* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


vuziczYb ; Tafen [uvzEia jotkac]

ouwouwou
ouwouwou
ouwouwou

ost Sira ZEd ost Tafa Esk, Esk Sira ZEd ost sena
yav maigar voZ ivis, Zer Esk kin zidan ZEg
ost az EskE Tafen, ost az EskE hEmonen
uns Eskes Survis ovhaNia

Eskes az ZET urva ? rYgar zaulsa
Eskes uayil az stens, ost kiga va ?
kiga ZEd zida eNEn er Zer gias jiska EskE aun
EskE 1E Tafen peta Esk iuz 1E kous
Zer Esk az iki,,

Tafen, Tafen, Tafen, ou
iki Tafen, Tafen, Tafen, Sur
iki Tafen, Tafen, Tafen, Sur
Esk spEZa ZEd ost uvos az EskE

hin ost, Esk kin ara ivas
uns Esk yav kanS dErca ZEd Esk kin Ozia
uns Esk slia Eista, ut Esk eSkana ost
Esk kin kana ivas hin ost, Esk kin kana iv ciT hin ost
uns Esk az peti, Ensuaildar Esk
uns yav mauzar Esk kiuZ ost Enzauska Esk iuz Ze deti xoS
Esk kin Taki zira
uns Esk yav kanS dErca ZEd EskE 1E Tafen kinS SEini zidan

[jotkac]
jotkac. voZ EskE uark az 13, Esk kana 1E Tafen
Sur zida il zoti ivis Zur EskE Tafen
uns Sur zida ivis Zed zidan niT Eskes ur kan ovxEita
rEs bloupsa Esk, Esk az tayouTsi
rEs Enzauska Esk voZ uvs gau, Sur SEta terband
rEs tisa EskE rulg Siouga Zer nEza cONen voZ Esk jiska rEs vuZ coik un
vuZ munt vuZ zaulhErk ut Esk cEimsi skuya Soda rEs voZ yecgau
rEs Sira ZEd rEs az gaupsi veZ rEs az ilz ESouki
uns Sai Esk az peti ut Esk yav skisa kiga,,

Esk at zira [yE yE yE]
Sai Esk at zira [yE yE yE]
Sai Esk at zira [yE yE yE]
Sai Esk at zira [at zira]
Esk at zira


kleza deyejnEr ; varuSE uarzag

oc Esk Entsa
Esk kin toda Esk ki xauS ost
ZEz suaZa ost
skuya urva ?
skuya urva ?

Esk Sur sena
oc ost kiga ZEd ZE az yuji
ZEz suaZan Esk
skuya urva ?
skuya urva ?

Sur.

zida evas kroza tuN
zida evas klezan noils
kin slia stuiha poiZEiston iuk ZE varuSE uarzag
ZEz kigar OzkYnen vE

slia Sira ZET Zed iTka ost
muisk Esk jiaka
tauSin pauz
skuyan urva ?
skuyan urva ?

zida SEizon niT jEiz un raug
un Sur sena
yav kOnar yalka
Esk jEiza
Esk jEiza

zida evas kroza tuN
zida evas klezan noils
kin slia stuiha poiZEiston iuk ZE varuSE uarzag
muisk Esk yada il rusk tauf
muisk Esk jiska vYses tuN
oT slia stuiha poiZEiston iuk ZE varuSE uarzag
ZEz kigar OzkYnen vE

bloma kaloukian
gauka vEZ is zEil
Surv Taf, zida Surv Taf
gauka viZ ivis
Esk at dEga va ?

zida evas kroza tuN
zida evas klezan noils
kin slia stuiha poiZEiston iuk ZE varuSE uarzag
muisk Esk yada il rusk tauf
muisk Esk jiska vYses tuN
oT slia stuiha poiZEiston iuk ZE varuSE uarzag


soirOkzaul ; xEha ost

voZ ist zoti ara, ut ost shur rEska
voZ ost kana skuyen ut Sur az ZE SEten
voZ ost hEma yibi ut kanS trida
oT eSoni
un kEin Taki smEia vuZ ostE haub
voZ ost eSkana kanSgindain ZET
voZ ost Tafa evis ut az kOnSasi
detia urva ?

