* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

renesonz un barok


liounardou da vinci
anunsiEiSen

liounardou da vinci [1452 ; 1519] az ilz ijflagi iuz is tarc. vEZ venten un skauten un skuipTustZEisten iki roicxETen, Zas liounardou az haNonspEZe. rEs yidan vuZ iteliE vinci, Zas liounardou zira ki florens ik dEkfuirOk. ZEg, rEsk zEra kerneka ik elgeE rOse. Zer, rEs zira ki milan un dEga kEirgOre un espen hin kEir. tej daig rEsE kernek ZEzi smOza, Zer liounardou dEga hauli er. vEZ sulouv un sluN, rEs ara zoirOki Ozzuik hin uv elge un skuipe voZ ZEd zEil. yoin rEzete EnSaula liounardou ik isti rEnesonz er. enunsiEiSen az liounardouE ist aji skauten Zed oT zidan.

hans holbEin Te yaNger
jEdain yavkigzag

hans holbEin Te yaNger yidan voZ 1497E nast un reca elgi helios. holbEin helios Zed az ga augsburg haulia vuZ uvEn jermeni veZ rEsesE diougi sEiNki evdragelgen. Zer hans Te yaNger dEga hauli veZ rEsE sulcen un uarzag. rEs ijventa ki evs luyiaeksonkrEski zag muisk zotstensa erasmus Zed az roterdam. erasmus uvzEi az hauli eroni lOnte Zed yEiNka hansE miand vEZ lEza ki hans Zas vEZon Zed elg kan uTan vEZ glasi skuipilen. hansE yalden dEga taksi un ilz cEimglodi. rEs dEga hilgvente hin iNglendE 8E hEnri sET. kiyEz ara evs uarzag un jEdain yavkigzag, Zas hans gauka vEZ smOz Yspauz voZ 1543E nast.

liounardou da vinci
mouna lisa la gioukonda

mouna lisa un rEsE fliam SEiz vaZ hauli iki liounardouE uvEn yaldenpluden. liounardou telnek Zosta 3 nast [1503 ; 1503] hin hEiSa Ze venten. rEs az lisa xerardini dEl gioukondou uarzag. rEs az sloukeE stevEfuirOk Zed ounda vuZ florens kEir. liounardou uvos slia sejkana sluN iuz rEs araE evas. rEs hEma ZEd mouna lisa az [stevEE sluN] xerS. ost kan jiska vEZon Zed rEs gloda kliabia Zursa guldi zounterg un rEsE guldi Sreg urva ? is sioni er skuya Sira mouma lisa fliamaE daigen.

rafaEl
stevESurpalvenE palv

jiouvani sanziou az hauli elge un kEje vuZ iteliE urbinou kEir. rEs gluapia rEsE yalden ut jiouvani reca il jEizain ZET. Ze jEizen az rEsE kerneki stevofuirOk Zed az rafaElou. voZ fuirOkzEil, Zas rafaElou lEza ZEd rEs az elgkerneki kande. voZ rEs az 21 nastuark, Zas rafaElo mEvka raib ki florens uns rEsE Saul yaufan. rEs yav fikan ik rafaEl. 1 kEs yajonE venten Zed rafaEl hEiSa vuZ rEsE Tusti groug az stevESurpalvenE palv. Ze ventenE dernep SEiz talEfsi Zostanor uTkalsekian is yezE hoiz. florens eNEn elge gluapia ZEd Tusti er kan reca elgklaZ veyeti un sEiNki nof.

rafaEl
medona stevEstens

voZ florens zEra rEsE EdouondErk ur rEnesonz, rEs yuhi yavEista elg Zed reca ZeNki un kalsekoni miand. rafaEl [1483 ; 1520] EnpEwoba Ze rEzetzEil. rEs ilz jEizan niTes uvZe elgi un Zaski sirouv. rafaEl raugan veZ rEsE Zaski ventenE rulghEmi glodel. medona stevEstens az rEsE dEkai kernek ilzi xerS. vEZ selxEk vEZa surYzi surYzmiand, Zas rafaEl dernepa veyeti StevESurpalven un fuirOk niTa salg un bruap. Suryaufi Yroi stEsk roiczira un tuza mEriE ren. ost cawada 2 hauli flomfuirOki iayej Zed xoSa Tak iant urva ?

jan vermier
delft zount

jan vermier [1632 ; 1675] az nETerlendse ridlEyalde Zed at jEiza elg. rEs glEisa ga elgslouke ki nuzete. jan az mauli un uayil venta hin rEsE helios un ilz stens. rEs kerneka kliTa pErSi voZon ki surYzsi Zuic. rEsE yalden az surYzi un dernepi un Zuicsi. delft zount lEza janE sEiNkhoizon. brozkumYz lErka ZEd zEil az 1E gautulg. erdaskE sowEiki wus Ozsmeza janE garOkEir. deni kuri bruap sula muisk kEir Zuicsa. voZ rEsE zEil, Zas delft az OzspEZa ik janE ist hauli yalden. jan uvzEi fikan ik 1 kEs ist Ozsibain elge vaZ rEzet.

