* Zauntauf
* rioundzag
* uarzag
* sevou
* Tiz

cekencYg


dENgi ; jiTkuian ren Zed sudan ga Tusti stevEE rauk.
dratcod ; evOs dratcod kan Zostan ik netes ut yoin rEses Suvi jEiri hin Zostan ik coid.
cObatovkiT ; uayil sudain cObatovkiT.
yiorpontkaum ; kaum Zed sudan ga yiorpont.
wend ; evOs skargwend kan Zostan hin ara ev netes.
iacmulsi noirOg ; noirOg Zed az ga wermtEil noits.
dratvozen ; wEli skargZET Zed aran voZ ev ZETnaranor.
iaks ; snosiak.
verpO ; flomi blitsEvoren Zed aran evOs noits.
suleNk ; flomi blitsEvoren Zed aran evOs noits.

pYmaz ; flomi blitsEvoren Zed aran evOs noits.
bilog ; flomi blitsEvoren Zed aran evOs noits.
boptEkEN ; femilierE mulsain kEN.
smajs ; noitsren un smajs jurSen Zed kan Zostan hin ara xET un braNs.
wuryintsent ; sagnuyint Zed at eSEnyintan.
dalkheN ; dalkheN Zed kan Zostan hin uhYmon ur braNsaranor.
brosluk ; mulsi brosluk Zed az ga dalkjaus.
zandi kuiskenjaus ; kuiskenjaus Zed sudan ga noitsE degjaus.
yEdyint ; yEdyinten Zed kan Zostan hin ara xEib ur sufend ur daukbraNs.
yorjbro ; bro Zed sudan ga yorjster.

nuZurnloNk ; loNk Zed EnEidan nuZurn.
huryawakEN ; rulg Zed gEkan ga Ygazi huryawaE kEN.
ijbraumwEir ; bafoumeTE wEir az pEwob Zed vara ijbraum.
niNtaik ; niNTEsktaik Zed spEirksa vEZ huistak.
dalknaiNs ; dalknaiNs. Sur skuya yauska.
froudnoirOg ; froudnoirOg Zed kan Zostan hin ara soit veyetsdiougi xEib.
dukimzYs ; Yyek Zed doca ik peSdutnadtulg hin duk.
kinSgauki rulg ; SiougkinSrYgain rulg. rEs reca ev deti tak.
cidi gauf ; uarki un ilz galgi gauf kiuS SEiz az SurSaski.

huryawai spils ; flomi sulcen Zed vara uvs sluNi huryawahuigeE pEwobon.
doiTesdoiT ; doiT Zed kauzan ga biwibdoiTes.
neyotxid ; xid Zed gokan vEZ gauke. rEs reca vals un evasE neyot.
wur ; rulki wur Zed Zostan hin glEiba noits.
noirOgwur ; rulki noitsyint wuri tulgen Zed larEitan rulki noirOg.
tYzkEN ; mulsi tYzi jiTkEN Zed az ga noits.
zandi zowuis ; ZuNzandi zOv
druskwiZ ; wiZ Zed az ga drusk.
cuzoutjaus ; rokeE degjaus.

SoipcET ; cET Zed todan ki davSoip hins kan il ogi Sriacan.
ayOstkaum ; youyouE kansteti kaum.
rulki wur ; rulki un kuvi wur Zed aran ga noits.
uzuS ; u maudyasttulgen Zed todan ki rilpjausturv hin gElibon.
cegnujEv ; jEv Zed Enrinta smouki yaufa glES Zer dEga kanSjiski.
froumwur ; rulki un riuNksmaud Zed Zostan froum.
wEir ; rulki un mulsi wEir Zed az ga noitsrauk.
dEnjausyint ; jaupi dEnjaus Zed kYnsan ik reca ZeNki yaukon un kansa stevoonxoumkon takel.
heN ; heN Zed glESa zidi un muireni mulsen Zed aran hin ara ist Siolis soum xEib.
uaZerrulg ; uaZZerrulg.

hEr ; hEZhEr.
segetwiZ ; muka segetnoitsE mulsi wiZ.
cigrulg ; rulg Zed uvEn TEnan cig.
muiri noirOg ; muirsi un smesi voirOg.
yalv eSyinten ; yalv un duk eSyinten.
zEm ; hEZkleNdutnadtulg.
cidain Suim ; lYtii un ilz spindi gaukdutnadSuim.
deti naiN ; dutnadgaukkEN talEfi pluds. vaZ talEfi.
spindi noirOg ; deti noirOg Zed reca deti flemon.
SEb ; wurhEZbro.

