* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

imprESenist


vinsent van hoh
uartEgec vEZa gaufain ion

kiyEz kanda vuZ brasels vEZ 4 nast gion, Zas vinsent van hoh leja ki pEris. imprESeni OzzEil un jEpEni toskEns elg yuhSai ovyEiNka van hoh. rEs dEga elge pol gauguinE stens. voZ 1888E nast, rEses zira ki fransE arles. rEses roida dErka elgesirouv iuk rEsesE Eiresti raib. voZ iTkvoZon, van hoh yurki avka gauguin vEZ mulsi kroup. vEZ Surv ralg, gauguin cura, Zer van hoh EvEiran vEZ rEs iTk.
uartEgec vEZ gaufain ion lEza van hohE taruSburg. iuz SEta tYSen hEm, vinsent suda rEsE uarE ion. voZ xauS 1.5 nast gion, Zas van hoh kin Ozsleca evs bloupengroug.

vinsent van hoh
kYTraukrOz

vinsent van hoh [1853 ; 1890] az er Zed ela ilz tauSi. rEs kijan ilzisonspEZi stuin un uvos slia ijkiga uar. rEs Zosta rEsE iTk un hoz hin ara elg. rEs skuya rEsE venten rOsa rEs EnnEra rEsE nezi spEZen. rEs keda Ze hEmon ik deti rYjxoSon.
kYTrau ilkous kedan ik ist hauli venten kiyEz liounardouE mona lisa. vinsent Enisia galEiS vEZ dEki zoirOki krOz. SaihEm vaZ kliabi iki vinsentE Eiresti surYzskErvEgfosenel urva ? skarg gloda krOza vEZ Zos. Soitsar ijkujonsoums iuz braNs Zed az Tak luz. skarg EvEiri sowEiki zidan. Ze cEimsi az elg rebi aren ur EvEirhEmonlEzon urva ?

piErauguste rEnua
hErvgrougxid [la loge]

piErauguste rEnuaE [1841 ; 1919] 1E yald az tYdvent vuZ palmEtYdhegec. ik gezeE stevofuirOk, Zas piEr yuji rEski iuka hauli pEris ijmuant Zed az ikoul dEs bEaux elg. ik kande, Zas piEr staucia klaud mEnEi. rEses Ozi slisa rEsesE elg. rEses venta vuZ Eid muisk Ozhoiotada zount un Zosta pivi skautssurYz. la loge az 1 kEs piErE zotaren. rEs az gluapin jisk daig franse oviab huria ZEig. loge az rEsE skehen surYzi Ozhoiotaden. ost Soita ZEd rEsE renE krOz krOza vaZ is iki rEsE juSi xEib urva ?

pol gauguin
Eskes cezEpsa ost, mEri [la orna maria]

pol gauguin [1843 ; 1903] ekous OzspEZan ik [Silvi Surmunthaume]. pol reca zoti yaldon ik spede un xonde. Zer rEs staucia evs elge Zed slisi kanda Tusti imprESenist OzzEil. rEs eSyalda Zer dEga vente un elgslouke. kiyEz Zosta isi kril vEZ vinsent van hoh, Zas pol halva zira ga yuroup. rEs leja ki tahiti Zed vYZa ZuN pEsifik aurYk.
muisk zidan vuZ tahiti, Zas pol eSkalsekian sibi elg. la orona maria [Eskes cezEpsa ost, mEri] az 1E sli iuz dEga Tusti un cEimi. xaskes lEzon peSan ik kliabi un zoti surYz un Sur az skehi OzlEzon. Ze onon az ZeNki iuz ZE zEilE elg ijfeS.

pol cezane
Surnofi Zuic vEZ duzek

pol cezane [1839 ; 1906] zEra rEsE yaldon vEZ venta roumEntik Zal vEZ is slefon. rEsE kEje Zed az kemil pisaro kazOpa il zoti skanszEil iuz rEsE kerneki kande. pol hizan kanda Eidion. vEZ buigi hEmonel, Zas pol zEra slisa imprESenizem. rEsE venten dEga ononon. pol reca haNspEZon daig SurhEiSi yalden kin gloda hEiSi. Surnofi Zuic vEZ duzek sEiNki lEza polE hoizon. rEs skaga fluNi maud hin dernepa rEsE uhifi surYzi surYz. ilzi meton ara xoSi soum ki rEsE SurhEiSi yalden. pol ilkous dEpilan ik modernizm yaje. rEs xEna Tusti elgi miand vEZ ijuarki Tafi Zal.

