* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


suNam Zed az TarpEZE ZaunkEir zidan vuZ 2200 ruicEn ga uaZSEzek uns oundan vOZ 3 ruSxuj ounde.

vEZ 1&282 keru 8 ialgEn, ZEg ovuvza 2 sYtroSEnziag iuz vaZi Sauf, uns ZE az tudna un dugaton.

doic ga saulE ki suNam Zosta 4 gautulg.

zidan vuZ lero Zed paluan kuiski skains vaZ aun jiska, Sur zida rudErk Zeg. SEiz 90/r dErk TEnan vEZ cauki cig un uarki dErkonxet iki Zaskgroug, cigdErk un hilgcuar. ZE az suNam un TarpEZE ZeN.

sYtroS Zed oundan is Eviaje il ara omtairE survZuicmiand. kluari Eviaj uayil az 4/r ounde Zed az 2&6 keru 7.

vaZ gaT, Zas suNam Zed zidan vuZ Oztuz niT fuian, omtairE, Taitot un tugsik Ze plauan rEwelEwaT zida Ysi sYki Zesk. Zua pYr, Zas sYki ridneS kan hEman Zasi voZ Suig.

EskE lejgau Zed zira ki ZEg Zosta TarpEZ iantsunpludsEndoic vEZ 757E bOT. kan kigan ZEd 70/r cuike az TarpEZ yalde Zed yalda vuZ EskesE sYtroS uns uvZE az stevo. uayen az ovi leje.

TarpEZe Zed zidan vuZ iantsun iki Sur tauZia skuya Eida voZ cauva vuZ slibajar ovsYtroSianttilg vuZ suNam.

gaT zidan ZEd TarpEZ yalde Zed yalda vuZ narou slouka blitsEvkOj hin kliTan eSa ki rEsesE roillErouv.

ianttilgvYZon Zed az vuZ suNam Sur az vaZ kegoni un dEki oc telzan vEZ EskesE OzsYtroSianttilg.

iki vuZ iv ianttilg, lerYze toZsa palca iuz delgi yis.

Esk fuSa jiska voZon vuZ ianttilgsuntodgroug. 3 lerYze kigi toZsa yez.

gEvk zidan jiska Zaskgroug ik ceni Eviaje vuZ TarpEZ. uts, Ozason zidan ZEd EskesE ridlE az vuZ golabcalt. uns, emaupcem ridlE reca dEki Zaskgroug.

iukon Sur az iki vuZ EskesE sYtroS vEZ jiTi heS un kan iukan sun. gilp uayil az hin yurde ZEg, Zua takduiz kEnS todan vuZ Zaskgrougziag.

vuwe Zaskgroug Zed kan Enzida SEiz 500 er voZ 1 voZon az ist dEki Zaskgroug vuZ suNam.

Esk reca zEil hin gausZaska uns vaZi iki iv Zaskgroug, Zas pligkauze sioua skuya jug vuZ Eid.

zida 1 stevE ara luyia ovyaufpalc hin zEfan ki pligkauze SEin Zaskgroug. palc aran veZ pligkauze Saz 1 ur 2, ut SEiz az 40 er.

Zua ist dEki Zaskgroug zidan ZEg vuZ suNam ut soit gEvk zidan kana zotopgroug vuZ zounten.uayil zida Eidi nulg Zed slouka zotop Zed Esk dErca ZEd oc es jiska ZE vYZon, Zer ost kOna ruTia.

oc ost zira ki TarpEZ, Zasi suNam, ost gaTi suaZia veZ ZE guldi kEirvYZon voZ Suig. suNam Sur az kliabjuigkEir iki silaiE pialu ur saulE.

Suig ijzount az itrOpi vuZ uvEn kEir veZ oveznoilonrYg veZ bilp Sur Suvia hin zEfan ki uvEn TarpEZ.