jiTwur ; hEZfroumsE wur.
kiyets ; kansteti un kanSresi un SurvdoiTi dutnadtulg.
mulsi noirOg ; noirOg Zed az il mulsi Zur kroup.
bletwur ; rulki bletwur Zed flemglodan deti.
brelwur ; rulki wur Zed kauzan ga gauki brel.
brelnEd ; nuzYti un jEbdiji brelperbs Zed kan soizan vEZ evYs vEZon.
kilitwur ; rulki wur Zed gaTi hauma glEiba kilit.
skaireli YlErk ; YlErk Zed zEfan ki huryawahuige Zeds az rEsE skairelongluc.
zoirOk ; Saski yastzYf. rEs Zostan hin ara sloukspils un vals un hauzi kEN.
dEinYdnES ; Ze SursurYzi zOv az dEinibizpEgerk.

snazYm ; yast Zed kan Zostan hin taka un zotora 1el besk.
altegYm ; yast Zed kan Zostan hin taka un zotora 2el besk.
eZpErjs ; Segyint Zed az ga jEsreg Zed ounda vuZ gesrek.
caubnuwur ; dukwur Zed smeslEza caubnusurYz.
SumnaiNdoiT ; Sum kuvi mulsi naiNdoiT.
kiT ; kiT Zed sudan ga noits.
naibkaum ; ZEri naibkaum.
waramzkezEsk ; waridzkezEsk.
warambro ; eldinbro Zed az Suvi rulidi hin gEka ki iuk stualp.
toskes ; drat toski wend Zed az Zosti hin toskon.
krezi ren ; muireni zoti klaZain ren Zed sudan ga Surpalvi stevE.

gigbEio wEir ; gigbEio wEir Zed zYpan ik kliTa dEki jug ki rEsE rece.
9 kaum ; kaum ijplud Zed recant 9 kaum yorj voZ degzEil, ut glod az Sai az Sur.
hEZkaum ; kaum Zed sudan ga hEZnoits.
piuntkrog ; mars piunt vukain krezi zOv Zed gloda at hauma steh hinsonel.
pesk ; zandi piaNkpesk Zed TEnan utoncEimsi taki xETi jiTen.
iagroS ; uagdrat kuvi toski wuri Sod.
tilikasheNs ; mulsi iSdi heNs Zed Zostan hin sufa un glEiba ev tilikas. pivi un reni un zoti.
rauktasenren ; reni kuvi ren Zed sudan ga yurki sEyEzo.
kuisyint ; pivi, reni, zoti un yurkind kuisyint.
kuisjausyint ; kuisturv Zed hauli Siran uarki er ik lErkEorZET.

neyitsluk ; mulsi skansdutnadtulg Zed sudan ga neyit.
cevElbEkrOzen ; nEdopori krOz Zed reca guyEjsaron iki geT.
cevElbEcod ; cod Zed vaZia geTjaus Zed SEiz gloda kanjiska.
krui ren ; ren Zed sudan ga kobould Zed gloda rensi ut cEim az xEibi pivi.
xYdErkEN ; xYdErmulsen Zed az Suvi mulsi kiuZ kan tEiba xYdErnoirOg.
xYdErnoirOg ; surYzmuiri xYdErnoirOg Zed az Suvi kuvi hin glEiba iuz Zesk un yoin rulv.
xYdErkaum ; kaum Zed sudan ga xYdEr Zeds voci kinS glEisa voZ skanszEil.
flomi ijbraumwEir ; wEir Zed sudan ga flomi gEwYzrauk.
flomi ijbraumTEsk ; flomi gEwYzTEsk Zed gloda iki flomi boptE.
hawEirnaiNren ; naiNren Zed sudan ga uarki milger Zed eves vaZa uvEn maud un glES.


jeyet ; kankliTi xids Zed zida prabdoyEsken Zed kOna hio sEbain juig jEda guldi ziag.
dukjaus ; degjaus Zed at sudan ga duk.
huryawabro ; huryawa hedi mulsain hETSuim.
TiafhuryawakEN ; mulsen Zed Sresan ga sazain huryawaE naiN.
pEgerkpludi wun ; sleksi wun Zed Zostan ijuarki nale.
yiorpontSEb ; mulsi skansbro Zed kauzan ga yiorpont.
gauki frouds ; froudsrauk Zed Sauvi gloda soit peti un ijpeti.
deti ren ; evs froudsren Zed kleSi az is froud.
SurpalvseglEnt ; sleki glEnt Zed pEwoba Surpalvson.
jiTnuzYt ; is kuvi taki jiTnuzYt.