Edgar dEgas
la dansEuse au bEnkuet salvant

Edgar dEgas [1834 ; 1917] zira ga ikoul dEs bEauks elg ijmunt voZ 1855E nast. Zer rEs dEga vuce. voZ EdgarE stevoTEirg Zed az ekili ela Survluyiaon, Zas Edgar slouka eSzEfa rEsE vuckEnon hin eSvauma rEsE TEirg. rEs soyarzan rEsE stens Zed az Edouard mEnEi Zer Edgar zEra eSa yavventa un venta. yalrOk eSkana vuce ut kana rEzetzEilE 1 kEs ist zoti imprESenist er. la dansEuse au bEnkuet salvant Enjiska Eskes iuz EdgarE 2 kernek. Edgar fikan vEZ rEsE gEi pEris preki tEgecon. rEsE stevEgYSpluds az rEsE ist hauli ZET. EdgarE 2E kernek az rEsE nofpeSon. Soitsar vEZon Zed stevEgYSe veyeti rYga vuZ Enserg. rEsE bauntplig az vaZ veyeti iki rEsE Sreg.

mEri casat
la toilEtE [xip] yavventenyajon

mEri casat [1845 ; 1926] reca yeNi helios un yidan vuZ filadElfia. kiyEz hEiSa muntor vuZ zoti pEnsilvEinia elg ijmunt, rEs mEvka raib ki pEris. mEri ounda vuZ frans vaZ Zuicziduayen. voZ 1879E nast, Edgar dEgas jiska mEriE yalden. rEs fosan viura 4E imprESenist xEptO an selon dEs indipEndents. kiyEz xEptOor, rEsE yalden dEga hauli. mEri zEra ijxeka yeNi stevEE poiZZuic.
la toilEtE [xip] yavventenyajon Enjiska iuz mEriE miand. rEs hoiza skehi galEiS un rEsE ventenyavventen. zounterg Sur az orSi. zounterg un zount Survon skErvEga mEri iuz eNEn imprESenist er.

hEnri dE tuluslautrec
vuZ mulanruZ

hEnri dE tuluslautrec [1864 ; 1901] reca oviabi pEris helios. hEnriE Zuic dEga il gEvki voZ dEkfuirOkzEil voZ rEsE jaus klezan. rEses Sur zoti sionan. zOrkgEvki rEsE uv lEZ hoiza rEsE elg. rEs Sira er iki vinsent van hoh un dEgas uns jEizcezEpsa rEsesE yalden. hEnri stuinEista Surskehi surYz Zeds lEza pEris SuigZuicmiand peti tarc. vuZ mulanruZ lEza hEnriE sulouv daig Ozhoiotadan rEsE gEvki ZuicE rebvoZon. Soitsar Ze Tiafeni sevouE yezE coyegfliam. hEnri ounda vEZ Ze er vuZ pErisE montmatre kEirpegeS.

vinsent van hoh
gacet stOne uartEgec

vinsent van hoh [1853 ; 1890] Surrebi glEisa kiuZ cauva telnek uarkel. rEsE stuin un sulouv vYZon detan kiyEz evs pEsYk vuZ bloupengroug. voZ ZE zEil, Zas vinsentE arvEZon dEga il rumpi un il ilzisonjEizi. uvs skautsjEir jiTia ga rauci hedi skauts. uvs uartEgec reca giulhEmon. gacet stOne uartEgec az 1 kEs vinsentE yuji yalden. vaZ 5 nast, Zas vinsent venta il Zur 30 uartEgec. gacet stOne az orSi er iuz imprESenist OzzEil. Ze stOne cEimi az stOni un luyiai rOse iuz Ze rEzetzEilE elge. voZ 1890E nast, rEs slia rOsa vinsent pirca tauS. rEs az SurrEski. vinsent staija uar voZ 37 nastuark.

