* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


pobhawEir

Sai az niliTE yajon uns Zua kur oT Sur zidan ut pobhawEir at.

rEs xEnsa tYd un toda Ze un ZE un ralpia jiTi siouen Zed az Eid rEsE flomi sidouv. kEr Zed az vuZ rEsE nirOj Sur reca Ykejyauten,, iki uv oTkEirg az pEgerk. Sur zida er xEnsa tYd Sun rEs. gaToz Saz ivsi uarki Silvi ijyasttYd. iki esen kiga, vuZ hawEirstej, Zas uvas az TYlzi. Zua galgi bEndostZiskerdask.

rEs EnEida dEki toskruNk Zer slia yauka. rEsE haub uayzidan noil muisk aun brEigan muisk rEs siyisga. Zer, rEs stercauva ZE kEr Zed az vuZ misk Zer rEs Taki Sresa Zer eksa uayil fod evas Zed flemgloda iki rEs kon az flomi zazrengk ur kon jez il haNZeNki evas. uvos gEvki Siran.

soizuaya noil Zera pob kin dEga hEiSi. rEs eSa toda vulb ki tYd Zer duiska ster vEZ rEsE soizxEib,, Zer rEs riuNka hin yavjiska ki gilpE Eid. jEiren at zEra zidan Zer kiuZa deg vaZ kan jiska. flomi fliam asa vuZ rEsE jEp. [SEiz] rEs kiga. [SEiz hEiSi].

rEs eSa riuNka ki tYd,, tYd.

groug Zed rEs zidan,, Sai az iSdi zaig. pobflemon oTzidan vuZ ih ut tYd at Sur zidan. rEs cura ki rEsE sidouvE uvs iacen muisk stuiha iv hizsuleual,, iv tYdual.

Survas.

at Sur zidan.

yiji.

rEs Srodan ki rulktoskToms muisk rEina degE rEsesE liuz. rEs trEi mauza rauk muisk tONEska kEin Eida. Zer, vEZ trE, rEsE ster cupa rEsE soizxEib Zer Enkunda uar Zer yurda ki gilp,,


zEronkandenon [koiptejzagE 513]
an nulkauiden

oT az niliTE yajon voZ jaiki Sigat vuZ veyeE raibgilp. rEs yavstaipa Zer yavzira ga dauk Zer cauva Toms vEZ Zuwep Zed kon kanjiskan Zol uvEn dErk. voZ TakTomsen, rEs kan rEina rEsE mar zauga iukongilp Zer pliga ZEgE ivas vEZ zidain fliam iuz rEsE liuz.

rEsE mar uvos fliama Zua voZ niliTE yajon iki Ze.

[veye] rEs staipa ki lend Zer EnhEma veye veZ Sai rEs Entsa eSpEda un zira un Sai az ilz yajon iuz ZE. [deyij at cauva].

veye ruipa. deyij az rEsE ijstens Zed az ovezsurYz yorj Zed Sur orezan zEilZeron. rEs nezouva rEs voZ iv gauvoZon. Ze az 1E kous Zed rEs cEimi sula ki rEsE raib voZ niliTE yajon iki Ze utsan, ZEz oc ZEd rEs dEga il Siui vaZ uark ur rEs reca orSi evas hin kigan ki veye.

rEs oxOrsi roida iuz deyijE zot ZEd vYZon az 2E. rEs Sur skuya Enhouta vEZ rEsE stens ki is yurkbloupi flomkaul.

[yav Ezanar] veye rEina rEsE mar kiga.

zida hod vuZ lendEn Zer veyeE rilp zaugan. veye ara ki yorj Zas ist ilz Surgluapind haub. [deyij, Sai az 1&2E gautulg voZ yecgau] rEs doini kiga. [oc ost reca zoti veZon Zed kalza EskE trid, Zer huiri].

[zida. ituabar] deyij kiga. rEs at ilz Silvia veyeE rep iuz hEman. rEs EnEida flomi vuk ga degyef. rEs kiza ki veye Zed SEiz Sur seja Zer rEs yavzira ki Toms hin pEda xauS rEs.

[vukain hawEir] rEs jaikkiga muisk braini ilzis xuigi kiuZ Sur gauska veye Soita. veye il SEini jiska muisk Eiresti ster rulkplida. zida ZeNki talsi muir Zed asa ga vuk un oc veye il is SEini jiska, Zer rEs kan jiska flomi hawEir Zed az vuZ iuk un todan vuZ prab un gloda ilz doini ut Sur orezan veyeE fegjisk.

