* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


gawevSosot roilraib

Ze dErk diougi hio isen az uhifi ESEirsE ijjEppludE Zaunen. voZ evos voZ 7 nast nisk, Zas ijtujplud zEra aron Zer ralga voZ ijjEpetakstuihanor. EskE nEr az zida ijjEpestuihanor Saz tak stuihan.

Etilp Zuica kiyEz avk Zer Surzira hin skauna raib. voZ sYre Ozasa, Zas ZEg eSa zotia vaZ is xElip un uvzEi dEga il zoti Zur degzEilE. Zer, ZEg SurSiri OzeSzidan voZ vOZ 1200E nastE yajon. iv kan OzeSzirain raib az kalseki un uvzEi flomslenti iuz vaZi SEzekon ut kon ZEg Sur az zoti jEiten.


mEnsolnairEsk

yidan voZ 1093E nast.

mEnsolnairEsk az raibonstualpfege un oTkelE Zauni ovgEzake vEZ krui Eviaje vuZ ESEirsE SiNziag.

mEnsolnairEsk yidan vuZ ewElOr ut mEvka raib ki ESEirs voZ 1116E nast hin Sera rEsE sasYkE parE roil vuZ noios TEl. uts, mEnsolnairEsk noils eksi slia dEz hin uar, Zer kana TElE usEizE raib Zer ara blajonsidouv un sloukgroug Zed rEs EnSaulan ik [mEnsolnairEskE skain]. iuz Esk, ZE gloda iki ijuarki erE kenon. voZ 1121E nast, rEs mEvka raib ki il dEki stualps Zed rEs EnSaulan ik [mEnsolnairEskE flomhilg].

mEnsolnairEsk stensa krui Eviaje vuZ ZE ziag, Zasi suyaiSxOghet Zeds rEsE jeT kandan rEs. rEs cEzepsa rEsesE survon Ze ZET rOsa rEs dEga hauli ik ovgEzake niTes ohiukee un oTkel zuf. mEnsolnairEsk Enspecan ik krui Eviaje vasonneyouve voZ 1134E nast. ik fiken Zed Sira ziag un ounde, rEs kon az zidaE ist zoti er iuz yaldon.

;

ovgEzaken Zeruns, mEnsolnairEsk wuka kana jEta ohiukehuige voZ snasOn Oza krui Eviaje nisk. rEs uayil viura 1 huig ut rEs zoti gliakand iuz rEsE palcon. ZE az hio il Zur Silvi Siol iuz yoin er Zed Ozuvza ZE huig.

rEs oTa taki ovon vEZ suyaiSxOghet Zer voZ 1138E nast, rEses zEfa ki rEs Zas stualpziag Zed neSona 2&3 Yks 10 aksu 11 ialgEn ik gliZon iuz rEsE yalden.

uts, mEnsolnairEsk eSstensa voZ 1146E nast voZ rEs ovgEzaka xonwand hilg ovEisten. rEs kana il is stualpziag Zur oTkel kirka kana. ZE ovEisten tisa nisk vuZ laligOS. iuz liuka il is sErpE ZOvk, Zas mEnsolnairEsk kirka il is ovgEzak aran.

;

iuz spEZ, Zas mEnsolnairEskE gauk uavSi veZon xekan ik skendonpauz. zaubsen az tupilskiga ZEd rEs sErpan muisk xika kin sErpa ovEisten ovgEzake Ze aron kin kon tisa ijzufi Surtuj iuz yav kiga. kon raukavkanor kan Tuitan ik ilz dEkorezi skendonpauz.

dizec kauNon aSanorvoson

1150E nastE krulE 16

Ze az 1 kEs Zauni voZon Zed Zera ESEirs uTyaufonnisk. ciage cuika 3 doig Zed todan vuZ dizec tilg Zer kiza ZEgE kauNdEkxid ki uaZ hin ciaga oTkelzufkauzen. kiza kauN ki tilg kon xEita yalrOkrEzetrOtzEv iuz ara ist zoti kauN. uns, ist gaTi iTka oTkel Ze aron xerSa zoti kauN Ze SurSEti yauskon.

uts, vEZon az hio il xergi. mOpY plud cEimi skuya slouka kauN ki uv ovkauzenstej vEZ yisuzbon hin aspa rEsE luyiaeksonkrEsk. uts, kauNzufkauzen kin zEfan ki oTkel Tusti voZ kliTan ki dizec tilg. uns, ovkauzenstej at uarki gloti Sur zEfa kauzkauzen ki oTkel voZ rEses Sur reca jouguske vuZ oTkel zufondErk. Enzidan kauNyisuzbon muisk oT kauza zufkauzen Ze aron OzspEZan ovkauzensteje ik sliz iuz EnovEista zufondErkjEtoncomon oreza rEses.

