* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


boTlEkgEn raib
Zeg az 1 kEs ist uarki un dEki saliz raib. boTlEkEne kan cEta rEsesE ijheliosskison kiuZ lEgec yilge un il haNi, Zeds rEses uvos fuSa kiga vEZ Tusti sule. ik spEZon, TYlz un dErkonmiand ije, rEsesE dErk az ilz zoti uns Zola rEsesE TYlzglEibon az il Zur jugzoti.

ikbOneyot ijgilp
Ze hilgen bEiZan hauli salizeespe Zed az obmound voZ il Zur 500 nast gayez Sai. Zeg az 1 kEs hio oT zidain cEimi cigxeten. ikbOneyot hilgen at uarki az orSi grougglaibi groug vuZ salizjuxOno galEiS. salize kan EntONEska hilg iuz juxOnE galEiSzir vaZ is ruS nast,,ut Ze aronvEZon konS uvosi skisan.

kluac rintmunt
kluac raibplude Soda Zeg hin zYpa, gEpouka un ara yeh. Ze saliz raib fikan ik ZegE zoti kerneki Ycoulpe un elge Zeds rEsE elg skuyan uvEn yalrOk. ijjEizi kluace jES az Soda vuZ klust kiyEz niliTentZask hin lEza rEsesE ist Tusti elgen.

golEhoS uarkengroug
Ze lOnti golEhoS raibroil Sur az haNi ga vaukuaZgalEiS ut zoti glEiban itEijerk hilsek un cEcke TElE isi rYgain glEis. esen kiga ZEd golEhoStouils kana dioug Saz uayil ga rEsE xekeE iuksi kernek, ut uvzEi ga SEini petiai laumkalj Sauvi dioug.

vauksmeggroug
Zoi vaukuaZ ilz vaZia rEsE Saul, vauk Zed xEtan ZEgE yonsain derdask Sur uvos az ist zoti soum. vauksoun cEimi sulcan ga uaZTomsjEiren Zed zida ist zoti un ist Saski vauk Zed TEnan is hEZ cigsain dutnad. sounor Zed az vuZ vauksoun az ilz rulvi, un salize un juxOnoe vOZ uvos huiga veZ Ze Saksi uhEn.

jodagcObig Erkmunt
degzEil Zeg kedan ik fYberp iSden, Zas jodagcObig raibe halva dErka Zaskgroug un roil Zeg viZ raibTuster Zed az jodagcObik sula ki Ze groug hin kana zuik ga akrO. iuza jefneg, Zas jodagcObig gEbi Zaskat voZ drat Zed ilzis Ozraucan rEsE rauci yonsain ster kiuZ yuj Sur tONEska Zer Srodan ki hilsekstualp. rEs nEza jodagcObig vaZ uayil hio 0&01 jiTEn Zer yuhSai jaikkigand Zas ual Zed az ga akrO ZEd Ze az uTZaskain groug hin uv jodagcObig raibe.

emcOkeE driaZ
OzspEZan ik paurkEbi groug iuz salize Zeran Ze driaZ prija groug Zed emcOke sErpan Ysavkain juxOnoe. nedEske Zed zidan voZ ZE gau broula ZEd emcOke slia EnSura hizsule iuz sErp vEZ kiga akrOE jugZask, ut voZ juxOnoE aiNk tEiba rEsE rulb voZ Zask, Zas uv tujroidon Sur zidan.

keTtoskdoZgroug
Zeg az pauji groug hin leje. keTtoskdoZgroug zidan niT suyEnE zuNE Eidi iac un rumpi xEyakom skain. iuza jefneg, Zas 1E sET rYgan hin serSa Zeg vaZ 1 Suig voZ rEsE zEri koug Zol uvEn itEijerk hilsek. Zeg Sai az Zasklejegroug hin sleki suyaTi ijheliosskecZask OzhirEie.

luzubcOd beskgroug
luzubcOde az zoti poirOfdertvEe un huige. rEsesE beskgroug Zed az ist zoti vaZiki groug vuZ itEijerk, rEs zida is taki besk un hauli huigtEgec un kanen Zed az kiyEz is nast huiga Oza juxOnoe.


evdurn cuar
evdurn kuiski cuar OzspEZan rEzete ik 1E zoti saliz kEiruayenuayilen Zed ralgan ev ijuarki un zuNki detase. Zua salize broula ZEd rEsesE ijheliose Sur dErka xeten Zed zidan Zeg. oc Ze az sluNi, Zer evdurn gaTi ovyEiNka saliz dErkonmiandspEZon.

xaSe Taksalcend
voZ uarki gayez Olzraib ara oviabplud un saliz sYtroS, Zas xaSe Taksalcend az groug Zed dEki huig niTes boTlEkgEne un luzubcOde. rEsesE huigveZon Sur retan ivis ut huig deti oreza. il deti ZET az is Zuak gauki er uayan sliuta vuZ groug Zed rEses gauka. cEznek ZE gauki huigeE doiT zEra xifla ki stualppalef Zer salize kroula akzo Zed az silpain yoiz veZ rEsesE yoizi zeh.

uprocig
vaZ is ruS nast, Zas boTlEkgEne kuiska un Ezzota rEsesE raibZaskgroug iki eksa Tusti dErktulg un Tomsen voZ uvs nast. cEznek oviabplud halva ZEd Zaskgroug un zountenziag kun kana uavSi Saul veZ ZegE dEkon at glEisa kiuZ dEga iki dEki kEirE. boTlEkgEnE jEte gESi kuna ZEd ziag kedan ik boTlEkgEnd Zaskgroug ut eNEn oviabraib Sur Eista Zer upocig rEski loigand.

uvosi neTrOguaf
vaZ is ruS nast, Zas salize YsSoda vuZ uvosi neTrOguaf hin ara koum Zed EnSaulan ik zausk. Surplude jezkous kEnan jiska Ze sleks, ZEz, ilz hio ZET Siran daig Ze, Sun Ze az vEZon Zed salize ara hilsekstehe Zed steha rEsesE groug iuz rEsesE hois Zed az juxOnoe.

Surzauskai erdask
degkous Zeg az erdaskEzi Zaskgrouggroug Zed fikan ik soujnam skargkananorZaskgroug. Surzauskai erdask az dEki un auzain valplask. voZ vaukstEsk tuza, Zas suyaT un soujnam Takan ki uaZpalefE Tak, Zer valplask aran Zer iki uv eNEn ZET Zed az vuZ stEsktuN, rEs dEga zYfvauk. jefneg riounda ZEd taki xYdEr Ozdijan iuk Zaskgroug un oT ounda ZEg.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.