* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


roirarE sloNurk
roirar jalfe broula Saii recon iuz Ze dEki roilrut Zed az ist zoti ZET kEs uv vunekoundend. Ze dEki sloNurk at yaufand Zas Saul is kous vaZ is nast veZ Saufan un rEskkanan is taki vunek. roirar az hauli jalfe Zed az klav Zed ilz cezEpsan iuz vuneksirouv.

uhOri Zound
vunek oT keda uhOri Zound ik hiaudE roilrut Zoi hiaud at uarki Sur zidan. flagdaut xifla ga Ze sowEiki skureE roilE Tak Zer glaiba hin uarE SEton Zer eksa Zound iuz rEsesE yilsgilpsaron Zer EndEga roilrut ki bilpZound. sowEiki kigan niTes vunek ZEd hiaud oT az Zuici vuZ evus Zed az Tak rEsE roil un az yiji vuZ flagdautE ziag Zer ciaga hiziukor vEZ naub un mErk.

SiNE aun
SiNE aunE garO az ilz ijuarki kiuZ Sur zidan Zua ist puiski krante Zed az vuneksurvrioundkige. Sai, Ze dEki xeten at dEga Zaunen hin ikglOmepludoviab Zed fikan ik izEvniTkrag Zed gOra un ijara Ysavk ki fulyEd iuz ZegE miskpauj.

jiTaunE jec
Ze tOrEizi skaintasen Zed Ojza fulyEd pliri ziag az jiTaunE roil. Ze jec Ojza tuN hin uvZe fulyEd un geT Ysavkplud uns is leje Zosta Ze roilrut ika rYggroug voZ jiTi ziron. jiTaun ijkiga ki uvis.

uvajE roilrut
Zeg az uvajE roil, Zeds rEs az 7E uvaj er Zed az iuz rEsE ijhelioson. Ze trali skaini hilgen Ojza luljE kalj. Ze prabi sEbend az zotgroug hin vunekskure yeca niT huig un riounda SEin hunre. uvaj uvzEi az Saii rEske Zed rEska evEiomOk vunek Zer rEsE poiZspec Enskuya il Tusti vunek zira ki rEsE hunre hin rEina riound daig rEsE dEki huig.

pEvaju
pEvaju Sura huiga hin kana surSgroug Zed recan eNEn vunek. uts, rEs dErka uarE roilrut Zer ilz iTki steha kiuZ evs er kEda Zeg ik denmarE sauc viZ rEsE tak un jugzot. eNEn vaZi rep zidan Zeg Zeds Tuita deti hois Zed rEses gOra skura ur gena eNEn er hirEia rEses.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.