ciage EneSzira doiga Zed kliTa kauN ki Zilduiz un hErdaiv, un oc ZE asa voZ dizec Zer glot Sur zidan. vocoz, dizec jEte kinS kEna kauNdoig zira voZ rEses zidan vuZ tilg. zaubsen az rEs spEZa ZEd ers kin leyuci Eista Zer yav zEfa zufkauzen. uvzEis, ciag dEga il dEki kiuZ zida jakou vuZ uarki ZuN jakoudErk. 1 plud eSpluda erisen Zer spuva kauN Zer Sur zida glot un aSOzZosta kauN.

oTkel ciaza ciag vEZ stepa oTkelpoirOfplud Zed jEtan kiuseziac hin hiziuka kEir. rEses uvzEi eSdoca dizec tilg Zeds az rEses araE 1 kEs ijcom hin tYza ovkauzensteje Zeds ZE EnSaulan ik [hizi aron]. gaToz, Ze ijcom Sur Eistan ovkauzensteje.

kauN az cEibi vases.

cegnu

rep ; slentsi yEd. rEses Sur nuTouci Soita rulv.

giuT ; houtsleds, sled, tYzgulg.

skurflomzuik ; Zostar sled SEin flomgluc Zed toduayan cegnu hin sleda. urs, todar houtsleds Zer ruikar Zer ruiksErpa cegnu voZ rEs SEina. urons az uayar Surjiskain vEZ ruika iuk drat Zer Zostar Toit. ost uvzEi kan Zosta tYzgulg hin trEa cegnu Zer sErpar.

Zostain dutnadEin ; uayil yints.

exial

glES Zoian.

exial aran vuZ snasOn voZ 1127E nast vuZ yEilk kEir.

cEim.

rEsE bEiZon az ilz SoyEvi iuz ZE zEil. is ruS nast tuza Zer zida doig Zed kan kana exialE yuh. gaToz, bEiZ zida evs SurluyEt. ZE ZEza exial jez Zostan kiuZ ijjEpe Enyalda evis Zed kin kan Zosta doig vaZ uvEn kanon.

voZ 1232E nast, Zas exial hirEia ijtujpluddoig ki zaums Zer eSkanan vEZ uv doigE yalde. cEim az rEs uayil hio ralgan Zer zotoran Zer dEga ijjEppludE pEgerkbesk. exial az jefnegi.

kiyEz jiTi zEil az ijtujplud kana Sira ase. voZ 1146E nast, Zas doig sejan iuz 3 oTkel doig ijsled. exial kan ikgouta ga huig ut cauva merEi ziag. oTkel plud OzspEZa ika at Sur zida. ciprekcaumsmYz Zuica kiyEz huig Zer doig sunsSresan ki gliavi dau SEins dizec.

uts, Zer, sYre Soda uvZe rEses.

ohiuke

ohiuke az krui Eviaje Zed ounda vuZ ESEirsE yENhilsek. ohiuke reca vaZi ijhelioson, erson, ZaskondErcen un jeT Zed garOa ijuarki ohiukejeT.

ohiuk ilkous vaZi nEra ohiuk dEkplud Zed az ijzufi plud Zed ziduvsa noios, umoupe, umodned, fungY, paice un kozacile eksan voZ skanszEil.

eTek skain huig

fulelpE luyeli huig.

ovkauzenstejpoirOfplud Oza sETi poirOfplud vuZ klisOd skain. is er sErpan un az ilz vati.

at Siran ZEd sETi poirOfplud ijskuya hizreca groug Zed ovuvza uvEn fulelp. edmepmOrag sebete toda Enzira 1000 poirOfplude ki huiggroug. vEZ klouc un stepen, Zas cauplepYme sebete un gleskup yalda vaZ Suiggion hin halva tuza klisOd skain Zol jokrind TEl uns Ov stehonplud pubarona sETi poirOfplud voZ niliTwug.

ovkauzenstejpoirOfplud skisa dErka Zoi is avkan dizec dauE doig. voZ niliTent, Zas vOZ 2000 poirOfe Zed ziduvsa dursike un yurde un Silvi poirOfe cauva fulelp kEirE dEj Zer avka ovkauzenstejstehonplud. poirOfcuyebe rulva Silvi poirOfe ga haNon Zer rimY sebete ciaza ik deten Zer kirka kanyadai ihous staijan ki fulelp kEirE raib Zer yada kEir. ounde cura ki hErk.

Zoi at reca jez is bilp un ihous, klouci poirOfplud Surzira Zer gauska kiuZ SEinai jEiren ovuvzan yauc Zer is ralgi staija ki sETi poirOfplud. rEses degan Zer Edou avka. EskesE kOnie Edou ilz rulva poirOfe. fulelpE SEinsenE dizece jiska huig ga rEsesE cov.

sETi poirOfplud numpa un Ezana klisOd skainE tOrEiz voZ 3E kous. vocoz, poirOfpludE ihousbilpon at Sur zidan Zer plude ijnezia Zer uvZe klisOd skain un eTek skain hiziukan sETE poirOfplud.

ZE ziag gEvki rEskan rimY. koig az rEs zida vOZ 1000 detorezain er Zed uvzEia gauki un vati er. poirOfpludE EksonkrEsk az 400 er.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.