[deyij] veye trEi kiga veZ deyij kYn skuya det. [Ze az Olui hawEir].

rEsE stensE aun spEirka. [ZEz ?].

[ZEz, rEses az ijbraumi. Olui hawEir ZEzan].

deyij eSi kauza vuk Zer gloda iki veye at purga rEs. [ZE az Survuzetind erkuidkleSon].

[ZE az sluN] veye kan ara skisi yalkes gayez 4E gautulg Sur nEra ZEd rEs SaioSEa ekuia vEZ deyij.

[Esk kOn yav jEZa, Zer ost kin jiska rEsE Sur ijbraumvYson] un gayez veye kan rYga rEs, Zas deyij at eSsialda vuk Zer sufa aun iuz ilzmuiri talsi juig Zed takzira ga ZEg.

veye Eza ster ki aun ut juigkrEip at hEiS vaZ skend iki zEran Zer Sai uayil zida hawEir roica vuZ rEsE colE wEiZ muisk skisi muiria kiuZ rEs az hio flomjiTEn il ruici Zur veye.

[uh] ZE hawEir Seksa. [Edou dundi fuirOk Zed gloda kanS sEba hawEir ki vuk. Esk skuyaE uayilen az tuj un sowEik,,].

veye hauba ki deyij ZEds braini lEza atkigon Zer rEs Ozpliga vEZ giasi suaZa hawEir [ostE Saul az va ? Esk az deyij. Ze az veye].

[Esk Sur skuya ostE haut]. voZ at brain zidan ZEd ilzondEnti deyij oT gauska stoNk, Zas hawEir ilzi ruipa Zer toda ster ki yef. [Esk az Selu Zed az OlustevEsET].

deyij zaupa iuz ESouk. [rEs cEimsi az dunden] veye uarspEZa. [cEimi urva ?] rEs kleNa vEZ aun kuiskia.

hawEir gloda hio fliami. [cEim az Sur. EskE Saul az SEye. Tuipoz].

veye Eza aunren. [SEye ? ZE Sur az ilz ijbraumind Saul] rEs yavkiga muisk soit dundi iuka kig.

SEye Zeri ara iTkhaub ki rEs. [ost skuya Esk deZa ost urva ? veZ Esk kin ara]

[Sur SEta] zida noilonrYg uns veye buigi nofsi Zer SEye gloda soit zemTi. [ZEz, ost kin yav uTa Eskes Zer haupi heTa ki hawEirstej urva ?] veye suaZa ga haN veZ Sur zida eNEn er skuya skisa kig.

ZE Olui hawEir flomi Surgluapind juva. [Silvi. uvis skuya evas vEZ Survas cEznek]. rEs kleNyibi skansa ster. [iki Ze. Esk kanS heTa ki hawEirstej. ost spEZa Esk Eidat iuz Surv veZon urva ?].

sowEik.

SEye Edou ruipa. [veZ Esk az skuyain vayEfe].

[ESouk] yavkigan deyij muisk yurki jiTfliama.

Ze gaTi Sur az SEye skuyaE ciaz. rEs iTki krEya. [Sur zoti. Esk kanS heTa ki ZEg Sai. cEim az rEses kon stuiha Esk vuZ uvEn Siatuab] skisan rEs Zer skend gloda doini muisk rEs gliga jisksa talsi Torbi zalEn.

[ou].

zida il 1 sowEik. veye Sur gaTia oc ZEd rEs steka rEs kiga vEZ hawEir.

[Zer, ost kin ara va Sai ?] deyij suaZa veZ brain at zidan ZEd SEye kOnS Eida un deyij Suvi il fika veye ZEd rEs kinS Eista Olui hawEir ounda vuZ rEsE col.

SEye SurSira ut Sur nofa iuz Eida. Sur zida ivis kiga vaZ il evs jiTi un Tiafind voZon.

[Eskes kan rOsa ost] deyij jaiki kiga yuj un vEZ kalouk ik yuji sli hin skisa ZE hawEir uns veye ara ZE haub ki rEs. haub Zed braini suaZa rEs spEzaE aren.

ZE hawEir Eza veyeti talsi aunren muisk gloda Soiti Surgluapi. [rOsa Esk ?] rEs Edoua.

[Eist, iki, rOsa ost zira, iki zuipen ur iki ZE. zuipa ost hins Sur zida ivis stuiha ost] deyij skisa muisk jiTfliama un braini dEga il xuigia Ze hEgouc kiyEz rEsE uvs yalk. veye ijspEZa oc ZEd kan nerga deyij oc rEs Suvi taki zaupa.

SEye gloda spEzi. yuj, rEs Ozpliga [Zer sawoz. Eista].


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.