* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

pEwobon un roukoukou


meri luwis elizebeT vigElebrum
madam grasani

stevE elge yoinkaus gEvki Srendan. Ze az mEri luiz ElisebeT vijilebrunE vYZon. rEs yidan vuZ pEris voZ 1755E nast, lebrun lEza kernek ik fuirOk. rEsE uark az 14 nast voZ rEs ara ruski xEptO. voZon asa vuZ sEint luk EkEdemi Zed rEsE par kEja. is slia elge az iTki. rEses hEma ZEd ZeNki palc zEfan ki lebrun veZ rEsE parE spec. lebrunE rint ijlEzan vEZ Surv rOs.
madam grasani lEza veZon Zed lebrun dEga hauli. rEsE Tafi surYz muira vuZ skautdilk. rEsE yintsurYzsEiNk lEza Surv galg. lebrunE yezE istiorain tEgecon haula rEs. rEs at skauta il Zer 800 uartEgec gayez rEsE gauk voZ 1842.

tomes ikins
mEks Smit vuZ 1 raukdoiT

tomes ikins [1844 ; 1916] az emErikeeelge Zed leja ki yuroup hin stuiha rEsE miand. kiyEz 3 nast muntor Zed az vuZ ikoul dEs bEauks elg vuZ pEris, Zas tomes halva leja ki spEin. ZEg rEs yEiNkan diEgou vElazkEzaE skehonmiandi yalden. rEs heTa ki filadElfia voZ 1870E nast Zer zEra skehonelgmiandyaldon. ikinsE hinson az venta er un esenE Sauv ist ituini lEzon.
mEks Smit vuZ 1 raukdoiT az 1 kEs emErikei skehonelgmiand yaji xerS. erdaskvuZensmezen talEfsi nElYza uar. tomes stuinEista jEir Zed zidan vuZ Sauv. ost kan jiska vEZon Zed er un doig teleTia zountergE klis urva ?

Edouard mEnEi
kefreS vuZ foliesbergeres

Edouard mEnEi [1832 ; 1883] reca pErisi yeNi helios. ik elgkande, Zas Edouard fikan ik gloti er poiZspecel. rEs skuya rEsE toipse Zosta il skehi toib veZ rEs dErca ZEd evs elg uarki yalden glodhEma SurSauvi. Ze az pErSen hin OzzEil Zed EnSaulan ik rielizem. Edouard ilzEista skehon. rEs zEra kanda Tusti ovkauzain elg Zed az ga jEpEn. Ze jEpEni tEgec ur ukiyouE lEza pErSi venten Zed Ozhoiotan voZ voZongreZ. iuz Edouard, Zas ukiyouE az cEimi venten daig cEimi er.
kefreS vuZ foliesbergeres az EdouardE zotaren Zed lEza Silvi un cEimi ZET. ost hEma iki yez vuZ Ze stevEE palcgroug urva ?

tomes ikins
hEnri a roulend uartEgec

detkige ilkous OzspEZa tomes ikins ika [emErikeE rEmbrand]. rEs ela is gEvknast gayez rEs ovspecan ik zoti elge. voZ 1886E nast, rEs kirkan rYga rEsE pEnsilvEinia ijmuntE elgkEjeyald. rEs OsspEZan ik ilzisone veZ rEs hEma ZEd venta SurxEibi er az orSi hin ijSira skehonmiand. rEsE yaldensEiNkhoizon uvzEi kliTa glot ki rEs. evOs er kiga ZEd rEsE uartEgec az ilzis ituin. tomes Sur istiora rEsE venten. rEs uayil kliTa rEses ki Zuic.
hEnri a roulend uartEgec az tomesE skehonmiandxerS. rEsE 1 giuTi juig Ze Zoston jEda uayil rEsE ventenE even. guld eksa zuNki glodel ki venten.

winslou houmer
vorjskur

winslou houmer [1836 ; 1910] az 1 kEs rEsE rEzetzEilE ist Sirain elge. rEs zEra ik yavyaldi elge hin harpers wikli. Ze zagpluds az emErikeE 1E ist stepain nuclEfniTesen. winslouE venten az ilz rEski kiuZ rEs kirkan kroita sivel nisk voZ 1862E nast. rEs fosa venta sowEiki zounten deg skansenplud un Saz xeka daig niskdet. voZ 1866E nast, Zas winslou leja frans. rEs dEga ilz kalsekian skehonmiand hEgoucel.
vorjskur lEza winslouE Ozhoiota rulv cEimi voZon Ze kanon. surYzskErvEg niTes cauki vorj un guiski frEiT az ilz ilzi. jiske Sira groug Zed zida glot vEZ Surv SEta jiska ZE yEdE hauboSE.

