* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz


EskE rEzetmuntyald

ekous az EskE rEzetkEje kan az Surjici.
kEje kan kiga [huriar yecgau] Zer zEfa ki brape Zas nastE ist jiTi muntyald urva ?
vEZ rEsE tEiri liuz, Zas kEje kiga [brape, xekar ikouS daig ist jiTi oTzidain sETon].
zida va skErvEg ?
EskesE zuf Sur az sETon uns Esk kinS gOra ounda vuZ sYtroS Zed 1 er reca uv slEimtak.
Esk Sira uayil ZE daig sETon. vocoz Esk Sur talz cEimsi rEina voZ brap veZ uvos venta un Sur voiga.
Esk spEZa ZEd Esk reca jEiti klouT ut kanS reta ivas daig Ze vases.
Sai, Esk Entsa Zosta EskE yalkzag un evs eNEn rEzetzag.
Esk kan yav vEpa voZ Ze ikouS ut oc EskE telnek kana Sira, Zer rEses kon gErta EskE kanen.
Sai SEiz az Suigent uns Esk oT Sur xeka ivas. Esk kun skisa yald.


Esk iukkleNa Zer EidkleNa Zer Sresa EskE yalkzag ga nirOj.
yalkzag xeta tulg vaZ patikosupilgson Zer Esk flomtoda hET ki s tulg.
Esk sowEiki skisa EskE yald hins EskE telnek kinS Sira ZEd Esk at aSuapoua rEses veZ oT Sur trida kiyEz 13E gautulg.
Esk Sur skuya yaufa EskE ZeNki yecgaugOr un peta EskE stens, ZEz Esk yuhSai skisa yald.
Esk ken yuhi yalda veZ il jaugi ZEza Esk dEga il spuvi un jez ara.
Esk halva zEra Ze glof vEZ stuiha sETon Silvi nEr.
yalkzag yalka ZEd sETon az zuf ist uarki kuid. Zuas, ZE saron Sur az talEfsi.
voZ degzEil, spEZan ZEd Sur zida eNEn vEZon hin zufa.
taki jEte ilkous xirOva nEiziki un Surtaki er.
Survuzeti ovreyeden iki Ze an sETon ekous tisa er aSa ijcom.


Zoi EskE ikouS Sur az hEiSi, Esk halva yeca Zer jiska kOjE evas.
kiyEz jiska EskE sterbroz, Esk fega isioszEil vEZ kOjzEilgOr.
iuz eves, Esk fega rEzetfefYn Zer jiska ZEd rEs lEza isios daig hauli sET un rEsE rEzeti sETjEton.
muisk Esk peda skans kOj, Esk Soita ZEd evis Serjiska Esk.
Esk Soitsa vEZ greS ZEd ilz oSefi julse Ozwuka ZE sET.
isiosE sET az ociZi jEte Zed ilz glEibi Sera rEsE jEten.
Zoi Ze sET gaukzEfand Zas sYtroS ga rEsE par, evOs jEte hizkauza.
muisk er zEra aSa, Zas sET kon dEga buigi Zer ara Sur ijcomi un Survuzeti un Zua rulvi ZET.
voZ isiosE yujon, Esk spEZa ZEd pet zidan ZEd er ilkous at az kanSi voZ rEsE jEpxuic gErtan.
Sai az Suigent ut Esk gaTia ZEd Esk reca is zoti voig hin EskE ikouS. iuz spEZon, Zas Ze glof az kandi ijlej.


ved


is nast Zostan zuf hin gOra il 1 vedstepanor.
Zoi ved ara ki Eskes Zas zoti Siron daig EskesE serkEp, Eskes Sira ZEd wEc az Siolis.
kiyEz is nast rut, Zas ved heTi zira ki arwuN.
yalde ralpia il 1 sizomyurd.
uvis ralpia muisk stepE yuji haup zEran.
muisk gilpE wEiZE riuNkTEib SEiz brEigan, Zas 1 plude Zed az vuZ skisgroug uaya zoti jugcig vuZ stoms iuk ved.
zida 7 stevo un stevE vuZ Ze ved uns 5 kEs rEses talz viura vedziron.
2 Tusti plude az stOne un vuce.
yuj, vedE tEiri Omstaip dEga il jaiki muisk flEid homand ih Zer zEilskaisanor zEran.


