* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


dEgnepsEc
Zeg EnSaulan vYZ jefnegi dauthuige Zed EvEiri steha skainvunek dEki hiziukor voZ 534E nast. dEgnepsEc SiNsi zidan Zol mEfretEg skain. SaizEil Ze rulvi tuzend yurdzoulkan cigdaut, ZEz rEses EnspEZan ik luyelia leje.

audkENsauc
xauS audkENsaucE Eid, Zas dautpludjEte ara voson vuZ Yrel Zed az paurkEbi groug Zed kigan ik az OlzdautE uarE hilfgroug. dautplud Sur Soda voZ skanszEil hin tujhinson, uns Sur zida ivis skisa roida ZEd Olzdaut kin heTa ki kElais voZ skanszEil, ZEz Ze auzi groug zirand hio leje.

gustsalcend
vaZiki EnSaulan veZ is gustplud Zed stiska Zol ziag, Zas gustsalcend az yuji curmergend hin leje Zed kin zira Zol rumpi tuN Zol mEfretEg. veZ Siolhio ru, Zas ZegE Zesk soit az jez rumpi un zida groug hin yeca, pluda un xEibsa.

dililp tuzend
mEfretEgE ruic az il Zur 5000 jiTEn Ez uaZSEzek. iuz Ze dEki skainsSurcauven, zida bliabe vuZ weN un ikglOm vuZ yEN. dililp tuzend az ist SEini kanlejaind tuzend Zol skain ki cEr kEir. 2el ist SEini zidan vuZ il haNi vuZ SiN iuki vuZ fulyEdziag.

auzel ijgilp
auzel ijgilp dErkan juigdaut ik vEZon hin glEiba rEsesE roil iuz hiziuke Zed sula Zol dililp tuzend. voZ OzsYtroSnisk asa, Zas ijgilp rEskkanan cigdaut Zed az dautstiskeSuruarsuabermeplud Zed slia hizginda vursYwEhniS sET. Sai, Sur zida ivis Zola tuzend Sur oc ZE plud kEna.

mEfretEg huiggroug
vuZ auzi mEfretEg, huiga vEZ Suisemiand az ist zoti tuN hin skairel uayan ridi muisk aspa rEsE Yzems un kana rEsesE yaldstens un ersE cezEpson un specjEizon. mEfretEg huiggroug az 1 kEs 2 vaZiki groug vuZ Ze yElkain skains.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.