jousef mElord wiliem turner
huigai temeraire

jousef mElord turner [1775 ; 1851] ilz OzspEZan ik roumEntik zEilE ist zoti iNglendeelge un zounte. rEsE erdaskskauts un oum glaibEista Surskehi kurjuig. jousefE elg az ZeNki veZ rEsE venten gloda yavreca voZ Sauvi juig. rEs ventaE rEzeti zount un uaZi venten az ilz flomia iuz landenE yeNi er. huigai temeraire lEza peti voZon ki evOs iNglende. jousef riounda iNglendE yuji zoti doig. muisk Suigwug asa, Zas taki niskdoig ken Sresan iuz SurgaTi skanszEil. jousefE Sauvi juigon un surYz Ze Zoston kin yEiNka elge Zed EnSaulan xaskes ik imprESene.

jiouvani piranesi
vaum ijcol [carceri diinvenzione 15]

jiouvani piranesi [1720 ; 1778] OzspEZan ik roum zidaE 1 kEs ist hauli elge voZ rEzet. gayez rEsE gauk, Zas jiouvani hEiSat il Zur 2000 aren. uts, rEsE venten Sur uvos ovEistan. jiouvani Sur dEga ovEistain elge kiuZ rEs yaufa is rEsE degxauS aren. rEs jEiza sulca ijuarki roum cuar. rEs nuTouci lEza rEsE venten iuz stelpi vEZonel.
vaum ijcol carceri diinvenzione 10 gluca jiouvaniE tisa slenti ZET gloda sETi Ze nuTouc. zountergjuig lEza vaumE dEki kuisken. jiouvaniE sulouv daig Ozzota degzEil un rEsE zounten tisa rEs dEga roumEntik zEilE ijjEizenniTesen.

odilon redon
brEigain aun

odilon redon [1840 ; 1916] yidan voZ fransE kalzi zEil. kiyEz josa fransprusia nisk, Zas fransE is er hEma ZEd rEsesE sYtroS detia. odilon skuya rEsE elg dEga yEiNk daig il zoti voZon. rEs yaufa rEsE miand ga guldi fulokaj ki taki ilzi oumskaut. ik kEje, Zas odilon yEiNka uvZe seriel un modern OzzEil. rEsE hinson az Enovuvza jiske. rEs skuya elg Zed EnkOn jiskeE stuin hEiSa spEZa venten. rEs keda Ze ik [kuni elg].
odilon zotaren xerSa brEigain aun. ost kan jiska vEZon Zed met un iSdi zaig Zoston kan oreza stevEE haubergon urva ?

obri bierdsli
oskar wildeE salome

obri bierdsli [1872 ; 1898] soyarzan ik Tusti er utuiza elge. Edwerd bernjouns Zed az iNglende roumEntiste jEiza obriE miandTusti un smEii teyeson. rEsE jEirE skisi nof yEiNkan Tusti ovkauzain elg Zed az ga jEpEn. obri venta SoyEvi tEgec xaskes hin hauli landen nuclEf Zed az Eiresti zag. Ze kliTa haul un hois ki rEs. evOs landenE ovyEiNki er Sur jEiza tEgecan vEZ sulutgungec.
salome az tEgec hin ZEig Zed rEsE stens Zed az oskar wilde xekat. oskar un obri az poiZigEzake voZ Surstuisind zEil. obri eShaulan kiuZ rEsE SurkazOpi gauk Zed az 26 nastuark.

jiouvani piranesi
vaumE iuk [carceri diinvenzione 7]

jiouvani batista piranesi [1720 ; 1778] kEjan gauZ fuirOkzEil an rEsE sasYkE par. rEs dEga zoti espe un Sraje kiyEz leja uvEn rEsE sYtroS Zed az iteli. uts, rEsE haul uTan rEsE slefi venten un sulcen. jiouvaniE ijSira ventenE guldi tarc Ze kanon haula rEs niTes roumE oviab.
Soitsar vEZon Zed vaumE iuk [carceri diinvenzione 7] Ozhoiota vaum guldi peti SaihEmel. kErgain tarc ur jiskend ara Surdernepi hEmon ki sulcen. jiouvani venta slent ga uarE ret Zed az rEsE iteliE bloupengrougzEil. rEs Siolisa poiZspec Zer dEga rEsE rEzetzEilE ruSnastE 1 kEs ist rEski ijskilge.