jan vermier
stevE Zed kunda vuZ derekcol

jan vermier ilz jEizan vuZ nETerlendsE delft kEir. rEs yidan ZEg un reca helios un stens vuZ SEini ziag. jan fikan niTes rEsE sirouv ut glEiban vEZ rEsE uari Zuic. rEsE ilz stens Sira rEsE zoti kernek. uts, eNEn ers Sur fika jan kiuZ is ruS nast kiyEz rEsE gauk. jan uayil venta 40 venten voZ rEsE Zuic. uts, voZ imprESenizem zEil, zida il Zur 100 jan ZET sloukan. gaToz yoinen az siben. veZ zEil un retzEv Surzidon, jan oT az ist Ozsibain nuzete vaZ rEzet.
stevE Zed kunda vuZ derekcol Sur az hauzi. rEs az veyeti kerneki erE pivi veyetumEngluc.

franz hals
uaZpoirOfpludzufe

franz hals yidan vuZ nETerlendsE antwerp voZ 1581E nast. Sur zida is ZET fikan daig franzE ZuicE yajon. hals speclEzat uar ik barok nuzete voZ gayez 1616E nast. barok az skehonhEgoucyajon Zed zEran niTes nETerlendsi sirouv. elge iki franz skuya ituini tEgeclEza rEsesE zEilE xEib un er. voZ vOZ 1800E nast, Zas impreSiene kanda franzE jiSi klaZnofen hin glaibeksa ki rEsesE miand. vinsent van hox ilz cezEpsjEiza franz kiuZ rEs sYneka voZ degzEil ZEd franz [reca ik jez 27 skErvEgi krezi surYzskErvEgen] iuz rEsE Ysi tEird. uaZpoirOfpludzufe az zoti barok aren. surYz un juigon hEmgloda cEimi. franz sluNi Ozhoiota zufeE coyegind flomfliam un rEsE haub az barok miandorSen.

franz hals
juvai sefle

elgrEzete OzspEZa franz hals [1581 ; 1666] ik rEmbrandE stensuayilen. Ze Oztaka franzE gluapind miand un ovyEiNk. rEsE arvEZon xEna kliabi surYz Zed ovkalzan guldi zounterg. Ze ovhoiza uvZe jiske un lEzen. rEs skisi yalda kiuZ rEs kan Ozsiba ventenjuigonorez.
juvai sefle az ilz xerS daig franzE hoiz daig juigon un sEiNk. franz fosaE surYzskErvEgen lEza rEsE ventenE yeN. 1i juiggarO OzlEza fliami coyeg. xEib evYs ijkujon lEza franzE ituinhoizon. ost kan jiska fEskonsoum Zed az vuZ ZE erE xodxET urva ?

liounardou da vinci
yuji SuigflomhoutzEil

muisk yalda ik milan kEirgOre, Zas liounardou kirkan venta yuji SuigflomhoutzEil. rEs az miskventen Zed zidan vuZ santa maria dElE graziE Zaskgroug. rEs hEiSan voZ 1498E nast. yuji SuigflomhoutzEil zoti uhYma nuTeE houtorcol. rEses dErca ZEd rEs cEimsi uTan. kiyEz evs nast, miskventensurYz zEra SursurYzia. kiyEz is ruS nast, Zas nuTe ara gilpiukon Zol eSsurYzain un hilEgain zoten. venten hio oTZuica Zol 2E yalrOknisk. rEs Ozpaujan ut yoin Zaskgroug ralgan. zotoran kiyEzan rEs zidan ik liounardouE flag zidai retcezEpson.

jan van Eik
madona vEZ rolin lOntjEte

jan van Eik reca kerneki helios un yidan vuZ bEljiem voZ vOZ 1390E nast. rEsE stevETEirg az hauli xeke. rEsE stevoTEirg az fikain vente. uts, jan az ist rEski er. rEsE pErSi hinson az rEsE venten dEga [yalrOkskeh ituini lEzon]. rEsE rutburg yEiNka eNEn elge ki il Sauvi miand. telnekzEil rEs az sETi vEnte hin bergendi gioze. madona vEZ rolin lOntjEte lEza janE [sluNi voZon] spEZonmEvkonor. rEsE hoizen Saz uayil tEgecspuvE selxEk ut uvzEi az voZonzounten. Soitjiskar vEZon Zed uhYmi cioz gloda Enhoiza ki EidE cEimi kEir.