juig kin zuika ost
un kin jEda doiT
un Esk kin slia xEha

vuZ EzE groug ur TakE groug
voZ ost ilzis Tafa Zer eSTaf kanS
ut oc ost Sur talz slia Zer ost kinS Sira
ostE erzot

kEin smEia vuZ haub
voZ ost eSkana kanSgindain ZET
kEin smEia vuZ haub un Esk
kEin smEia vuZ haub
Esk gloimpa ZEd kin OzSira ciT
kEin smEia vuZ haub un Esk


yEiNkhawEir ; sejTafpauz

Esk kin rYga ost
ostE raug iliar
Zer rEs kin maiga
Zer rEs kin maiga
Zer rEs kin Zaska
Zer rEs reca Saul
Eist, rEs reca Saul

Esk kin rYga ost
uayar ostE iTk ilia
Zer Esk kin roica
Zer Esk kin Srodan
Zer Esk kin yadan
Sur zida ivis kin reta
Sur zida ivis kin reta

Ze az Esk kin eSpluda ost Ze yuji kous
Zer Ze az Esk kin hilEga ost Ze yuji kous
Esk ilz skuya

jiskar and
roidon yadan vuZ ostE aun
Zer Eskes kin jEiza
Zer Eskes kin rauga
Zer Eskes kin gauka
uv ZE az SurZosti
uv ZE az SurZosti


plirgau ; Enzauskar Esk voZ krol yujan

kral at tuza Zer yujan
Saznek Survos giona
Enzauskar Esk voZ krol yujan

iki EskE par Zuica voZ degzEil
7 nast at il yuhi tuza
Enzauskar Esk voZ krol yujan

cauS Edou asa
Takan ga iant
Edou deskian EskE tauS
dEga EskesE vaZien

muisk EskE retens SurspEZand
ut Sur hilEga EskE eSkanen
Enzauskar Esk voZ krol yujan

Edou Enstaipar dem
iki voZ kral yajan
Enzauskar Esk voZ krol yujan


niskkiyEzenstevo ; 100 nast

du du du du, du du du du
du du du du, du du du du
du du

is jefnegrioundan
kOn dEga yug ur zoirOk
ut ost kin reta Esk
kin reta Esk vaZ is ruS nast
un uayil 1 ciT
kin dEga tise
Eskes dEga uarkreten
kin reta Esk vaZ is ruS nast
kin reta Esk vaZ is ruS nast

jiTi seba EskE dEZ
Sur zida EskE ciTi ZET
ZE fuirOk ciTia
uv riound az ciTi
EskE hEmon at petan

sar, sar, kEnar Esk iuka
ostE jaustasenE vat skuya EskE kujprijend
un Ze pubEi vaZia
ost hEmaE det
Esk EnkOnS ost xEha uar

uns Esk kanS rYgan kiuZ uvis Sira EskE Saul
veZ Esk yidan ilz vEZ EskE xoS
kiuZ ost gauka hin Esk, vaZ zida juig Ze gion, EskE pet az SEin ost
veZ Esk az hilEgonE aSon
un ost az felokrOz
un ost SEiz kin krOza
ost gloda ilz diougi ut at ilzis yajsi zira

zida Eskes voZ uvos
un Ze az yonsi gluc
Esk kan uvos maiga
un deti orezan


ibZaic ; houitad

Tafor kOn peta
Tafor kOn ekous peta
ut az Esk SiraE uayilen
voZ gEvki
ost Sira ZEd ekous kan dEga gEvki
ZE az uayilen Zed tisa Esk hEma Zuici

Eskes Seba Ze Taf vEZ houitad
Eskes ara Ze retens hin uar
groug Zed aun kinS brEigan
rulghEmon kinS petan
zEil Surtuza voZ uvos

hins ost kan sEba
toda Esk ki iuk ZE
uarksluak
il SEini plida Esk
kiuZ SEinon
ost kinS EvEiria
gauskar Esk heTa

Tafor kan xEha
Tafor kan xEha poimhEmon
uns ZE az Esk SiraE uayilen
uaNka ZEd kin dEga il ogi
retar ZEd vEZ ostE uvzenEn
un az Eskes kauzaE uayilen voZ gauka

un oc ost peta
huiri, Tafen, uayil az yalk
vEZ Ze tauf, ost yav plida
Zer Esk kinS eSplida ost

gauskar Esk heTa

soz ost kan toda
Esk ki iuk raikjoiz nastE
jaz xauS rulgSioug
Ze kungroug
ilzi sEbar iuz poim

voZ haNi
Esk kin reta vEZon Zed ost sEza Esk
Tak yElbS
degzEil vuZ 6E coik
rEina ost yErka vEZ horiS
[gauskar Esk heTa]


nuTreb ; ijiant

Esk reta zEil Zed Esk 1E kous Soda ost
Esk hEma ZEd ziTte Eista EskE suaZ
zida 1 groug Zed Esk uvos spEZa
uns Esk uayil skuya ziran ZEg vEZ ost
groug Zed Surv aun talz jiska
groug Zed Surv hEmon talz peSa
Esk reca zoti hEmon iuz Esk
ZEd Esk kin zidan ZEg voZ ev gau vEZ ost

