* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

modern


luis jm daguErE
elgeduind

luis jaku mande daguErE [1787 ; 1851] az pEriseelge Zed huria slisa diorama. diorama az glEiSfetain tEgeclEzon Zed aran vuZ kanjiskesi ventend. voZ jEdan ga deg, rEses ara ilzi burg. rEskon uTa luis kana Tusti korb. rEs zEra Zosta sOr un slisa. vEZ bosk, Zas luis Tuststuiha toda eksi tEgec ki juigpeSi pErctodend Ze vEZon. Ze fikan ik daguErEotaip. elgeduind az 1E kous Zed hoiotad zEra dEga poiZspecain elgkuid. evOs elge un detkige Seka ZEd Ze Saz elg ut az sEwais. luis lEza ZEd Ze az Sauvi ut SuroSEi elgkuid.

Edwerd muibrij
rilpvurS

oc Sur zida zerS un Edwerd muibrij, Zer hErv Sur yEja. Edwerd [1830 ; 1904] yidan vuZ iNglend ut mEvka raib ki san fransiskou voZ 20 nastuark. rEs zEra jEiza Tusti TustZEisten Zed az sOr. rEsE kEliforniaE zount jEta rEs ki ZE sYtroStuldE sOrplud. zufe Soda Edwerd hin ara 13 xuj luyia xerS. zida zEil Zed az cuibrilpE 4 jaus vaZonzEili Sur ovkuja stualp urva ? Edwerd gleda 12 sOr vaZ jEiren un 2 jiTEn niTenjiT. uvs sOrE zErkujTEib unan vuZ krezi xET un jiTia Zol coik. rilpvurS az Ze arvEZon il Tusti xerS.

salvador dali
retuayon

salvador dali [1904 ; 1989] skuya jiskan ik yurdai Ozjicjig. rEs az xaitElen skaute vEZ uarki ijeE sleki surv urva ? ur rEs az elgi bloupen Zed kliTa rEsE jiske ki mulgi groug iuk rEsE stuin urva ? serieli OzzEile gerta dali ga rEsesE plud veZ ilz dEsi.
vEZ retuayon, dali ovyurda zEiljOk. zEil nergan iuk daliE stuin. stej un rEsE Zuic uaya Suryauf muisk rEzet skisa. niT krezi iSd, Zas daliE yibi haub Taki Srida. Ze skauten az xoS ur iukonstuini tarc Zed dali jiska uarE Suruvoson urva ?

mEn rEi
tridai stevE

[voZ 1E kous rEs Soda sOr, Esk ilz slentsia] Ze az mEn rEiE kEv daig rEsE hoiotad 1E slikous ika elgkuid. kiyEz rEska ik dadaist Ycoulpe, Zas mEn halva slisa hErvon. rEs zEra Eiduaya hoiotadtauds vEZ un vEZ Surv sOr. voZ nazi plud zEra sYtroSjEton, Zas mEn ikgouta ki holiwud. voZ 1951E nast, rEs heTa ki pEris Zed az groug Zed rEs skisa ija rEsE elgsoyEv. tridai er vYZa mEn rEiE haubpludstulgen. rEs az hoiotadonkorb ijsli. tridai stevE yaufan kiyEz juigzidon. mEn EnSaula Ze oron ik kuror.

salvador dali
rOseEidionnulg vEZ voltErE hauk

muisk yalrOk 1E nisk SEiz yujan, Zas uvEn yuroupE elge stuiha Tusti miandon. uarki jici vEZonSuranor zEran. fransexeke Zed az andre breton rachata ZEd erstuin az groug niTes ijstuin un Sur ijstuin. rEs skuya er ijstuiha skehE degE yalrOk Zed az [serielon]. salvador dali [1904 ; 1989] uvzEi dErca serielizem. rOseEidionnulg vEZ voltErE hauk lEza salvadorE skeh stuini yaufon. rEsE sleki surYz un Zal Zostanor zuipa 2Es ZET. ost kan jiska haukai rauk urva ?

