* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


ikglOm kEir
atralgain ijsYtroSE ist dEki kEir un survi Zaungroug. ikglOm kEir az 1 kEs 2 oTzidain kEiruayilen vuZ uvEn sYtroS. Zua dErk at Srodan un Zaskgroug uarkia, Zas Zege skisa ounda iuz degkousE oTaze.

ijskansend ijgilp
1 kEs hio doci oTzidain ijgilp Zed az vuZ SiNi Olzmisk, Zas ijskansend ijgilp prija galEiS niT ikglOmE oTzidain SaiZuice un SiNE groug Zed Sai oundand fulyEd. hio er zira ga Ze groug, uns zirai er ceni heTa hin riounda rEsesE lej.

plEdnor vucdErk
1 kous vuctak groug Zed az vuZ plEdnor lErouv, Ze juSit vucdErk Sai uarkia.

tuigen Zaungroug
degzEilE tuigen Zaungroug az dEsin Eidionnulg Zed hulve un slouke kin sula hin slouka ZET. ZEgE atralgain flomnulg az uayenuayilen.

puledjuj bloupengroug
ZEskakrO viZandE Zaskgrougent, Ze puledjuj bloupengroug Sai Enraiba er Zed ela cEibi stuini rulvon voZ hunrenisk.

pilnEip Zaskgroug
ist dEki groug Zed az voZ degzEil vuZ ikglOm, pilnEip Zaskgroug az Yroi groug Zed az vuZ ikglOm Zeds hinsa uv 5 kElais akrO Zed az ZEskakrO, hunreakrO, erdaskakrO, stualpakrO un poimakrO. kiyEz ralgan vuZ hunrenisk, Zas Zaskgrougyilge ilz slia OztauZia ut Zaskgroug Sai kanS OzskErvEgan Zur zountencigyubs.

cuikY hilgen
cuikY hilgen az hazliopgroug Zed Zostan ikglOm poirOfplud hin EnglEisa Tusti poirOfe hin huiga voZ zErknisk. kiyEz nisk yuja, Zas hilgen iki yoin eNEn dErk Zed az vuZ ikglOm at SEiz uvEns ralgan. uayil oTuayen az Eidi misk un degkousen is ret.

SoialSE rintmunt
Sur zida Zua 1 ikglOmE TYlz rintmunt oT ovxeta kiyEz hunrenisk. voZ zotzEil, Zas rintmunt Zed az vuZ SoialSE fikan uvEn kElais ik 1 kEs ist juSi TYlz rintmunt Zed az vuZ uvEn stejs. gioze Zed garOa uhOl un bliabe ilkous ZeNki gOra stepa rEsesE fuirOk kanda vuZ Zeg, Zoi rEses Sur az ikglOme.

polim cuar
zotit kEircuar zidan SEini Eid SiNi Olzmisk. Ze az polim Zed az ikglOm sYtroSE survi un slouki Zaungroug voZ degzEil. Zeg dErkan voZ zoti dEntzEil, Zas 1E dErkeplud juva ivis Zed detsYneka daig toda kEir Eid miskE glEibon Ze puisken.

SiNi Olzmisk
SiNi Olzmisk az yuji stehend niT fulyEd Zed az ga SiN un ikglOm haumain sYtroSE yuji 2 oTuayain kEir. gayez hunrenisk, Zas SiNi ijgilp az dEki sYtroSjauZiukon Zed Zostan hin kOna lejai oviab. Sai Zeg uayil az eNEn yavkEir Zed Seran ikglOm poirOfplud un sYtroSe Zed kOnia zoulkgioten.

ikglOm huiggroug
vaZ is 100 nast, is kuid skairel sula ki huiggroug voZ tujzEil hin gleza un mulsa rint. ikglOm huiggroug az 1 kEs ist zoti groug hin Tusti skairel gleza un kanda huiggroughuigpErS.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.