Zera Eskes az Zeg un hEma ilz zoti
daig Eskes reyedaE uvas
Sira ZEd ziTte uvzEi zemTia Eskes
Ze Sur az xoS, Ze az ilz sluNi
hEma tuj vuZ zounten
jiska EskesE kanS oSefen
jiska TElsmEistaip
un Eskes Sira ZEd Esk kin uvos zidan Zeg
Ze hEmon kanSTuitan
Sira ZEd Ze az EskesE gliak

ost reta gEvki zEil Zed Eskes reyeda urva ?
un ZE zEil Zed Esk ekuiat voZ degzEil
ut Sur zida 1 ZET Zed kan EnTuica Eskes
veZ Eskes uvos reca iuz stuin
groug Zed Sur zida aun talz jiska
groug Zed Sur zida hEmon talz peSa
groug Zed Esk gloimpand uvos ounda
ist zoti ZET az uayil Esk un ost

Esk reta Eskes pirta voZ pirta voZ Suig
un Ozi yav dEja daig Ze
Esk ilz uTia reca ost iuz EskE Zuic
un Sai Eskes kan uvos huria Ze uTion
ijiant az Eskes Saigroug
ijiant az cEimain dEj
ijiant, Zasi hEmon
ijiant, kauzoz ziTte.


iSYn ; eSuara

iki Ze, oc ost reca 1 fuS
hin kana ost skuyaE uvas voZ 1 voZon
ost kin kana ur yav odyua urva ?

you. rEsE turv az pougi. moirOk hEma giuTi. stej hEma rauci
at zida lYten vuZ rEsE soig. marE seNk
rEs az buigi ut rEs glESi gloda wusi un jalpi
hin taki ara ut rEs uvos hilEga
rEsE xeken. uvEn jiske ilz jaikia
rEs zauga naiN ut kinS yalka
rEs slentsia vE ? uvis juva Sai
at Sur zida zEil
eSa hoiza skeh. zida plEivk
zida ehYb. rEs kanSkleNa, rEs az ilz iTki ut kinS
ogi Tuica, Sur, rEs kinS kana, rEs Sira
uvEn rEs at Sur reca foson, at Sur sOnan, rEs az zoti
rEs Sira ZEd rEs Sur reca luyiaT, rEs az ilz Surnofi, rEs Sira
voZ rEs heTa ki rEsE sunsroil, ZE az zEil
Edou ara, Ze uvEn vases
il zot az hEma Ze voZon Zer roida Sur tuza

ost kun eSuara vEZ Erk
voZon zotian ost, kun Sur eSkana
ost kana uayil 1 fuS, kEnS nEza fuS
Ze fuS xifla uayil 1 kous voZ Zuicgion
ost kun eSuara vEZ Erk
voZon zotian ost, kun Sur eSkana
ost kana uayil 1 fuS, kEnS nEza fuS
Ze fuS xifla uayil 1 kous voZ Zuicgion
kun,,

rEsE poim ikgouta Zol dEkain roim
Ze yalrOk kOn Oztuzman Esk, tisar Esk dEga sET
muisk Esk yaufa ki Tusti jEton
Silvi Zuic az doiTi ut hauleon
SEiz az deti. uayil dEga il gEvki
Sauts dEga il ridi. rEs at kanS, at Sur zida
Ze stevE kalsekian rEs, uvEn sYtroSE ZEig
rEs fikan ik yalrOkleje, EvEirind coik
Sur zida ivis Sira ZEd rEs dEga il haNi ga roil, rEs Sur repa par
rEs heTa Zer SEiz Sur fika uarE stevEfuirOk
ut gauska veZ zida sYki erdask
Ze stevE at Sur skuya rEs, rEs az uarki ZET
rEses skisa ki eNEn kani er
rEs zira un Sur slouka ivas, ZEz isios
kigan, lEza is, kon az uarki juisk
ut ZurS skisan. dadadum

