* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

durEc aurYk ijara ki leje Zas 30 luyia SauvdEis zufkauzenorvOZ 340 xuj oTkeleleje leja durEc aurYk voZ skansnast vEZ yoin rEses zira ki nunrosu. Tusti SauvdEis zufkauzen ijaran voZ 1394E nast.

20 ki 30 luyia zufkauzen Oks gau iuz uvs er kin Enyisan ki leje Zed leja durEc aurYk ga skansnast Zoi kirkone kazOpan TOda yiskoig.

zufkauzen is hYl oT gEzakan ut kin zEfan leje ki uv aurYk ga 1394E nast.

durEcE paspon un SoyEvon un lejon zufpegeSE jEterOseE kige kiga ZEd ZE zufkauzenyis kin az 30 luyia istil Yks gau iuz uvs er.

zufkauzenTOd oT gEzakan uvzEia zufkauzen kan orezaE SuigsoumsTOd oTSurhalvain nastuarkfuirOkSunon un SurdEsind zEil ilkoni yisuzbon. yis kin ijaran gayez ur kiyEz Zauni lejonzEil Ze ocZEden uvzEi SurSiran.

lejonyaldsdEz olaska ZEd zufkauzen kin aSsoyarza leje.

kirkone lEza dulesjoian xerS Zed gauZ 1390E nast rEses ijara 11 luyia lejedEszufkauzen iuz uvs er un Yks Suigs vaZ 7 Suigs istil.

ZE kige kiga ZEd SauvdEis zufkauzen ijskuyan [hin balca diougi Sauv un EskesE survi sleksurv] un hin zota ijhazliop Zed rEs Tuita ika SurTusti lejekirO.

vOZ 340 xuj oTkeleleje leja durEc aurYk voZ degnast vEZ yoin rEses zira ki nunrosu iuza uavSi ijplaj.

nunrosuE nuklac haulia ik Tusti oTkeleyehridlEs ut SaikrilE Tusti ijarain ijcom kEnSa coikondEinhoutanor un dEinkefreSziron. uvzEi 2 oTkeletirse stepan ki ridlEs hin slia slEima rep.

Zoi Zegziagi aurYkkirkone oTbroula ZEd ZE ili yis kin zota lejeE lejzEil, ezde Zed az lejdoize oTkelpludsEn kiga ZEd zida lejesoums ilzi uzbon voZ degkousE SauvdEis zufkauzen ijaran vuZ durEc voZ 1380E nast. rEs sowEiksi uzban kiyEz 1 nast.

[durEc kirkone ijara SauvdEis zufkauzen Ze degkous tisa lejon ilzi uzbon Zasi ga valemSE Zer zufkauzen eSijaran] ezde kige ijkiga.

oziaz at uarki Siran ik Tusti oTkeleE yehkirO.

rEs kiga ZEd ZE plud Sur recat uavSi Ozfegon ga durEc kirkone daig zufkauzen kin ijaran ut oc ijskuy Ozfegen Zer ezde kin stepa nezouv ki rEses [Tuita EskesE Serolaskon un Enreta rEses ZEd ZE uayil kin tisa Sur ijskuyain detorez Zed az EneSskuya leje ga ZE aurYk].

rEs skisa kiga ZEd Zoi glEiba Sauv az ilz orSi, zufkauzen iki Ze [soit Sur az jici vEZon] iuz uTbilpa rut.

durEcE kirkone kiga ZEd rEses ijskuya kana zufkauzen vuZ isroumZound un tilg ut oT gauska Ozkigen ga nutEirg Zauni zuf daig Ze konon. oc Sur, Zer ZE zufkauzen kazOpan giasi asoreza vuZ ridlE, skecruraib, ridlEs un ijtEin.

imYbSad Zed az narou stepentejE durEc lejon ije kiga ZEd kana zufkauzen vuZ aurYkE iukontilg [kinS az zoti kOnon] un uvzEi Eista ezdeE tarc iuz 1380E nastE zufkauzenSurjEizon.

[Esk spEZa ZEd yuj ZE ili yis kin TOdan ki lejgauE 1E gaus uns fuirOk un il Zur 65 nastuark er kin Surorezan un ZE kin zuipan vEZ ridlEyis ur ijplud un Saz SurwalZi zEfan] rEs skisa.

durEcE pasp un SoyEvon un lejon zufpegeSE jEterOseE kige uvzEi kiga ZEd ZE zufkauzen kin Enyisan ki aurYkounde ut Surbraini Sira kinarain nvEZon.

nunrosu ridlE ovplud ara yavkigen Zed Tuita pubaron iuz leje ijskuyain zufkauzen.

nujlYbEbSEd Zed az ZE ovpludjEte kiga [ga durEc aurYk, Zas luyiaonjezonpircenuayilen un kunonuayilen az aspa zufkauzon ki pludsEn vEZ Surv neSa durEc aurYk ijbilp kleSi detorez].

ZE plud skisa kiga ZEd rEs roida kan gEzaka gOr vEZ durEcE kirkone un OzZugna kirkone ZEd zuf Tusti kauzenaranor az [deti yis voZ zoti ijbilpi zEil].

zufkige kiga ZEd rEses slia [uvis ovEisten] vEZ uvis Zed yalda iuz durEcE lejonyalds. [Ze zufkauzen Sur az hin deta EskesE leje ut az hin rEsesE zot].

yoicain yocrEs ogi gledan un az il rilki un reSin.

iuz oTheliosi rEses, Zas soiz dEga fosen veZ ZE az il luyiazoti ut uayil az vaZi un Edoui houtfosen ekous az doini.

uvzEi reSveZon siyisgan telnek Zed kOni soiza vEZ uar Zoi yib veZ olaska kanain houtbYr un reSon SEzek.

voZ Ze gaus, Zas oTkeli houtjEize Zed az 30 nastuark nouzdeS Endaiga Zuils yoicain yoc Zed dEga 1 kEs rEsesE ijjEizi gEZ veZ rEs il ogi gledan un az il rilki un reSin.

ZE xEta yocjaustasen un toyEtop. Ze pErSi gEZ kan gledan vEZ yoicplims ur cEind iuza uarE glaibon.

[voZ yajon, Zas Ze az opEilE hauli soizeE soizvEZEns Zed az jilvaup Zed yoica vEZ cEind ut Esk il steka Zosta yoicplims].

[Esk uvzEi hio yaufa rEsE oTkEirg hins glaibia EskesE jEizon. oc rEs eksa dEin, Zer Esk Zosta yoctaikmulk uns Esk uvzEi eksa fErotaik hin eksa yaukon] kigan rEs.

oTkEirg ;

; 8 yocjaustasen
; 4 toyEtop
; 1 jOwYk
; 6 zulElot
; 3 ruNkEn ujicoum
; 1 flomruNken fErotaik
; 1 flomi tegouf yoctaikmulk
; pirOg vaZ Suvi
; hio tebs

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.