TarpEZ Sur reca uarE ovezvorpground uns Entsa kana ovez ga omtairE. ZE yis az rui ZEz Silvi oc noilonrYgan.

zida evs raib un ridlE noilonrYgand Zas ovezrilp, Zasi vuZ lErouvziag.

suNamE 4nuldonridlE uvzEi Ekous asand ovezsmEi ijkalsa vaZ evs uZEnsgion voZ niliT. Silvi iuz ridlEcol ralpiand Zas kisp.

Zoi itrOpi un noilrYgan, xuj Sur zidan ZEd suNam az sowEiki voZ Suig. jerS Sur is zidan vuZ coik ut Sur vuZ hauli ziag iki golabcalt Zed EnSaulan ik sETcoik.

ZuleE kefreS Zed lejan leje skisa iki Silvi vEZ kuTstaip.

vEZ suNam ijzount ga ihziag Zol iantsundoyEsk, es jiska is Toms raib Zed yoin TEnan cauki cig.

SEiz 90/r ZEgE oundgroug TEnan cauki cig Zed yEiNkan TarpEZ uarki hilg.

raibdErk yoin xeta 3 ki 6 Toms. kan kigan ZEd ZE dErkru az OzvaZi uns Sur zida ZeNki rudErk ZEg.

iuza TarpEZeE slek, Zas raibgilp Zed TEnan snouttosk kun az il delgi Zur erru.

Ze nEra ZEd hin iuka raib, rEses Entsa baunta hins rauk Sur Siga gilp. TarpEZe dErca ZEd gilp ken aran vaZ il delgi hin lEza cezEps voZ iuka raib.

oc zira ki suNam, ost kun zira ki nulgonziag Zed ijnaera nulg Zed EnSaulan ik Zule Ze zidan vuZ golabcalt wEiZ kEir.

Zule Zed zaugan kiuZ 12E gautulg reca is coik un tuN. ZE coik soit az SelEi un zida is ZET un kankanain zES. xerS az malg, pErdbraN, tidYkxEib, fauZ, dek, sulep un eNEns.

Zule uvzEi az groug hin dekleje un zida kefreSziag un gYSgroug. gYSgroug zaugan voZ 13E gautulg.

ost kan sliuspa yis voZ nulgona un ZE luyEt az nulge Sur hiza Eskes kana Zoi Eskes at sliuspa iuz ZET. ZEz, sloukoron az soiT ogi uns Eskes kan telza yis gayez kana ev ZET.

Sur TarpEZe un omtEire, uvzEi zida suZEmo slouke Zed dEza iki vEZ sulep.

TarpEZ soit at stauci un at Silvia vEZ leje, ZEz ost Sur SEta olaska iuz pauj vuZ Zule.

voZ leja ki Zule, Eskes Entsa tulgan hin kana ZET. Ze veZ Zule zida is tuN un nulg vuZ coikE jev un cEf gEvka Eskes nulgona ik plud.

ost kan ovyaufa iSEirs luyia vEZ TarpEZ luyia vEZ ovyaufe ZEg.

oc kana iuza ijplud, ost Silvi jaikkiga iuz zotop. uts, ost luipan kliTa op ga narou iki plouc, kErhEZ un ogi kliTain ivas veZ rEsesE zotop az SurvnutyEdi op. iuz rEses Zed Sur az kluari Eviaje, Zas yoc Sur sudan vEZ vEZon Enkedan zotop.

Ze nEra ZEd Eskes kin kliTan ki opgroug Zed Sur gleda nutyEdnEd ut oT gleda yoc un zoig.

Eskes yav opa lec vEZ cuib hin liuka ruT. TarpEZe opa cuib uns yoin gEZ ijnEra sulo.

sulolej, Eiresti plouc, nuzlE yoc, nuzlE toyEtop, tubdES, fOniarc un sulo eNEns.

suNam oT Sur zida kluari EviajeE opgroug Zed gleda 100/r zotop.

uts, vaZ gaTi, ZEgE cuib Zosta 10 nuld cuib Zed az duzamit. uvzEi zida opgroug Zed gleda SurS kloup un fubto.

uayil oc ost zira ki suNam voZ pYr uns reca yugflompauz, vaZ zoti yuj kanar naiNbrEigkorb vuZ netesnulg.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.