* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


iSYnu waugok
hin leje ki gezrek, Ze flomi tilg ijaza yuji taluc hin yeca un kana bilp. rEs uvzEi zEfa yuji erdaskjisk Zed dEga is ceni iuz es yEski ijyurda.

haugdEkroim
degzEil kYdand ZEd Zeg uayil az jefneg, Zas haugdEkroim az diougi waugok vuZ Ze rulvi blitsEvgezrekE wEiZ. ijleje Zed Suvi jugi cauva Ze yavkEir kana krui erdask un isi skarg uns uv ZET un palcon Zed zidan vuZ yavkEir Zed az vuZ uvEn kElais.

skairelE jiske
ralgain vend Zed az vuZ Ze EvEiri yavkEir OzspEZan ik 1 kEs is haumi ijoundonoTuayen Zed blitsEvgezrek oreza. voZ slouke 1E kous tuza gezrek Zer OzSera uar niTs Ze Srodain akrO, rEses kiga ki uars Zas serSpoiZzEil daig vEZon Zed Ze ciggeT Zuica voZ degzEil un ZEskcEima un zEfa TYlz ki skairel Zed yijia vuZ Ze rumpi ziag. ZEz, Saul az skairelE jiske.

stuiheE tuN
Zeg zidan vuZ Olz pirOgsmeggrougE iac. Ze flomi yavkEir EnSaulan viZ stuihe Zed az Zaskleje Zed kigand esen tuza gezrek hin stuiha Tusti roil. evs dEki erdoiT xOdaua Ze ziag Zeds yiska puiski er.

ijuarki sETE gaukgroug
jefneg riounda daig umEni yez Zed kunda un Sera gaukgroug. oc zida tuN niT Zuicwec un ijguldwec, Zer vaZiki yez gaTi Sira vEZon Zed stuiha.


flomgEScig
Zeg paluan zuNki terYz iki cigvend. Ze Ojzend EnSaulan viZ dEki bles Zed zidan vuZ haN un Endajoka iv Suvi glouci er SEina. kEnS krajan ; cig zoti glEiba rEsE pEgerk.

petgezrekcausken
ZegE bauski gezrekzount uayil EneStedreSan ruici, pubarin kEiri cuar Zed ZEzonlEza erE haumi sli voZ ijEzor. rEs TEnan tosk Zed az ga doig Zed kliTa rEses ki gezrekE dEj uns kliz TEnan stup un nut. ZegE xeten Suvi zoti tENeska rumpi gezrekZesk. er Zed dErka Surjugi Sur az iki ZE,,

ivEime cauvend
Ze gezlEi yavkEir Ojza xeti uayen vYZ dEsin uaZtilgent. uayil nuti groZ oT uayan iuz erdask Zed degkous az Zuic hin hEZseje un uvzEi slouk. Sai, uayil cidi jurS un kelsain doigzirbraN prija Ze yezi tilg.

Zalpi TEl
1 jisk ki Ze xaui un gezlEi dEkroim Zera rEsE Saulorriound Siran. groug Zed taki TElent smEiya Zeds Enmauza stej vaZ is Zuak nast, Sai stEsk un stup zira Zol gEbi TElend Zed Sai uayil az degzEiluayen.

xYdErE roil
OlzxYdEr ijstepe Zed az skirOp Sur ogi stuihan veZ rEs Zosta taki TYlz hin Engrouga rEsE roil ki iuk 1 blitsEvi stup. er kan stuiha vaZ 100 Zuicelgion un kinS stuiha xegi stup. sluNi iukonuayilen az Zol Ze yils Zed az kiyEz flomgEScigferj.


SronkucE hilfgroug
voZ degzEil, voZ juigdautplud kiayostan ik 1 plud, Zas SronkucE hilfgroug az taki dautE sYtroStakZaunen. Zeg EnSaulan viZ 1 kEs rEsE ist Tafain sET. Ze hilfgroug Survos rEskkanan hoissYtroS.

cuTok serS
Ze EnSaulan viZ cuTok cigdautplude Zed Enfikan iuz rEsE ilzi eNEn EviajSurskErik. cuTok serSE SurnilYzi yaj az hizyaldegroug. Zoi oT Zostan hin Enraiba evOs cigdaut Zosta Zauni ik kuiski ziag hin ara huig ki juigdaut.

soburrewYzsoun
vEZ Surjugi ijheliosonSurkazOpon, uhdu mena Ze sounrecon vEZ sasYk Zed az klas Zed az cigdaut niskjEte. voZ klas Sira ZEd uhdu ara slouk ovEisten vEZ erounde Zed az vuZ skainTakend, rEs jEta huig ki soun hin tYSa rEsE sasYk. Sai ziag az yavkEir hin ijleje Zed zira ki yElkain hilsek.

juigdaut niskserS
voZ vOZ 10 nast gayez Sai, Zas 2 ikglOm ijleje Zed az nuleSOj un kuzac tuyektoda dOxes vuZ staip Zer jaikkiga ZEd Ze Zeri stualp az rEsesE Zauni serS. ZE tuji lejszEil Sai Sur zidan, Zer gindan dursik, daut poirOk un auzgust Zed zidan vuZ erdaskakrOE hodprijendgroug glYstEz.

nulahOE yeNraib
voZ degzEil, Zas daut Zed az ga uvEn mufretEg cauva Zeg hin slouka vEZ nulahOS taki er Zed az flYNe Zed poiZfikan ik hilfa ist zoti kiwaut iuz uvEn ziags. kiyEz rEs zira ki Olzhilfgroug, Zas Ze yeNraib EnSaulan viZ rEs.

trefhilg
Ze dEsin tilg bilpa yoin rEsesE ZET un bilp ki daut. tilgyalde dEsia uvosi zidai doig sula un zira. uns, Eidionnulg uvos zida is ZeNki un glasi ZET. sYk, Siolis frEiZesk un yElkain erdask Sur oreza kuvi daut ut leje puiskia kliTa rauci soig un is ridi kreT.

plOnopkEir
Ze zidan niT cigdautpludE Zauni groug Zed az kuzacE gaukgroug un aiNkiacnOp. plOnopkEir az dEki hilgen Zed recan juigdaut. Zeg az tuji tilg voZ rulvi is luyel. ZegE yavkEir Enijmerga xizi ijleje.

petauzsauc
ziag Zed palua Ze dautekEir zida is auzi sauc Zed voZ stEsk Zola, Zas rEses ara peti staip ika bliai stevE. erdasktuN Zed az yElki vaZ uvEn nast salcan Zol ZegE ziag, ut bilpi daut Soda zirsvEZon vEZ dErka dEki doig Zed zira EzZol auz.

nirdam celmesoun
voZ is ruS nast gayez Sai, Zas nirdam kEir kigan ik todan Zeg vuZ ZuNi mEfretEg skain. auz un cig muiri hilg. jefneg riounda ZEd Zeg zidan vaZ is Zuak nast Zer josSrodan voZ ev kliabi niliT voZ 1 ilz mauzi ralg Zer iv ounde Sur ziduayan. Sai, soun az ualuayilen ZEd kEir kon az il Zur jefneg.

stuaZiac sEbend
vaZ degxauS xElip, Zas stuaZiac sEbend dEga dautE sYtroSZaunkEir. kiyEz cigdautpludisor, Zeg reca 2i wuk Zed az sETi vuc Zed az hin vursYwEhniS sET un yuji stehend Zed az hin zoti juigdaut.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.