* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


smOrSkiakETEg

yidongauSiol ; 1198E nastE kralE 72

smOrSkiakETEg sulouvan rEsE hauN un dErconhirEion gauZ flomi. rEs Sira ZEd rEs skuya dEga stOnerOse gauZ fuirOkzEil ut rEsE telnek Sura ZE hEgouc veZ OzspEZa ika nEiziki erE yald. smOrSkiakETEg kin kiga ki rEsE yaldstens ZEd rEs kana zuik ga ziTte voZ 17 nastuark Zeds rEs kirka rEs dEga stOnerOse.

ziTte soit kan az sEiNki.

cEim az Esk Sur skuya detkiga evis Zed ara is zoti hin er ut ZE yav gloda soit asi. va kin asa oc ziTte kirka rEs dEga tuide ?

uvzoz, smOrSkiakETEg kanda vEZ uar hin dEga stOnerOsa Zer voZ oTkel ela blYmo nisk zEran voZ 1232E nast, rEs zEra yalda ik kioldoste. zida is yald. vEZ 38 kOnienstOnerOse un 15 yilge Zed rEs uari Enpluda, Zas smOrSkiakETEg az pEbili un mOtuia Sera rulvain poirOfe. Ze at SEiz gloda iki deti xeken. rEs ilz zoti yalda un SoitSira ZEd stOnerOse SEta il zoti kanda vuZ roil gayez stepan ki huig.

smOrSkiakETEg heTa ki roil voZ 1233E nast Zer ara smOrSkiakETEg kanenplud Zed hinsona kEjsa stOnerOse muisk nisk oT skisan. voZ 1237E nast, rEs ijskilga stOnSeronvoig Zed dEga Ozzuiki xeken iuz kEjsa stOnerOse Zer rEs ara smOrSkiakETEg rintmunt vuZ kiuse rizip voZ skansxauS nast. voZ rEsE ZuicE ziduayen, rEs getkia uTsoyarza stevEhinenxuic un Zasi il zoti bYr Zed az vuZ juyed un omtair kiyEz rEs TustSoda bYr oreza reSSeron.

smOrSkiakETEg gauka muisk trida voZ 1288E nastE krilE 73. rEs az 90 nast uark. Zoi rEs ara zoti zotzEfen, SaizEilE ijkande yuhi lEza ZEd Zoi rEs uTsoyarza stevEhinenxuic, rEs Sura stevE yalda ik stOne ur Zua loiga. ve ?


duloTjiwu rizip

duloTjiwu sETi rizip az ist uarki rizip vuZ juyed. ZEg dErkan vuZ 501E nast an lejai ZEige Zed dEga oTkele nuTe Zed EnSaulan ik cuTrO. esen kiga ZEd cuTrO dEga pauzi muisk Zaskonzira ki coil Zer uaNka ara rizip oc rEs Zuica un xedSi heTa. riound az iki ZE. evs rizip dErkan iki ZE.

ist ijbraumi stOne Zed yalda vuZ duloTjiwu az citirzoiolas Zed fosan viura rizip vuZ 950E nast. rEs kin dEga EvYzdaN stevEsETE stOnerOse. rEs sejan vuZ 972E nast veZ slia tYza stevEsET Zer ruTsErpan voZ ZE nastE kril. dettej Zed una citirzoiolazE talsi Eviajon zEra talsi Eviaje ijbraumen haulmiand iuz julsZEig uvzEia blitsahEmrerE nuratE yeNi talsi Eviaje un il hauli az iagpOsionE lEisE slouk xekanor.

voZ Ystobs Ysspauz asa voZ juyed voZ 1209E nast, Zas duloTjiwu rizip Sur skuya kana Ystobspauzen. ZE Ystobs Yspauzen sEban vuZ SEinE raib Zed ralgan kiyEz Yspauz.
stOnmunt dErkan ik rizipilen voZ evs nast kiyEz ZE. hazliop az gari un zida skecgroug, stOn un sEwais yaldcol, dutnad bilpcol un dutnadsudanorcol.


Soirdus

Soirdus.

roidon. nastE 1E glEise glaibi OzspEZan ik roidonpEwobon.

krOzonjeT.


upzOboilt

yidongauSiol ; 1363E nastE krilE 17

upzOboilt yidan vuZ hEmEhE nEglO ut Entsa zira ki uvEn yalrOk veZ rEsE par Zed yalda vEZ 1 kEs izecdEE flompludsEnE oumpludsEn. ZEz, upzOboilt fuirOk glEisa vEZ oumyalde vuZ sYtroS xerSa ecNOnas un solk un uaunan. ZE Soit Sur az zoti fuirOkon.

upzOboilt heTa ki hEmEh hin viura poirOfplud kiyEz Eistan rEsE par. voZ yajon, rEses juva rEsE SurSilSEi jeTmiand ut juvon Sur zidan noils veZ upzOboilt dEga zoti viure Zed az 1 kEs ist Tusti ZeNki plude vuZ apYjOz poirOfplud.

rEs Soda rEsE juisk Zed az rarim vuZ poirOfplud un reca ilzi ut Silvi Zuic kiuZ rEsE stevEfuirOk Zed az ivian yidan Zer stOnfegburga isongeskpauz. Zoi hEmEhE riziponsaron kleSi OzspEZan ik soit zoti, upzOboiltE helios Sur reca Suvi luyiaT iuz kana ivian ilz SEtaE is netessian.

upzOboilt eSviura poirOfplud Zer dEga luyiaTzoti nalpe Zeds rEsE juisk Sur Eista Zera eSpalva. ZE Sur az stOne ur vuce. upzOboiltE yaldarons SoitSiran ictElnelisk Zed Enviura rEs ki izecdEE retnaZ EnglEiskandgOr hin rEs kana Surnulgi zoti sianend. zaubsen az upzOboiltE eSpalvon dEga il hEmonzoti kiyEz ZE.

vaZi iki voZ poirOfplud, Zas upzOboilt yuhi zotan Zer yuhi spec aspan Zer yuj Sredan viura ijtujE Zaunendplud. rEs kEn jEta pEkam plud Zed az ZeNki plud Zed aran hin stuihsErpa ijjEpe. rEs az ilz kalze gauZ ZE voZon.


kulkipE Yfovin yavnetes

at Sur zida Ze ZET vuZ yalrOk. ZE tisa gEvk iuz uTkanda ZET Zed xEtan kukilpE Yfovin yavnetes ut Eskes reca evs flomzuik veZ fulslOguliuS.

fulslOguliuSE kigaE 1E oTkEirg az gudrYp Zed Siran ik kan tisa jOk un rulg aspain ZurS un kurjuigSurstekon. voZ degzEil, ijdErcan ZEd larnsit kan tisa er dEga SurspEZi un ilz uapoui er. Ze az veZon Zed skuyan kulkip.

Eskes SiraE vYses oTkEirg az uabaiS. ZE uabaiS az ilz ibizi un ralgi kiuZ er ara groug hin uayil 1 veZon Zed az houta un ijjOka. Zoi eNEn oTkEirg az kursuatnik ur eNEn zoti ZET, ZE Yfovin yavnetes oT kin deti oreza Zur gayez houta.

gloda iki kulkipE Yfovin yavnetes yajan un yujan vuZ 1246E nast. Surv otrOn ur OtE daig ZE houten zidan gayez ZE nast un iki Sur zida kiyEz ZE nast.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.