* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


lErouvpalvyeh

rEs yavjiska heS Zed SEta xehan un raib Zed SEta Tusti skaut un uarki un yibi rilp Zed houta vuZ grouZ. Zoi rEsE vYZon az kalouki Sai, rEs kinS Ozyaufa rEsE Zuic hin kana rEsE. uts, ikjez rEs reca seNre. rEs kan skaga rEs yEmuia.

rEs Edou jiska klOd. Zoi rEs kinS aSa rEsE gliav, rEs skuya rEina uv daig rEsE ijskuyi julse. voZ yoin gaus, Zas nuclEf ZaunlEza hErvhaulentEgec Zeds rEs ilz suadan vuZ juSi voson ur eNEn groug. rEs uvos gloda ilz ivEisi un ilz Zugni vuZ kOj un eNEn vYZon. seNre reca vaZi gaiSen un slent iki Silvi er iki Es reca urva ?

klOd kin kiga ki rEs daig rEsE kinpalven urva ? muisk iuka slaz, rEs yav ara.

[ZEz, kigar ki Esk daig seNre] rEs kiga muisk TaSa vEirv ga slaztridend.

klOd sula ga cuiketas muisk rEsE ster sEbi zidan iuk rEsE sluaktig. [rEs az diougi. flagi. uns, rEs az ilz kerneki].

[Esk Sira ZE veZ cEta er nuclEf vuZ kENrizip]. rEs gloka rEsE moirOk.

[lar. rEs cEimi az iki va ?].

[rEs az juvi. rEs az stuisi].

rEs hoizi rEina muisk klOd kiga daig seNreE feltind gouSen Zed az ki orSi veZon voZ uvs nast. evis Zed reca ZE zoti dioug un uvzEi az stuisi un feltiE hEgouc zotoreza rEsE hEmon.


tEgecSunen

flomskurvosk yurki yavzira ki Eidionzaig muisk Sresa pufnE kiuZ ovreda drat. cEim az Saz drat ut az ruici Surfiken Zed Tusti hoda ga Eidongilp. pufnE Ezi jiska Zera zaupa Zed talz jiskaE ist krui aun. rEs jiska rEses nofa vuZ tasen Zer tisa rEs skend Soita ZEd rEs kunda ZEg muisk naiN zaugan un Surkiga. ZE er reca Surnezind krezi ren Zed SEini sudan ut az il jiTi vuZ Ez un reca hio SursurYzi yintgid vuZ haubtasenjEiren.

[pligoz] ZE erE liuz az ralbdelgi un sowEiki. rEs jiSi toda 1 dEki ster ki rEsE sterE Ez muisk sounda rEs muisk rEs degan.

kiyEz Srodan veZ voskxET, Zas pufnE eSa dernepia. rEs Taki jiska Zer kana Sira ZEd flomskurvosk fuSat ovkuian niT rEsE un ZE SurfikenE jausturvskiuv.

rEs juva Zer slia ijkiga uar. [nah] rEs yuj Ezi kauza gogE. [kan rOsa urva ?] rEs zEfa flomskurvosk ki ZE stevo Zer rEs kauza muisk ZE stevo fliama ki rEs un tisa rEs dEga il stuinnezi. rEs ara va ? rEs Sira ZEd Ze er yav plida ceyedni vosk vE ? [at ilzis jaugi Sai] rEs spEZa muisk eSjiga gogEE voskxET Zer eSkuia ga rEsesE jaus muisk glisne Ezi vurSa Zer stera gogE.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.