klaud mEnEi
kuiagdrat vuZ antibes [montagnes dE lEsterol]

montagnes dE lEsterol [kuiagdrat vuZ antibes] az 1 kEs klaud mEnEiE uari ijjEizen. Zoi rEs jEiza Ze tuji zount, rEsE Zauni kalsek Sur az venta cEimi drat ur dEj. klaud skuya Ozhoiotada vEZon Zed juig nofxOba uv palef. rEs yuhi yalda hins rEsE venten kin reca puibi surYzskErvEg. Ze miand fikan ik [yavvent ijmiand]. klaud uvzEi az skErvEg Zur yoin imprESenist er veZ rEsE venten. rEsE yaldstens ventlEza pErisE SuigZuicmiand, Zas klaud venta pErSi zount. evOs detkige OzspEZa klaudE yalden ik Surskisi ur SaihEmhaNi. ost hEma ZEd klaud az Surskisind voZ ost telza rEsE yalden vEZ rEsE rEzetzEilE eNEn imprESenist er urva ?

vinsent van hoh
doig un dEj vuZ lEs sEintesmaries

vinsent van hoh [1853 ; 1890] az protEstent yilgeE ist uarki stevofuirOk. voZ dEkfuirOkzEilE yujon, Zas vinsent leja ki brasels. rEs viura elg ijmunt. rEs az Surplude un stensa hio er. 1 kEs hio er Zed Eista rEs az Tiou Zed az rEsE stevoTEirg. vinsent stepa il Zur 750 nezouv ki Tiou vaZ rEsE Zuic. rEs slia ijkiga rEsE stuinpauzhEmon vEZ yalk. Zoi kanSoSEa vEZ yalk, Zas vinsent ara vEZ venta.
doig un dEj vuZ lEs sEintesmaries Ozhoiotada Ze elge Zed ela rebzEil. kliabi surYzmiand cEimsi hirEijauZa vinsentE SaihEm. rEsE jEir az fluNi un mulsi. klaZnofen Sur az vaZ veki iki jidi Zostan rEsE il hauli yalden.

piErauguste rEnua
vuZ grouZ

ekous az rEskon kan tisa elge spEZfeSa uar. Ze aran piErauguste rEnua. kiyEz evs nast vent vuZ pEris, Zas piEr dErca ZEd rEs dEga SurpeSi un doini. rEs ijzira ki iteli. muisk zidan vuZ florens, rEs Edoui ijstuiha rEnezons yalden. Zasi rafaEl yEiNka rEs. piEr heTa ki frans Zer haNia ga imprESenizem. vuZ grouZ az piEr slia eSa Ozhoiotada renesonz Ze aron. vEZ sleki elgEnses, rEs toda stevE ki Enserg. haNi zount az jiSi un krenin. surYz uayan kliabi. is detkige hEma ZEd piErE yalden dEga ilzis veyetsi voZ rEs uarkia.

klaud mEnEi
lEs pEupliers

klaud mEnEi [1840 ; 1926] az cepi gauZ fuirOkzEil. Zoi rEs kandi kEjan, mEnEi skuya ijstuiha vent Tusti vEZon. rEs un rEsE stens Zed az auguste rEnua rYga muntkand. rEs zEra yalda vuZ Eidgroug hin kanda vEZon Zed arZosta kurE Sauvi juig. klaud yuhi venta rEsE oumsventen vEZ pivi un flomi nof. Ze ara puibi surYzskErvEg ki rEsE yalden iuz juigon. Zas klaudE kuyet uvEns boski EnSaula elgi OzzEil. Ze ventenE kuyet az [imprESen, kurEzor]. Ze miand Zeri fikan ik imprESenist OzzEil.
lEs pEupliers lEza yavvent ijmiandkanaren. klaud skuya voZ uvs gau vaZ evs gautulg kiuZ kurjuig vaZia degxauS gau.

