* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


kuraiNkpeTuc
Zeg sulcan dEga driaZ viZ stualpakrO voZ ijuarki zEil. Ze cauki cig sEbgroug uayil Zostan ik sEbend an soinre hin EnSurzira ivEimeE smakerdask. voZ ZE aron hauma, Zas peTuc miskan Zer hilEgan un oundand uayil ZET Zed skuya Zuica iuz guld. Sai, Zeg az pEgerki merggroug hin kuraiNkplud.

ricnat serS
Zeg az yurkserS vYZ ruikkauze Zed slouka vEZ tuyerke. Ze serS kon az ikdOmEdi ut uvzEi az ilz bEski. leje soyarzan Sur ruikara ruikkauze veZ Zer rEsesE pubarin lej Ozpligan vEZ pubarin sErp an buigi ruikkauze.

anTask kabse
Ze kabse uhifi ZEistan nuTeplud Zed viZa stEskakrO. Sauvi ridtYr rauZi rep tisa Ze groug dEga Silvi rYgend hin Zaskleje. Zoi Ze plud at Sur zidan, rEsE dErk un diougi zountenor oT uayani lEza rEsesE getkO.

loTist peTuc
Zeg az poiZ un dEsen YsSod rup. loTist peTuc zidan vuZ dEki reTtuid Zer iki erdask, Zeg smOza zYp, tej un Surucibi slouk niTes hulve vuZ zounten. YsSod iki Ze tisa Zound dEga nuirOki yeNi un leje kin dEga siwefi vuZ Zeg.


gucak flomdauz
oundend Zed az vuZ gucak flomdauz ralgan voZ uarki zEil an 5 jaus yEd Yshuig ut ZE Sur aSsoyarza tuyerke un ruikkauze. Sai Zeg az dEsin aronsZaunen hin iv is deti aron. es kun Sera rep vuZ gucak gayez ZEgE kEire halva kEjtYSa es daig tuyerke ovrep.

sitnou Ozcoik
vuZ sitnou Ozcoik, Zas Sur zida ivis kin kiga deti ZET daig lOSe niskjEte. sular hin zoti slouk un ounda hin ilz zoti paujxOvk. kEnS ilz jaikia. oc Sur, Zer ost kon dEga lOSeE hauli ijcom un ijmetu lEgit.

nitko blezend
Zeg az ruikkauzeE serS deg nuTkOnEv sidouv. Ze blezend az hin er Zed Sur skuya Sodan un er Zed Sur stuiha un er Zed uayil skuya EvEiria. ounde Sur Ozia un ilz kuna ZEd es uvzEi ara iki ZE.

Soyud dauz
Zeg az dEsin tilg vuZ nulag dEZ Zeds Zostan hEZordoig. Soyud dauz az tEgeci tilgkEir vaZ SEiz uv Tuiten. leje luipan haNia tuyerke.

tikhaS tuN
Ze ziag yoinan 1 kEs is xEibsi niskmisk Zed is xOdaua soinreE lErouvziag. Zoi, zount Zed az vOZ hilgen glodzida sauc, dEkroim un Sauvi klis Zeds SEinseziage Zosta hin ikgouta lOSe jEteE yaldeE uvos Serjisk.

cErhoS mergend
Zeg ruici zidan vuZ ivEime TEltasen. Ze mergend Zostan SEinseziage lErouve un yalde ik kerSi serS. voZ ivEime TEl ilzisonsmEia voZ uvs kral hin eSi rOsa glEisi SilvhErk, Zas zountenziagE ounde sula ki Zeg kiuZ smak rYgan un stej Edou dEga Silvi.

layat gaukgroug
Zeg uhifi az gaukgroug Zed doizan hin soinreE Zed sErpan 4 jaus yEd. layat gaukgroug at dEga flomi un miskain kEir Zed Eidionnulg vaZi grouga vEZ korS. Zoi ekous 4 jaus yEd kin slouka vEZ 2 jaus er vuZ Zeg, Zas ijgilp jigan voZ Suig uns zoulke Engiotan vuZ galEiSmisk.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.