nadar
pEris kEtekoumbs

gaspardfiliks tournacon nadar [1820 ; 1910] yalda ik slefsYneke Zer Tusti feS asa iuz rEsE Zuic. muisk xeka OtE daig hauli pErise, Zas nadar lEzand Zas hoiotad Zed kin unan vEZ rEsE yalk. rEs yuhSai jiska Ze Tusti kegon ika ijxeka er un groug xarnEi vEZon. nadar yuhSai zEra 1 kEs 1E hoiotadnulg. rEsE hoiotadnulg dEga Sod hauli groug hin ZE zEilE elge un flagi er. nadarE hoiotadnulg Enasa imprESenizem yalden 1E xEptO. pEris kEtekoumbs az nadar ijxeka cEimi pEris Ze xerS. nadar skuya Enkan uv er jiska skeh Zed Sur jiskan yoin er.

mEn rEi
rEiougraf

dadaizem az modern elgE stuinEista Tiafi ZET Ze OzzEil. dadaizeme skuya gErta elg un surv uarki dErcen.
mEn rEi [1890 ; 1976] OzspEZan ik 1 kEs yaji emErikee dadaizeme. voZ fuirOkzEil, Zas mEn rEi mEvka raib ki niuyork kEir. rEs kanda vEZ avantgard TustzEre Zed az marsEl ducamp Zer dEga il skuya. rEs mEvka raib ki pEris Zer yuhi haulia. mEn rEi zotia ik vente un Ycoulpe. rEsE hoiotadon az cEimsi Tustzoti.
rEiougraf az skuipxerS Zed Ozhoiotada voZ elgind voZon. rEi slisa SurvsOrhoiotadon. rEs toda maudi ZET ki hoiotadpeSi taud. Zer, rEs vYZonuaya taud, Zer ZETE tEgec xifluayan.

kaTe kolwitz
ruT

kaTe kolwitzE kernek ik elge az braini voZ dEkfuirOk. rEs kanviura berlin at munt hin stevE. kiyEz EnglEisan vuZ SEizvaZi munt vuZ miunic, Zas kaTe heTa ki berlin. rEs palva stOne. rEses mEvka raib ki Silvi yaldeSautgroug. kaTe skuya rEsE elg nElYza rEsE zount.
ruT az bilpon Ysjezondet petin jiskon. kaTe Zosta ist krezi krog iuz rEsE venton. Ze ara slentin un gezlEin hEmon ki rEsE yalden. uvZe jermeni un soviEt sYtroS reca deti bilpon kiyEz 1917E nast. is ruSxuj tesnek gauka. kaTe jiska rEsE Saut ilzonruTia. rEs tEgeclEza puvkon vEZ uarE ret.

pol kli
kunstlerbildnis

iuz evOs tarc, Zas pol kli [1879 ; 1940] az rEnezons er Zed yidan voZ ciTi rEzetzEil. pol az ilz flagi un yaufonSilvi. rEs nuToucia oums, erdasksurYz un venten. rEs az gari iuz rEsE xEna Tusti skuip vEZ elg Ze dErcen. pol uvzEi az kEje vuZ hauli bauhaus elgpludsEn vuZ jermeni. Zoi kiyEz nazi plud hiza rEs ikgouta, pol oT reca fuirOkind sulouv iuz sloka huis.
kunstlerbildnis lEza pol kliE juvi sli iuz yaldi Ozhoiotada rEses. pol ijspEZa venten vEZ ilz ZEri jEir. teyes skuya yEiNk ut Sur zida ivas asa. stoNkuayilen az Survas krezi braup Zed SurvuZoni roica Ez elgeE rauk.

kaTe kolwitz
uartEgec

voZ OzzEil Zed stevE oT OzspEzan ik il giuTi stev, Zas kaTe kolwitz [1867 ; 1945] skErvEgia SilvTuiton. rEs yidan un glEisa vuZ berlin rumpi tral. kaTe EnyEiNkanda ijpoim ki rEsesE yalden. rEsE kernek gErta pursia elg ijmunt uayili stevo Ze vYZon. kaTe rEska iuz evYs feS iki tosksudanor un fulokajyavventandor. rEsE slungi kernek az rEsE Ozhoiotada Silvi er ilzi oSE Ze kanonel. kaTeE uartEgec lEza at jiska puvk Ze uarki stevE. rEs Sur Ozdiouga uar. rEsE yinthoirOken un dethEmon az cEimi. fulokajmeton Saz uayil ara gEblEzon ki rEsE haub ut uvzEi Zostendsa il lEza rEsE xizi SaihEmel.

