* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


gEyarlE rejend
gEyarlE rejend az paurkEbit Sodgroug hin nukmuwe hilsek Sriupe. Zeg SurZostan kiyEz Sriupe zuNki hauka voZ il Zur 10 nast gayEz Sai. vEZonuayilen Zed az hin iuka rejend az iukorkEnon Zol rejend ijgilp uns uayil er Zed at zira ki gEyarlE kan heTa.

SriupeE Ojzend
Zeg zidan vuZ nukmuwe hilsekE xaui Ezi ziags. SriupeE Ojzend zida TakE rumpi un rulvi kiafeziagsE zoti un krajzoti zount. Ze ziag az roilent hin paurkEbi zuZ Zed viZan hin ZEskakrO Zeds vend Sai az klezi vuZ doZgroug.

nukmuwe oundend
haNi ga iv er ijounde, nukmuwe oundend yavspEZan ik Sodgroug hin Sriupe Zed uarki ounda vuZ Ze hilsekziag. Sauvons un rulkplidai luwEir at gErta gluc ZEd ivis zidan Zeg.

ekuikalj
zida flomi yavkEir Zed paluan kalj ilz iuk nukmuwe hilsek. Ze groug az ilz diougi un zounti kiuZ ijleje ilkous Zosta il is zEil vuZ Zeg Zur SEtain zEil hin kana bilp. Zeg zidan xauS pErchilsekE Eid. ekuikalj az iki rolkiarE wEiZ.

leyacE mergend
Zeg EnSaulan viZ puiski uarki 4 jaus yEd Zed skuya tuji Zuic. leje Zed zira ki Ze yavkEir ara slouk niT dEki cigtoskdratcod Zed az kuidel Sirain ist dEki Zuice.


uhOrproup
voZ uarki zEil gayez Sai, Zas erSriupeplud ijleja ki hilsek hin tujia vEZ hilsek. rEses Zuica vEZ tuj vaZ is nast vEZ nukmuwe Zer roila vuZ uhOrproup. Zoi zida zYp, Sur zida ivis cEimi kiga ur rEina Sruipe vaZ il Zur 100 nast.

krYkcigpoul
hilsekstualp az gerSi un Sur luigi iuz ivis Sun Zalpi yEd. vuZ 1 Zasi gEbi dEkblezend, zida taki TYlzi ciguayen Zed OzspEZan ik cerk ga zEil Zed akrO zira ga kElais. Zua nukmuweE isi skarg Sur glEisa vuZ ZegE palef.

yurk
nukmuwe hilsek kon az ist rulvi groug Zed az vuZ kElais stejs. blibee Sur ilkous ijleja ki ZegE galEiSE iuk. uns, zirai er jezkous Sodan voZ skanszEil. riound daig geTopanorskarg un dEki duk jidi rioundan vOZ serSpoiZzEil un iuk SEinseziagi lErouvE rudraib.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.