* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


suyEn ZaunkEir
Ze suyaTE dEsin ZiNi dEkkEirE ziag uvzEi ekous kedan ik uarki suyEn un Ekous az lejeE 1E rYgendniTen ki xYdEr ijsYtroS. gayez vaukstEsk, Zas groug Zed kedan ik suyEn ZaunkEir cEimi ziduvsa yoin suyEn kEirziag ut kinskendonglEsai oundesoums muiska sYtroSe cura ga orezain ziag jEta ki dEkkEirgalEiS vaZi ilonzir. ZaunziagsE Tusti uavSi ZET Srendan sETi kenon voZ 1408E suyaT nast.

nudku sEbend
Zeg az suyEnE 1 kEs ist uarki ziag. nudku sEbend zidan vuZ xEyakom skain un az dEkE iukongroug hin uvZe juxOnoe un salize. sEbend Zed az ijuarki suyaTi dErkonmiand diougi xerSen Sai at odyuan un Surskaunan.

peyijE iac
SEinseziage keda Ze kEiriac ik peyijE iac veZ Tiafu uarki er Zed ounda ZEg. yoin er spEZa ZEd rEsE Tiafi yaldtus uayil az bloupi erkigsen ut er Zed Zosta zEil hin rEina kan kanda Tusti ZuictuN,,

Eidionnulggroug
Zeg az ijjEizi kirO hin uvZe ziagZege un ziagZEge. Ze dEsin Eidionnulggroug az groug hin stuiha SEinseziagarain spils un snaZi op un hEZ uns sleki suyaTi op iki tEgYmnutyEdkiT.

bEyuk sildiu
Ze guldi, gerSi un spindi sildiu konS gloda ilz zoti ut Zeg jEta hirEie gEbi ki ijxouS ki kuTansu Zaskgroug. evOs kEirE ist SurjEzain zErk kYnsan ik toda deti er ki Ze sildiu Zeds rEses gauska hin skendonavka SurkazOpai tuze Zed zira ki Zaskgroug.


xYdErE slEib
Srodain erdask delgstaip Sur ilz Enruika SurjEizain dEsen Zed glEisai ilz iuk yxdErE slEib. dEki ijxouStuid Zed az vuZ Takstualps iSdenE haNi iac EnsmEia xouSen ga yENgroug un eksa det ki atdetain Takstualpsoundend.

ijsYtroSi Segesp
uayil sET un rEsE helios un rEsE ist yalsain zoulkn kan iuka hilgE iuki ijcol. kiuZ Sai, Sur zida ivis kan aSa misk voZ degzEil ki Segesp urs Zuica hin kiga daig Zeg.

SuTupo Zaungroug
Zoi Zeg gloda iki uayil suyEnE eNEn groug kEs is tralziags, Zas SuTupo Zaungroug cEimi az roil hin Sifse Zed palca hin por Zed az zuNki hikuhEze. vuZ Ze tral, rEses kanda uhEzeE yalk un kEjen muisk glEiba rOsen iuz pEgerk. oc ost skuya dEga andSEini er, Zer Ze az zErgroug.

cuius hilg
paihvu sET uTbilpa cuius hilg EdouondErkor kiyEz Zeg zuNki uvEn yadan voZ 1204E nast Zeds sErpa rEsE par Zed az pETat. 80 nast Zostan hin hEiSa xergi hilgdErkor ut kiyEz hEiSan, Zeg OzspEZan ik paihvu sETE sETorE dEki Eric.

poyijeT ziags
degzEil Zeg az dEsenziags. Ze ziag yaufan ki oundend kiyEz vaukstEsk ralga yoin lErouvgroug. veZ is ikgoute zira ki suyEn kEir, Zas uTiantzufe stepa rEses ki poyijeT ziags Zed rEses zEfand raibziag Zer kEnan dErka 25 jiTEn aksu 2 oundzaig.

kuTansu Zaskgroug
vaZ is ruS nast, Zas kuTansu Zaskgroug Enraiba suyaTE ist viZain skairelE poim. uvs klav ist glouci un ist Erici er yeca Zeg un Seran puiT pludyilge. uhYmi vend isian dEki rim uns uvs reca skaireljouguskon zoti vaZon. Ze zoti vend Zed Ycoulpan salizelge uTan vaZ glEibi TYlz Zed steha Zaskgroug un ZegE ounde iuz rulv.

lEsnuwef Zaungroug
degzEil Zeg az lEsnuwef zoti ekaiseE roil. Ze ziagE ounde rEski YssuaZa uTiantzuf voZ 1396E nast hin yaufa Saul viZ stevE Zed rOsa rEska mElE Zed az ZEiaNke.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.