pol kli
sidouvmEsk un rewYz

taugZal Zed lEzzidan vuZ pol kliE elg az sluN ijstuihanor niTes pEwob. pol dErca ZEd pEwob un gindenyalk az vaZ kanZostain iki iv xekain jeT. rEs Sur skuya OzskErvEga xekon un elg. veZ rEsE ijheg, Zas is detkige dErca ZEd polE yalden soit az ijuarki un fuirOki. pol hEma gluapi iuz ZE telzon. rEs skuya fuirOk ken oSEaE jEp un Saznek. sidouvmEsk un rewYz tEgec reca Tustel keltes. pEirz un cegeS kliTa jiske iuz nofai zir ki Srodain rewYz. guldi jEir roica vuZ stEsk Zed Etuilia SurZosti naZ. pol rebia xEna dundi ZET un Tuipi ZET.

pablou pikasou
xEtkanden hin [guErnica]

pablou pikasou [1881 ; 1973] ilkous zotkigan ik ist nauzi un SoyEvi uTzEre iuz modern elg. ga spEin un pEris kEir, pablou yaufa vEZon Zed elge reyedzEra rEsesE yalden. rEs istonzota kiubizem voZ Tusti er. bilpi pablou zEra Ozleja uari un poiZ Zal. rEsE spEin sYtroSzuf ilain raugon uTa rEs. jetkanden hin guErnica az sEiNka Survuzet1ondet Ze glezyavventen. pablou viZa degzEilE spEine nuzet voZ oSEa rEsE sETorkirkoneraugon. tEgec uvs selxEk vara detvoZonEnses. ost Sira ZEd er Zed zidan vuZ stualp vara va ?

kaTe kolwitz
kan libnextO reten

kaTe kolwitz [1867 ; 1945] reca Silvi helios vuZ berlin Zed az jermeniE tral. rEsE par un helios tupilsi kroula ZEd rEses az ilzionzufEiste.
karl libnextO reten az 1 kEs kaTeE yaji ist orSi yalden. rEs lEza ilzionzufvYZon deti EvEir. rEsE venten az ilz xergi toskjurSsudanor. kaTe dEga hauli veZ rEs ijSira vEZon Zed sulca Yzugi yaldeE haub.

pol kli
gEwYz Ez doig

pol kli [1879 ; 1940] yidan SEin suitzerlendE bern. rEs garOa ilz Erki helios. kliE luyEijkernek xEitan rEsE ilain ventkalsekior. rEs dErca ZEd vent un Erk ovkeTa sulouv un oSE. pol leja SiN Efrike voZ 1914E nast. voZ leja vuZ tuniZia, rEs Soda groug Zed zida Tiafi un yEiNki maud un surYzskErvEg. pol Soita ZEd rEsE miand at kin yaufan. rEs xeka ki rEsE uari uarzag vEZ [surYz un Esk Ozia] yalk. gEwYz Ez doig az Ozi surYzxEnon. pol skuya oSEa erE kanonzot Oza haugkOnon. iuz Sauv, Zas er un esE gOr klezi Sresan iki tEgecgalEiSE iukE surYz.

pablou pikasou
vosk un broz

kon az Sur zida vOZ 1900E zEil elge az vaZ hauli iki pablou pikasou [1881 ; 1973]. rEs yidan vuZ spEinE malaga un reca elgi helios. voZ 15 nastuark, Zas pablou kanviura barselouna ijmunt. rEs dEga il jEiza avantgard ur Tusti slisi elgkuid. rEs yEiNkan pol kli un gauguin. pablou Tusti er aspa smegain zaig hEgoucel ki Tusti SEznek. ZE miand Zeri fikan ik [kiubizem]. vosk un broz az rulkhEmonkanden daig ilzpilgon un Surilzpilgon. pablouE hinson az kEna surYz weska xEt. ovSEinain zaug un ovhaNain surYz niTesen jauZ az va ?

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2022E ijtej.