ. rEs yalda lejsa gEbuaZ Zer toda kleNdup Zed az ZuicorS iuz yurksi skarg un yEd. rEs ekous ilzi curkan duighEZ Zed soit skuya rEsE kleNdup.

pewam ;
Ze Tusti un sulouvi froud az smEier vuZ EZoudEm poul. rEs rOsa ounde Srasan usEiz poul,,


iakErE hois

balibElk ;
tuyerkepludjEte. rEs az hulai vuZ uvEn serkEp veZ ralga il Zur 100 tuji grenkil kiuZ dEga yibs. kEnS slizan rEsE deti un dundsi glES, rEsE yurkrep az ilzi.
rEsE dEZ ? hizkauza iakErE yalrOk un Enhizyalda uv ounde,,

huige ;
Ze az tuyerkepludE coyobhiziukorplud. rEses uvEn jinlEia balibElk. rEses tisa slent vEZ seja ivis Zed voci SEinia rEses. zida evs skErvEgi larsaren un uvs reca uarE tak un giuT. ostE wuk az ijstuiha,,

detxoSsauczoulke ;
slentin noits Zed yalda zoulka TakstualpskEir Zed touilatE detxoSer saufan. Sur zida ivis gena ijleja detxoSsauc Zoi zYp zidan ZEd ZEg reca ilz Saski sleS,,

biwibyoc ;
Eskes at kanS Sira uv deti asai Zeren kiyEz tuyerkeE sul.
rEses slentan uv Ze voZon. yoc zEra iakyidsa rulvi iak Zed Eidan biwibyoc,,


ZET

sauf ;
tuyerke at vauma is ounde ki Ze flomi sauf Zed jigan vEZ suatnikEs. kleza 10 sauf kin aspa iakErE istesreSes.

koiTes ;
reca is staijontaik. rEses krEipa vEZ Zua nof. il iji kuid uvzEi kan roica,,

neyic ;
dErkan tuyerke. Ze az spigraukvedyEd Zed uayil kan kaulan vEZ is ipru. yoin rEses reca jaus. evOsen kan roica.

ijgral ;
Ze Tiafi snug reca evs hinson. ost kan kiza rEses ki ostE hois ur vurSa ki rEses Zer Ozzira vEZ staija ki aSi vuZon un uvzEi zira vuZ jufOhErkspalef vEZ kunda vuZ rEses,,

TYlzulz ;
zidan vuZ vaZi surYz taxEk. TYlzulz eSjiga gilp Zed jEta ki zuNki cuardErk,,

dEkgauf ;
nuirOki zoti iuz dErkon. tuyerke kOn kenda rEsesE dErken vEZ dEkgauf. toski dEkgauf az ilz giuTi ut yast rEses kin uayil klezan vEZ krEip.

puav ;
tuyerkeplud toda ki zounten Zas puav Zed lauga Tiafi naZ un zauga evYs gilp. yav staijar ki rEs hin Endoica.


TYlzZET

spEZoncigmuim ;
spEZoncigkuim ara ovspEZi spEjon Zed az ki nalif.
voZ iakEr SEta hio rOson ur Suzour, rEs kun SEina iv cigkuim Zer nalif kin xifla iuz stuin.

serkEpsi yils ;
zidan vuZ yalrOkE yajon un yujon. rEses kliTa ost ki ovyils ijgroug oc ost Zola rEses.

takster ;
reca takster tisa iakErE staij dEga il taki.
voigen ; oc iakEr gauka ur redan, Zer eSkana rEsE taksterlEZtulg. kiyEz 3 eSkanor, Zer rEsE staij eSa dEga Silvi taki.

4 wun ;
Ze TYlzwun ruikan ki iuk pEgerk un zuNki peTuc. ijuarkdE esen kiga ZEd iv Zed kan eStulga 4 Ze kan Enzauska taki touilat,,

seviar. zida is pEgerkgilp un tuN Zed jEta ki SurSirain evusen Zed ost kan Soda zoti sleS un kon dEga il taki,,


SrEldeS

SrEldeS ;
SrEldeS az ilz taki vorpmulk. uvs surYz reca uarE ZeNki tak,,

; Eiresti SrEldeS
Ze az 1000 klezain mulk Zed garOa avasZaunen voZ tuyerke EnkrEipa. voZ iakEr zeNa Suvi rEses, rEs kin kan kOncauva Tusti groug.
uns, rEses reca Saski Siron. iakEr kan il is zeNa ZEza rEs Sira il is yalrOkpEgerk. voZ zEilE ivos, yav glebar 2ell hin cEta Tusti hYl Zed kliTan Eiresti SrEldeS.

; Eiresti OlzSrEldeS
ijuarki SrEldeS Zed fikan veZ rEsesE il Siolis dEkon un dEki juv. rEses az Yks 5 il taki Zur Silvi Eiresti SrEldeS.

; cauki SrEldeS
reca is suatnikEs. rEses rauZa iakErE reSes.

; talsi SrEldeS
vEZ staija ki rEses, Zas iakEr kan ijplida Zer puaTan Zols rEses ZEz kan tuza kuiski ziag vEZ Surv ovkuja stualp.

; krui SrEldeS
reca is uxiaj. rEses eksa iakErE kleNon voZ rEs ela erdaskiukiond.

; pliri SrEldeS
Ze SrEldeS az ilz ZeNki. rEses Envarana iakErE ziron. oc rEs gauka, Zer rEs kin xifla vuZ groug Zed rEs ist Tusti kauza pliri SrEldeS.

; pErci SrEldeS
pErci SrEldeS aran hawEir. rEses zEfa Tusti un taki rint ki iakEr,,


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.