jon EverEt milies
wolter raliE fuirOkon

xegi Sraje Zed az jon EverEt milies [1829 ; 1896] az rEsE rEzetzEilE hio elge niTesen Zed dErca Sauvonmiand. muiskes eNEn er venta istiorain yalrOkspuf, Zas jon ovfega cOv. Ze elg yEmui vEZonel kedan ik rafaElgayezen OzzEil voZ ZE zEil.
jon ruta hin kana skehsuatnikon Ze zoti xerS kan jiskan vEZ wolter raliE fuirOkon. Soitsar jon kan glaibtoda uaZ un iant ki rEsE venten Ze zotvYon. stevo kalsekian uarki erE riound. es kan SEiz rEina riound rioundan. jon Zosta guldi surYzskErvEg hin lEza peti SaihEmel. Ze venten az rEsE stevofuirOk Zed az jorjE viZen. Ze nuirOki surYzrenstevo gauka voZ oT Tustia.

fransiskou goya
hilfgroug

fransiskou jousedE goya Y lusiEntEs [1746 ; 1828] kana glouk voZ fuirOkzEil. rEsE uavSi uartEgec un kubsek az ilz sETi. rEs yalda vuZ kETelik Zaskgroug un evs sET muisk Zuica vuZ madrid. voZ rEs uarkia, Zas fransiskou dEga eSkalsekian zufon. pauz tisa rEs dEga kanSrEini un rEsE yalden dEga guldi un ruiksi. muiskes, Survuzeti spEin zuf rEskan nEpoulien. frans zufon cEimi Sur az il zoti Zur degxauS kirkone. fransiskou ciaza.
hilfgroug ventan hin yEiNka ers. fransiskou Zosta guldi surYzskErvEg hin vara xirOvon. ruti Silvi er az venten. rEs ken ruta un ijhuiga hin kana jEp.

gustave dore
stevEZEistanor

gustav dore zEra venta ki uvas voZ 5 nastuark. gustaveE [1832 ; 1883] venteyajon zEran ga rEski heliosZuic Eid pEris. rEsE 1E rEsk az rEsE venten hin sleki ijriound. Ze hauli zag SEta elgi miand Zeds gustave rOsa ara. gustaveE elgE eNEn dEki Zal az rEsE Zaskzagi sulcen.
vEZ stevZEistanor, es kan jiska gustaveE sulouvi tEgecon daig ziTteE rYtEir Zed az hin Edem. Saz iki eNEn elge, Zas gustave kan uaya rEsE jEir un met jiSia un jEpia. krotglebanor Sur az cauvi. zida Siolis sEiNk vuZ zounterg ut rEs Sur eShoiza iuz ziTteE muirai zot.

gustave dore
ZaskzaglEzon

kiyEz SEiz ilzisonSeraind fuirOkon, Zas gustav dore [1832 ; 1883] kauza rEsE elgbilp Zer mEvka raib ki pEris. evOs detkige raugkiga rEsE yalden. rEses kiga ZEd rEsE sulcen Sur reca glaibi kandon. rE hirEia uarE hEmon Zer tuNa vEZ rEsE bliyEkon. gustaveE ZeNki hauli zagtodgrougon kliTa haul ki rEs xaskes. gayez rEsE 1883 nastE gauk, Zas gustave poiZspecant ik rEsE zEilE ist hauli franse tegece. rEs dEga il uarki Zera gustave ruta kliTa il is skehonmiand ki rEsE elg. rEs kanda landen un pErisE yavoundend.
rEsE ZaskzaglEzonE taki juigon lEza saufain er. SaihEmon az rumpi. guld palua ZE er. rEs yijia ploui spEZon un zEil.

jon EverEt milies
jEZkenon

jon EvereT milies yidan vuZ iNglendE sauTEmpten voZ 1829E nast. voZ fuirOkzEil, rEs kEn viura landenE elg sETi ijmunt. voZ 17 nastuark, Zas jon xEptOa rEsE yalden vuZ viktoria un Elbert zerio vuZ landen. rEs az hoiza sEiNk Ze zoti Sraje. jEZkenon az jonE ovuvza voZon Ze kanonel zoti xerS. surYz az isi un ilzi ut venten az yibi un xizi. selxEkbrain lEza jEZ uv sEiNk. stevETafjuisk Soita muisk wusa rEsE Tafjuisk. Soitsar vEZon Zed venten galEiSan iki roilgilpiukon. ost Sira ZEd vosk rebia jiska rEsE rece heTa urva ?

