* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


juneesp
sETongroug Zed az vuZ blibe, Zas juneesp Enraiba gilcY sET un rEsE heliosE sETi hilge kiuZ kiyEz degkous zErknisk. Sai, guiski soigplud Saufa kEir. uarki dErk at ralgan hin zaiga yavoundend un il glasi xeten.

gEdlekor
rEzete gESgEzaka ZEd voZ haNi skanszEil, Zas Ze atralgain zoulkSerkumYz zoulka blibe iuz ev SurSirain SiNi xikon. Sai, ralgSrodain kumYz kunda iki ijuarki cigpoirOf oT gauska ZE zuNki hoissul Zed az usEiz dEki uaZerdasktYr Zed EnSaulan ik vunekE Taksalcend.

daleg zuyeztYr
Ze zuyeztYrE rauZelglodon haulia vuZ uvEn kElais stejs. Zaskleje leja ga uvEn groug hin sionan iuz deten Zed xerSa deskdoiTtauS un YStizekiacenrioNk un gEwYztoyEz. erdask Zed kauzan ga daleg zuyeztYr az Zauni oTkEirg Zed az vuZ toiZ un pureven Zed Zostan lErouvstOne Zed az vuZ is groug.

hEZsejeE peTuc
Ze diougi dau kigan ZEd az roil hin ist zoti hEZsej vuZ uvEn bliabe. esen kiga ZEd zida zEil Zed hEZ az ilz is kiuZ es uayil SEta praSkuja palef vEZ Sed hin kana azen uvEn gausej ga iv erdaskgarO. oc ZEd uarkriound az cEimi ur Sur, Zas iji ur jESi hEZseje ilkaus kan stuihan vuZ hEZsejeE peTucE dEj.

zEilsZaskgroug
gauZ uarki degzEil, Zas zEilsZaskgroug zidan vuZ Ze glEibain groug xauS gEfiaSdEj. Sauvons at oreza Zaskgroug un Zua akrOvend yav az hio il dEki Zur cigyubsjurS. Zois, Ze paurkEbi groug zida TYlz Zed Ensula gluaci un ijleji er. esen kiga ZEd cig kin Ezan voZ ev gau Zer eSa dErka Zaskgroug. un voZ ZE gau, akrO kin Edou jiska ki blibe.


evEisE uaZtEin
Saulent az yENgok sEbend, Zas Ze dEjstejjiTen Tust EnSaulan kiyEz degxauS zErknisk. ZegE viZener az paimevEisE az guiski soigplud ZEiste un fikan is er ik blibe Ozpauje.

gEfiaSdEj
gEfiaSdEj az groug hin evs ziagsE ist uarki oundend. er ounda vuZ Ze ziag vaZ il Zur 700 nast. blibe hEZsejeE is ijheliosen glEisa muisk yurda vuZ vunekE TaksalcendE vaZi paurkEbi erdask, Zeds ZEg az dEki uaZerdasktYr Zed prijlEza dEjE SiNi iac.

blibe ijgilp
Zeg asand ralgi nisk voZ degzEil vEZ uhOl un ikglOm, Zas blibe Sai az Zuicai erkEiruayilen Zed oT uayan vuZ kElais stej. leje ijleja Zeg ga uvEn hErksrulvi mEfretEg skain kin cauva skainTakend Eid juneesp dEki kEir.

Teltasziags
OvEr Tel garOa hodprijendtYrE ist ZuNi groug. TEl weNi smEia ki hilsek Zer soundi ZuNi riuNka vuZ gEyarlE rejend. ZegE yuhi sulnek un merEi iukonsalcend kin tisa Zeg dEga istiori sloukTEl ut zida hio oundend vuZ ZegE TEltasen.

peTtOkESgou
Ze diougi tilg az ijjEizi rYgend hin TaSendoig Zed leja ki blibe ga suyaT sYtroS. ZegE ZuNyEN zida ijuarki Zaskgrougcuar Zeds esen kiga ZEd ZEg az 1E groug Zed kEja juigavkonrint Zeds tisa blibe nuTeE dEgor ga tuji rauZe ki ziagsE luyeli stehe.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.