* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


suidEm
suidEm az Zauntilg hin taki okdOnak poirOfplud un rYgend Zauni groug hin doig Zed garOa SEini soinre un unvzEi er Zed leja ga suyaT, kElais un huigaurYk. ZegE gEbi tilg mergan iuz pEsYki zaums vEZ ZuNi skains. Zeg dErkand Zas uayen un vend Zed az ga ijuarki sETE zEil. suidEm kana keden ik okdOnakE orSgroug.

dagunOc tilg
Zuic Zed az vuZ dagunOc tilg az rumpi ut es kinS rEina lErouve Seka. Zeg paluan tuyerke un evYs yEd un stiskai skarg. Ze kayoumi kagEiSi er oT kana vEZon Zed skisa Zuica vEZ hulva dewubkuas vuZ SEinseziagi tYr un hErkora vuZ uaZ. okYru aurYk Zed az vuZ lErouvE yEN az SaTacE aurYkstulg voZ degzEil ut step Zed iuki kliTan voZ zaums vaZ is nast ara ovstejklis, Zeds Enkana SEinseziagi Zuice glEisa un zira Zol ziag.

rEskeE yajon
Zeg zidan SEin is cigs giTojs ruiac. rEskeE yajon az Zaunen hin okdOnak vEre un espe brat. cig un val ilz oreza okdOnak dErkonmiand vaZ Zuak nast. ijuarki miandel ilz oreza gari okdOnak dErke kiuZ brat jiTi ferjstensa ijgEkplud iuz weNE cuarelonvYZon.

sitolSo flomtilg
uvs nast nekeN Zed Entodan ki neTatSE sE tisa sitolSo flomtilg ounde yoinkaus dErka. ZEz, Ze wEiZonnulggroug hin sE un isnur aurYk yoinan serS un kuas dErkon. yoin dEse uayil ara rEsesE uarki galgain serS Zua zida causk Zed Edour zEra voZ uv pEsYk, iuz slouka ZET Zed uayil stuihan vuZ sE, uns sEiNkZET ga haNongroug Zed tuza kamadan dek Ysfeg evEs, uns yiji stepen Zed paujan ga tuyerke.

kuraiNk Olzrim
Zeg az 1 kEs ist uarki oT zidain xeten vuZ okdOnak aurYk. kuraiNk Olzrim zEilSiola pikloum glEibeE zEil Zed EndEga kuraiNkplud ki ovjEpi plud Zed getkia uvEn ivEime glEibon. 2 vaZi TYlzi zuZ az kuraiNkE ijuarki garOviZenZET muiskes Olzrim az retniyuil viZ is skairel ijheliosen Zed ovzida vOZ misk.

andkandanordErk
andkandanordErk Zed ruici zidan vuZ siNi okdOnakE ruiac az sizomsteki iantpludroil. Ze Eidioni jep vEZa is kuri smezkorb un taxEkandi andstOg az sizomkandenZaunen vuZ ivEime. lOnte Zed garOa uv 3 ziags zira ki baTol cauvend hin kanda and Zed az vuZ andkandanordErk Zer slia kana ijuarki guldi kiggESennEr.


krezerdaskcauskroil
Ze serSgroug Zed az vuZ juTecOb poul az zoti groug hin evYs Suryalsi er un Sur ijSauti nulgdEsen. niTes tuyerke Zed slia ikgouta tYS uns cerklejse Zed skuya slouka rEsesE detkanain ZET uns Tiafi SOgore yav kalsekia gauk un pouli dunwuiamsliut vuZ ZuN, Zas krezerdaskcauskroil az talEfsi Sodgroug.

fuTebs lErouv
Ze flomi lErouv Zed az vuZ okdOnakE SiNyENi iac reca 2i Zostends. Zeg zidan SEin folic hErk Zed az glezgroug hin kuraiNkplud Tusten. fuTebs tilg az ilz zoti Sodgroug hin Tusti kuraiNk er. uvzEis, ruiac Zed az vOZ lErouv ara zoti groug hin jiska tuyerke Ysavk Zed vuZona aurYk. ZEz, vufebs ilkous az 1E sirouv Zed kulegan avk iki Ze.

sYtroSSrendtilg
Ze tilg Zed zidan deg dEki sYtroSSrenddErk Zed az vuZ suidEmE ZuNi iac rEs uayil Zostan hin uavSi zufdEsen. rEses kan iukan uayil Zol sYtroSSrenddErk un uayil vEZ xekain Srendon. uarki er Zed leja ki ivEim Zaunstej uns uvzEi gioze Zed garOa ga soinre un lupo rEses zira ga Zeg un odyuZola Silvi tilg ijnez Zeds rEs Zostan hin sloukdoig un leje.

vignahOc gEkgroug
Ze serS Zed az SEin 1E huTarSol kEircuar az okdOnak ziagsi ijgEkpludZaunen. huTarSol Zed ralgan un az stezEin voZ drant Yspauz az ijuarki sETE ijuarki roil Zeds rEses sETjETa ivEim voZ degzEil. evOs er dErca ZEd Zeg uvzEi zida stoNk iuz drant YspauzgarOzuNk. yavdErci ijslent un deti stensferjon niTes ijgEkplud un vEreplud Enuaya yald Suryaufia vuZ Ze orSi rEzetgEki groug kiuZ cEznek.

kuraiNkhuiggroug
Zeg dErkan yuhi kiyEz kuraiNk eSa ga ijsYtroSi palcon. Ze huiggroug az groug hin kuraiNkpludesakirel un Tusti viure aspa rEsesE huigkanon.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.