* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


sicad Eidionnulg
OzspEZan ik ist zoti Eidionnulg Zed az vuZ lupo Zeds zida uv ceni un Tiafi un ZeNki ZET Zostan. oc es kanS kana vuZ Zeg, Zer ZE Sur leruia. Zeg uv lupoe slouka, poiZa un zYpa.

dazlok yeNraib
at uarki zYpan ZEd zida pauji tuN niT gezlEbausk un lupo Zeds tuN Sodan un Zostan vEZ ilz orez an turwElEidu voZ rEs hiziuka. yeNraibE salci tuN Siran uayil hio er Zed vErsEi sEba ZE Siron veZ ijslent ur plik.

pEgerk ijcoldErk
yErkplud Sera 5 sluNi akrO vendroil muisk uvzEi Zosta ijcoldErk ika rEsesE Zaunen. rEses az pEgerki plud. rEses kOna leje ut Sur mEna iv hYl.

rYru skain
Zeg az yavarain sirouv vYZ elge, julse un eNEn SurjEizi erkuid. rYru skaine Zuica vEZ OzhirEia yeNi sule muiska zira ki dige ZEig ijrim. oc es SEta erdaskakrO hauzi vend ur hio lupo jilkE hauzi neyot, Zer rYru skainE slouke kOn rebia Eista es. oc Sur, Zer plidar ostE talp vEZ uvZe ster Zer yuhi yurdar.

nETnaS kEirziag
naTut jilk jEta Ze hulvsirouv Zed az iukon Zed jEta ki fijiS Sodgroug. naTut coma ZEd uv fuirOk Zed az vuZ lErouv kEjan cEta un xeka hins rEses kan viura rEsE zeNplud un paspe Zed leja uvEn voZ ev gau un eksa zag ki rEsE oT dEkain skecgroug.

nuTusk Eidionnulg
nuTusk TEltaslErouv zotia ik yecorgroug hin slouke, blaje un leje Zed zira ki diougzoti nugnu un dige ZEig ijrim. leje luipan kliTa un plida rEsesE talp.


guZe sEbcol
Ze sEbcol az Zauni iukon Zed jEta ki efxarEl SurSodain kEir un zoti Ozwuka. Zeg az ruici un uhYmi fosan. uayil lupo jilk Ekous zaupa ZegE diougzot.

xukno galEiSmisk
Zeg az tuN Zed kEta ki dEki xukno kEir. Ze galEiSmisk az aronsrup hin nalpe, Enviure un besk un dutnadxEibs slouke. SEinseziage ilz kOna slouka ki es Zas iv vEZon Zed az hin vator, sErp un tEib uns kanon hin uspa eNEn ijlejeE kauz.

paplesaT dEki vucgroug
Zeg az tuN Zed jEta ki zoti terYzZaskgroug. dEki vucgroug Ojza smezi tYr Zed EnSaula poimakrOE nElYz. ga Zeg, es kan Ezana ki paplesaT turYzZaskgroug Zed az ist uhYmi un TYlzi Zaskgroug Zed az vuZ ivEime un az poimakrO ZaskonZaungroug.

vairu zeNend
Zeg az rumpi sounserS Zed Zostan yalde Zed az vuZ laTij soun. vairu zeNend uvzEi az dEsin yavkEir voZ kanenzEil Zeds soune gErtand Zas rEsesE kanen Zer Edou dEga toui vaZ yuhi voZ zerSzaul un SurgOri kefreS Zed gledan vuZ stezEin sounxEibsruikend.

kETras klust
Zeg az flomi sirouv Zed az vuZ rustejE iac. kETras klust oundand peprom Suryaldi klusteplud. vEZ klustor un sevi xYTes, rEses EnglEisa Ze rumpi rustej.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.