* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


seflOm
Zoi seflOm az juxOnE roiloundend, Zas yoin er steka oundzira un heTa uayil 1 kous voZ uvs 10 nast voZ dEkvoson Ensula uv 3 poirOfplud. slouke Zed garOa uvEn yalrOk sula hin kana Saski vauk un juxOn slouke sloukaE ceni cokEib Zeg.

duiapo cauvend
Ze flomi skain eves at ziran vaZ vOZ 800 nast iki jiskan iuz sleki cigdErkonmiand Zed gaTi az suyaT garOel. degzEil Zeg az Zound hin xizi leje un yuhi nezouve. cEznek Zeg dEga hauli yecgaugroug hin yENi suyaT leje Zed leruian ZegE haNi groug.

kleze iSdend
Zeg aran iuz doigskansgroug Zed stualpanor voZ vaukstEsk. Ze flomi yavkEir az groug hin juxOne YsSoda un slouka ZET.

ihaut kabse
Ze Surcauvi juxOn yavkEir az ihaut vaukklezekorbgroug, Zeds ZE az skuippaspi korb Zed reca suyaT bEiZon Zed Enkana dEki vaukmulk floman dEga il flomi hin Ennofog. flomi lErouv glEisan vOZ Ze xeten.

skargkananorZaskgroug
suyaTE ist hauli sErpgroug Zed az skargkananorZaskgroug Zed az groug Zed eTzYm sET rEskan ZEiaNki mElE rEs oT zidan. Zeg az vaukstEskE viargi wEiZ. Zeg, Zas taki xYdEr Zed az soivET oT sowEikyurdsa iuk sauc Zed az Tak Zaskgroug Zed ilz silpan mElEE gauki rauskSEinon.

jafaiZYz dEkroim
Ze pOlzi flomi ut zoti glEibain vauksoun az ilz iuk juxOn ziag un zida is xeten Zed dErkan vEZ dEki kilitwur. evs ist Saski un juSi balcain vaukhizispuwep Tuststuihan Zeg uns is ZET kan stuihan vuZ koiogE uari zeNen vuZ mETij skecgroug.

uaZlejeyecgroug
degzEil Zeg az sowEiki kirO hin juxOn oviab. uaZleje yecgroug Sai uayil az yecrYgend hin xizi leje Zed yurdsa Zol vaukuaZ. yeNi er Surnofi pEda vuZ ruici cigxetenE Ez un uvos SEta palcan is hoizi palce. er Zed Sai ounda vuZ Ze yavkEir Zuica vEZ luyia Zed az ga Tiafi yald un Yzelsyald.


dilEp uaZToms
Zeg az is ist dEki huig Zed az voZ juxOn rEzet Ze groug. dilEp uaZToms uvzEi az woTnatuE roil ovuvzen, Zeds rEs nEra uarki jiTi ster vEZ ijuarki jeT. voZ uvs nast, Zas Ze dEki uaZnoits Eza ga yonsain uaZ hin avka juxOn ZaunkEir Zed az seflOm. zoti juxOn rEskeE poim uvzEi kigan ik uayan Zeg un Serjiska rEsesE ijfuirOks.

zEial eSiakgroug
Zeg az ist dEki vaZiki eSiakgroug. zEial eSiakgroug bilpa evYs iak un eSiakfuirOk xerSa is hEZkuidel un eNEn hEZ Zed Sur zidan gayez vaukstEsk tuza EZZol uaZ. eSiakgroug uvzEi az yalrOkE dEki kilit eSiakfuirOk Zauni garO, Zeds Zauni az hin sloukkauzan juxOn kilitplud.

Eiloip soun
zuNki Eviajeuayen Zed kon az juigdautjauZen rEs Tuststuihan vuZ Ze ociZyaldi vauksoun. Zoi Sur az vaZ dEki ur grougzoti orSi iki dEki vauksoun, Zas Eiloip soun ara dEki orS hin rEzete un lOnte.

biziSlOhob dEkTEl
Zeg az hauli vEZ stepa is doige ki rEsesE erdaski gauk voZ doig oT tuza vaukuaZ. Ze rulvit dEkTEl Sai yoini slecan juxOne muisk rEses zira ki rEsesE roilounded Zed az seflOm.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.