meri luis elizebeT vigElebrun
elge un rEsE stevEfuirOk

meri luis elizebeT vigElebrun az yalrOkhauli elgsloukeE stevETafjuisk, jbp lebrun. evOs er kiga ZEd rEsE utuiz ara fuS ki rEsE juisk. rEsE diougi stevEdaigenoumsventen az rEsE rEsk sluNi stoNk. voZ 1779E nast, Zas meri EntuanEt stevEsET kirka meri dEga rEsE uari vente. kiyEz 10 nast, Zas meri un rEsE helios Entsa ikgouta ki frans veZ rEsE stenson Zed az vEZ sETi helios. meri venta elge un rEsE stevEfuirOk ik retcezEpson viZ rEsE fuirOk. rEs uvzEi vara uartEgec. selxEk kana uv hoizon. rEsE surYzskErvEg az veyeti un Surstaipi. meriE Ozhoiota stevEonsuatnikon Ze kanonel tisa rEs dEga 1 kEs ist zoti uartEgece vaZ rEzetzEil.

hEnri rusou
tridai tuloke

hEnri rusou [1844 ; 1910] zEra rEsE yaldon ik pEirtEgece vuZ pEris. kiyEz 15 nast ik gEvkind zufe, Zas hEnriE yalden Eistan selon dEs indipEndents. selon jEizcezEpsa rEsE ijuarki un ZEgziagi yaukonel. hEnri kiga ki jEizcezEpse ZEd rEs jiska rEsE elgE hilsek voZ degzEil muisk poirOfa vuZ mEksikou. Ze Sur az sluNi. hEnri Eniuza rEsE tEgecon vEZ pErisE jardin dEs plantes klust. tridai tuloke Enjiska iuz hEnriE ZeNki miand. Soitsar xoSi soumel Zed zidan vuZ uv rEsE venten. rEsE arenE Surnofon eksa yoizi SaihEm. hEnriE surYz az diougi un ilzi ut reca Surkalsek iuz rEsesE maud un Zostends.

Edwerd bernjouns
cophetua sET un pligerOse

voZ 1848E nast, Zas evs Tusti iNglende elge hEma iki rEses at yijkrajan rEsesE kEje. rEses cepa sETi ijmuntE hEgouc daiga kunkEjen. ZE plud dErca ZEd rEses kun stuinEista il Sauvi un tiani vEZon iuz vent. cepekande keda uar ik rafaElonyajone. Edwerd bernjouns [1833 ; 1898] az 1 kEs ist ovyEiNki rafaElonyajone. rEs jEiza Ozzota touili tEgecon Ze rioundi Zal. EdwerdE yalden lEza TYlzrEzetzEilselxEk zidan vuZ Zalaiji wec.
cophetua sET un pligerOse az yoizi OzlEzon an Edwerd. rOse un sET gloda yiji iuz sowEiki SaihEm. Ze gloda iki TYlzrEzetzEil iuz ost urva ?

honore fragonard
puaTzaulend

honore fragonard [1732 ; 1806] reca dEZi mar. rEs Eniuke rEs ki elgbrap voZ fuirOkzEil. kiyEz 30 nast, rEs rEski iuka pErisE sETi ijmunt. rEsE yalden Ozgloukan ut honore rYga muntkandon hin venta hin yeNi franse oviab.
puaTzaulend az roukoukou elg zoti xerS. vEZ Surseni rep, Zas stevE veyeti puaTan niT drat vuZ uTonain hilsek. honoreE zount reca is surYz. hilsek az diougi iuz sEiNk. honore ilkous OzspEZan ik yuji roukoukou elge. rEs un roukoukou OzzEil dEga Surhauli voZ tesnek un Silvi er zEra frans Ysyaufon.

wiliem hogarT
a la moud palv [niliThoutasen]

wiliem hogarT [1697 ; 1764] reca gEvki fuirOkon. rEs un rEsE helios zidan voZ rEsE fuirOkzEil vuZ iNglend luyiaskecevaum. rEs glEisa Zer wiliem dEga ilz zoti uarkandi Ycoulpe. rEs haulan veZ rEsE aSjuvyavventen. rEses Ozjuva ZETi iNglendi surv. voZ 1745E nast, Zas wiliem hEiSa ventenpluds Zed EnSaulan ik a la moud palv.
niliThoutasen az sYnek daig palvaron hin kana zufonpoiZspec ur luyia. ost spEZa ZEd ZE SaiyeNi stevopalve cEimi az rebi er urva ? wiliem az zoti vente ut rEsE ist zoti kernek kYn az rEsE poiZonsYnek.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2022E ijtej.