Edgar dEgas
bElerina yavventkanden [dansEuses a la barre]

imprESenist miandE 1 kEs zidain Zal az Enui hEmon Zed az rebin doin. Edgar dEgas [1834 ; 1917] az Ozhoiotada er Ze nuzete muisk rEses ara cOvwuk. rEs zEra slisa EidgrougarvEZon muisk yalda vuZ iukgroug. rEs uvzEi yEiNkan jEpEni elg [jEpEn ovyEiNk] Zed dEga il zidain vuZ pEris. uv Ze Enses xEnan iuzandE EdgarE hinson az ara skehi nofi selxEk. dansEuses a la barre az yavventen Zed kliTa tarcon iuz EdgarE miand. rEs yuhi nofa muisk hoizlEza rEsE toipseE nof. Zer rEs metventa ki ventenE deg. ost jiska vEZon Zed guld OzkliTa gYse skansa vuZ tEgecgalEiS urva ?

Edgar dEgas
Edwerd mEnEi uartEgec

hileri jermEin Edgar dE gas ur az Edgar dEgas [1834 ; 1917] jugi yidan vuZ glaibi groug un zEil. rEs az pEris spedeE stevofuirOk. Edgar at eSdErca rEsE elgmuntE dErcon. rEs eSa muntor. vEZ uar, Zas Edgar zEra kanda nofe. rEs Soda un telza voig vEZ eNEn elge Zed az Edouard mEnEi. ekous az Ze 2 er leja ki pEris caubgroug hin jiska rilp cura.
Edouard mEnEi hEiSan ik yuhi yavvent niT caubzEil vuZ loNcEmp caubgroug. Edgar jEiza yuhi venta. rEs kin ara yavgalEiS vEZ evs zotind voZon. ekous az rEs eksa surYz xaskes. iuz Ze vYZon, rEs Sur ara.

pol gauguin
ost kin palva vo ? [nafEa faaipoipo]

pol gauguin jEiza peru voZ fuirOkzEil. rEsE telnek ikgouta ga frans ki sloipsi ZuN emErike hin ikgouta 3el nepoulienE xirOvon. voZ 1onjEton yujan, Zas gauguin helios heTa ki pEris. paul Survos hilEga hilsek Zed rEs un rEsE helios zoti hizzirat. voZ pol hEma kalzesi un Sur reca luyia, rEs ZuNi leja ki pEsifik uaZ. rEs cauva tahiti voZ 1891E nast muisk roida stuiha zotgroug. pol Soda ZEd guiski Eviaje det ovyEiNkat aurYke. nafEa faaipoipo [ost kin palva vo ?] lEza polE surYzkanden muisk Enkan jiske jiska kinhaukai surv. voZ 1906E nast, Zas Te selon diautomne Ezspeckiga polE yalden voZ 3 nast kiyEz rEsE gauk.

jorjes sEurat
kernekZEig

jorjes sEurat [1859 ; 1891] az ilzflagfuirOk. voZ fuirOkzEil, rEs ara xuigind un snaZi miand un arvEZon. Sur az xEna jEir un surYz, Zas jorjes ZEiga [pointilizem]. vEZ Zeri klaZ ki hedi ventdilks, Zas jorjes toda is Zuak xauSi surYzi gid. iki skanszEilE surYzelskilgnaZ, Zas tEgec gloda talEfi ga haN. iuz SEinon, Zas tEgec az Zuak flomi klaZnofenxEnen. kernekZEig az jorjesE pointilizem surYzi xerS. vEZ kerxuj gid, Zas jorjes Engloda nofai kernekZEig vEZ Surv venta 1 jEir. rEsE surYz gloda zoti un Zuicsi. Ze miand uTzEra [kiubizem] xaskes.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2022E ijtej.