kiyEz vedEzanor, Zas yalde zEra spEirkjiska uars.
il 1 plude Eza ster hin ara rEskplig.
vaZ kiuZon, Sur zida ivas rioNkia un ved zirona ki arwuN.
vedplude zEra kirka er cauva ster ut skend walZi evas ilz rioNkia.
oumspekE neSkorb gloda krozi Surnofi, Zer Sur zida vEZon Zed ijstuiha oTzidain oumsoums.
uvzEi, flomi ihziren zEra iuka ved ga covE Eidend.
1 plude slia kana yac ga korbxid Zer zEfa ki EidendE xauSE er.
yac yuhi zira ga xid Zer ovreda cov.
Sai, vEZ vedE covE glebend un ihziren un rioNki oumspekneSkorb, Zas ved dEki glota.


plude skisa dEsia veZ rEses huia xedSa ved.
rEses at eSkana ilzis is oum voZ 1 gautulg gayez Sai kiuZ neSkorb lEza soums zida uayil Yrjhomi.
oum eSkanon tisa plude olaska ZEd ved kon Entsa heTa hin cauva ster.
glebaind cofE ziren tisa ved dEga ilz sYki Zer is plude reca SurOci ster un jaus.
Sur zida ivis tridat veZ uv glot un Sai uvis az ilz yibi.
voZ 1 gautulg gayez Sai, Zas plude recat Suvi zEil hin kiga vEZ stejE plude.
Ozkigen az stepar 1 er ki Eid hin stuiha EidendE blezend.
ZE kin az gEvki wuk ut Ze vedE plude kin ara ivas hin rEsesE sYtroS.
yuhSai 1 klouci er Entriapa dutnad ga Eidendgilp hin stuiha vedE roim.


stOne un vuce Zed Tusti fuSi viura plude Sai zEra slentia.
uvZe gauskat jiTi zEil hin viura Ze ved. Sai, rEses jiska plude ilz sevi briala ki sizom.
vedE uvis uaNkat viZ sYtroS Zer Sur zida ivis kan heTa.
muisk iukE plude Entsa skisa Zostain gion Zed az hin xEha ved, Zas vuce Entsa kedkorb stejplude hin kana Suzour.
vEZ zEil at SEiz Sur zidan, Zas vedzirontuN uvEns Sur az braini.
taki jEir EnreTan vuZ vedE EidE erE smandtasen muisk rEs zEra yalda.
vedE uvZe TEskE jaiki bEN rOsa yuja ihziren ut plude oT Serralpia.
vEZ kedkorbaudoun, Zas stejE plude kanS kana vedzirontuN.
uv 7 plude roida ZEd ved kinS yijia vuZ haNi serkEp.


Sai uvzEi az kliTa klouci un felti er Ze zEil ga vedE Eid eSa ki iuk.
stejE plude kEja zironplude vEZon Zed ijskaisa vedE rauc Zer kana Tusti zirontuN.
vEZ uvis eSa Ozi zidan, Zas zironplude Zosta maudfeS ZeNki heg hin ijskaisa vedE ruic un yuh.
Zoic arwuN at SEiz az iuz jiskon, Zas Sur zida ivis hEma gaTi ocZEd zida Suvi oum hin cauva ZEg un heTa.
zironplude reca ilz gEvki foson. heTa ur slia cauva arwuN.
Zoi plude az jinlEi Ze stYroSe, rEses konS jiska rEsesE helios voZ skanszEil Ze konon gEzakan.
vEZ Suvi oum Zed az hin xedSi heT, Zas plude spEZa ZEd silSEi ZET hin aran az heTa.
vedE 7 skairOl cauva stej voZ skansgauE niliTent. rEses rebia oT kan Ozia rEsesE helios. rEses Sira ZEd uvos zida eNEn ved Zed az ki arwuN.


hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.