Sai az cEib, Esk kin yaufa ost OzkedaE iTk
kleza Ze cov iki 2 saufain vosk
Esk arsa voZ yajon ut SaihEmon yaufan
Esk at Ozdetan un terYka ga found
ut Esk skisa tedrekkuTa Zer silSEia skansxauS soikyalk
kun dErca evis zEfa luyiaT ki TYlzsmuge
uv tauS ilan
Esk kOnS yalkSilvzEil
uns Esk kanS kana silSEi Zuickuid iuz EskE helios
veZ Ze dundi luyiaTzEfen kanS kanand Zas tewep
Sur zida hErv, Sur zida, Ze az EskE Zuic
Ze zEil az gEvki un dEga il gEvki
slia Enhouta EskE pat un flomfuirOk
Zuica muisk dEga par un haulen
marglot maiga ki rEs, at ilz is iuz Esk Zer kOn
Surzira vuZ 1 groug, il 1 gaudoiTes
kiuZ Esk az iki flomi, Esk SEta
gOra ur Sur Zer zidan vuZ vaum ur staijan
rEskon az EskE uayil fosen, Saz haum
mar, Esk Tafa ost, ut Ze sunsroil SEta
zira. Esk kOnS il ounda vuZ pawelOS coiks
ZEz Esk zirar, fuSuayilen. jaus, kEnS kanS
Ze kon az Esk recaE fuSuayilen

ost kan ara ost halvaE ivas dEi


vauiz ; telsYE stensen [uvzEia suyEyoZe]

Eskes kin ara uayil 1 kuT.

ilz taki ara kiuZ stensen skuya OztYS

ZEz Esk ilz taki ara kiuZ stensen skuya OztYS
yaj stensen SEta stuiha Esk
10 xuj luyiaT Sur az ivas iuz stensen iki Esk
kOn Enreta urva ?
ilz taki ara, zoti
ostes Sur Sira, kEnS kraja Esk
gloNkplud kan kana 80 nuld Zer Esk jiska ost iki Ze Sur az ivas
ilz taki ara, Tiafi
Eskes buzEi Sur zidan Zeg
ilz taki ara, veZ Esk at zidan
kYn az Eskes glOdi ara
oui, Esk kin dEga haulen
fosar. veges, kuyes, viladS, 6E zaultulg
ilz taki ara, kana rioNki klez, Surnofai stelki ZET
yauska zEil ruika deg uv Ze dEki cig
ilz taki ara, uvzEi Esk az pubari
Esk uvzEi buzEi jigan
ost Surreyeda EskE reyeden
ost kin zidan vuZ telsY Zer uvzEi jOka
ilz taki ara, Eskes jOkar, iki vOZ 6 gau
zoirOki vuk, heZe, toina erdask
ilz taki ara, repar, kon EnkEn ost Soda
kEir un er, Esk mEvka gloNkplud ki ZEg

ilz taki ara kiuZ stensen skuya OztYS
ijzot

rEs yalka Eskes kOn palva vuZ ijnulg urva ?
Eskes yalka SEta gleza gayez ara
Sodar Esk vuZ kiwelkflomcol
Zer lEzar veZon Zed ost leruia kana uv ki Esk
ilz taki ara
ijzot urva ?
ilz taki ara
rEs taspa va ? hEZhErou
ilz taki ara
ostE bEsk az ilz sYki, uarki ZET
ilz taki ara
ara iki at kinS zidan SEin stensen iki Ze
stevE, plidar rEsE ster
guToz rEs Sur skuya gYSa
EskE jeTes az deti ut zidan vuZ snasOn
nairEsk jilk Sur silSEi ara iuz Esk
veZ oc Esk az rEs, Zer Esk kin palva saug un inro
malgstelk az va ?
dekstelk az va ?
Sras az va ?
ZE soig az va ?
stOne kiga ZEd Esk az ilz pauzi
veZ Esk puvka veZ cEim
reca snasOnE EskE stens
uns rEses bloupsia

Esk Zua Sur Sira ZE nEr
Sur zida ivis Sira nEr, ut OziTka
Sur, Ygazi
Enara

ilz taki ara kiuZ stensen skuya OztYS
ilz taki ara kiuZ stensen skuya OztYS

ost Sai jiska sETfen
kEnS EnkOn Esk ijhoiza
ZE eNEn stensen jiaka
ara iki yecgau Sur recan Esk

Esk reca ZE diougi stevE vuZ EskE roil

ost Sira Esk ijrecaE vO diougi stevE ?
kEnS EnkOn Esk ijhoiza
haulen zidan iuk dErk
rEs toda ster ki covEn
Esk Sira ZEd Esk kin zoti ara
ost Sira vE ? Esk reca hEmen
ost Sai jiska sETfen
kEnS EnkOn Esk ijhoiza

Esk gaTi ijhoiza


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.