titian
bEkes un ariadni

tizianou veceli specan niTes rEneisonz zEilE ist orSi elge. rEs yidan vuZ iteliE vEnis voZ 1488E nast. rEs az ZE sYtroSE uavSi elge kiuZ rEsE gauk voZ 1576E nast. tizianou ur titian Zosta elg atzidain Enses hin ZEiga uarE Tusti miand. titian skuya jiska SEizjilsEmi ur ilz muiri surYz zidan vuZ rEsE ventpalef. rEs Erica vEZ ZEja ZEri kliabi skaut vuZ rEsesE Ez. titianE yaldenE venten uvzEi skaga klaZornof.
bEkus un ariadni Enskuya es iuz selxEk iki rEses voZona. surYz ara nuirOki surYzmiand Zed Zasi kanSoitSiran vuZ yint.

jan van Eik
jiouvani arnolfini un rEsE Tafjuisk

jan van Eik ilkous OzgliZan ik oumiuzonskautZEiste ut Ze Sur az sluNi. oumiuzonkaut at zidan vaZ is ruS nast. yuroupE sauc ijuarki venten ventan vEZ oum. jan van Eik TustZEista oron Zed EnSaulan ik skEgZEjor. skEgZEjor az toda evs SEizkanjiskeni skaut ki tosk Ze arvEZon. flomi klaZnof ZEistand. skEgZEjor Enzida oum kana kliabi muiriai surYzi OwaZs.
ost kan jiska vEZon Zed surYz un ijkujon gloda Enjiska ga jiouvani arnolfini un rEsE Tafjuisk uartEgec urva ? jan uvzEi Siran ik er Zed Enruika ZET ki rEsE elgE evus. kandar zountergE nElYz hin jiska nuzeteE arenorez.

piter brYgel uarki er
skure vuZ frEiT

piter brYgel uarki er [1525 ; 1596] ZEiga ist zoti zounti ventenniTesen vaZ rEzet. yidan un glEisa vuZ nETerlends, Zas brYgel zEra rEsE elgyaldon vEZ sibhirEia hiErounYmes boSE yalden. rEs mEvka raib ki iteli hin kanda rEnesonz ije. Zer, brYgel heTa ki roil Zed az rEsE Zuic pErSi yajon. rEs skuya venta rEs SiraE er un yalrOk. brYgel Ozhoiota Silvi flEmiS erE hEmon un Zuic. rEs venta zoti zount Zed lEza ziTte un SauvE ijzot.
1 kEs rEsE zountventen az skure vuZ frEiT. rEs lEza Sauv un Enses iseson. er gloda flomi un SurorSi iuz telzon.

El greco
sEnt frEnsis ilzonrebia

kYriakos domenikos TEioutokopoulos yidan vuZ krit aurYk voZ 1541E nast. uts, rEs dEga hauli vEZ El greco Saul. ik Tusti er, Zas El greco leja ki iteli hin Erica rEsE dEZ Zed az dEga slek EnglEisain vente. rEs yalda vuZ roum vaZ 7 nast vEZ Surv rEskon. kiyEz spEini Zaskgrougzufe soyarza El greco mEvka raib ki spEin, rEs ounda vuZ tolEdou kEir. rEs rEska vuZ ZEg kiuZ rEsE gauk voZ 1614E nast. El grecouE lEzonsoums Zeds daig ZaskzEilE er haula rEs niTes rEsE zEilE yilge.
rEsE sEnt frEnsis ilzonrebia venten az zoti xerS iuz El grecou Ozhoiota erE oSE ovOzian zaumszounterg.

jiotou
wakim un ana Sod

1 kEs yaji er ovspecan ik rEnesonz OzzEilTustjEte az jiotou di bondone [1266 ; 1337]. rEnesonz kedan ik yuroupE surv un skuip sErm. iteliE florens vuZan voZ vOZ 1400E nast Zas bilponilzisilon rOsa EnZuica bliyEk un skuip. jiotou az florense vente Zed uvzEi az rEski sulce. rEsE ilz metZostanor Zed ovkalza kliabi surYzi venten ara snaZi un Tusti sEiNk ki rEsE yalden.
jiotouE yalden iki wakim un ana Sod yEiNka il skehind elge Tusti ijheliosen. ost kan jiska Sauvi sEiNkhoizon iuz jiotouE selxEkE haub urva ?

rafaEl
madona dEl granduca

rafaEl mEvka raib ki iteliE florens voZ 1504E nast. rEs dEga 1 kEs ZE kEirE ist hauli elge. kiyEz kanda maikelEnjelou un liounardou da vinciE miand, Zas rafaEl ara uarE elgin arvEZon. rEs Zosta kliabsi surYz hin rEsE venten Zer toda rEses ovkalza pErSi zounterg. Ze arvEZon zoti xerS az madona dav flomi yalde. rafaElE EidionatsenE dernepi juigon ara Sauvi muir ki mEri un jizes. rEs venta il 17 madona un fuirOk uartEgec muisk ounda vuZ florens. voZ 1508E nast, Zas rafaEl mEvka raib ki roum hin yalda vEZ ZaskonjEte. rEs gauka vuZ roum voZ 37 nastuark.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2022E ijtej.