krEipkorb ; Tiafi Sauvi jurS Zed gloda az uaZi ijpaldYznoitsklouT.
1 perb ; 1 doici perb Zed kauzan ga ev noits.
ijuarki kEN ; mulsi Toti kEN Zed Sresan ga gEbeluaZ dEki hEZ.
ijuarki jEb ; hedi jEb ijplud Zed sudan ga gEbeluaZ dEki hEZ.
yalv eSyinten ; yalv eSyinten.
stupsglip ; muiri spEirkai ijaunti stup.
niNyug ; vukain niNTEsktaik.
niNTEsk ; TEsk ijplud Zed sudan ga niN.
braNs ; SEiz kanjiskeni braNstulgen.
zoirOki ren ; zoirOki geTren diougi suden.

sEskain andstup ; vuk stup Zed spEirka iki and un Ekous Sodan vuZ sEskepuadrens.
tuwikrauk ; tuwik Zed glESa sulcain slentin haub.
yEdhET ; mulsen Zed Sresan ga ev noitsnaiN.
rilppled ; pled Zed todan ki rilpE tEibain Soip hin rOsa vuZona.
slek ; SEtain ZET hin slekjauZi rint.
flomi ijstupi tosk ; drattosk Zed reca zoti ijstup.
rulki tosk ; zoti un rulki drattosk.
iSdi tosk ; soit Sioljez soum drattosk.
Yladi SednuZurn ; zandi spindi tYzi nuZurn Zed jidi Zostan hin neteson.
Yladi zowuisi nuZurn ; lurdflemoni zowuisi nuZurn Zed jidi Zostan hin neteson.

kliji dENgi ; kliji jiTkuiain rensuden.
jalgbrozlEzkuas ; lEzkuas ijplud Zed kauzan ga brozE skans.
paldYzi wur ; paldYzi wur Zed gloda iki rEs at coiman.
atuarki tauf ; atuarki klYti tauf Zed kelsan ga uarki zag.
fauZjigend ; turvskiuv Zed Ekous Zostan iuz vaumen.
atuarki vaumenxEib ; uarki atZostain vaumenxEib.

yugstaik ; is pivi taiki yugs Zed Tiafi az pErdi iuz kujon.
huryawakEN ; kEN Zed kauzan ga gluapi huryawahuigenaiN.
enoulien yint ; enoulien yint zandi tulgen.
nutjurS ; zowuisi Surzoti deski galgi nutjurS.
raukdoiT ; doiT Zed kauzan ga gaukdutnad.
cauki boptETEsk ; cauki boptETEsk.
naibbro ; dEki pauzi naibjaushETSuim.
rulki wEir ; kuvi wEir Zed kon klezan ut kinS stetan.
prigYzwur ; wur Zed spEirkia vEZ ivEiszoti juig.
yastyiorpontkaum ; wiZ Zed Sresan ga yastyiorpontdutnad.

nuzitbro ; nuzitbro Zed Zostan hin eSyinta is duinE.
noirOgvaZi wend ; wend Zed reca kuvi palef Zed gloda iki larEitan hedi glEibi noirOg.
cokEib ; flomi cokEibmulk Zed aran cokEib vuZ braini sloipsi uaZ.
uarki uartEgec ; es soit kanS autnEkaE stevE uarki ogklezi tEgec ut rEs gloda ilz diougi.
stihendzagprij ; uarki jEf Zed kan Zostan ik zagprij ur hin Enreta rEsE rece daig soit orSi evas.
ruNkflomen ; ruNk Zed gloda iki Zostan hin gEka ev TakstualpskurYz.
YcoulpeplidprEc ; prEc Zed suadan voZ hizsErp Zed bilza is retkuiden Zed jauZa gauk un kOnon.
Tusti yelk ; snaZi Tusti yelk Zed Enstihsa tian un Saznek hEmson.
lokiE yErken ; Tiafi ZET Zed zida lokiE Enskuyai yErk kan tEiri rEinan.
marE detxoS ; marE detxoS Zed at zOrki ijeran.

kanSjiskedund ; hod pEwob Zeds rEs az kanSjiski akrO Zed slizan sErpa rEsE TEirg Zed az baldur juigakrO.
uarki beskpliden ; uarki beskpliden Zed kleztulgan ga rauci pualt.
guldyibkroup ; kroup Zed uTonan vEZ ilzisi Eilo Zed gliava juig.
krYki iac ; kroup Zed galgan vEZ krYk Zeds kanS tianan.
lusiferE pet ; vals Zed kYnsa ik sE Zed meNa tuN ki gEfEnia ZuNki ijuarki groug.
jigkumYzsE ; uhYmsi sE Zed kan meNa jigen vuZ brozkumYz.
TakstualpssE ; sE Zed kan meNa Takstualpsgilp vuZ brozkumYz.
gesrekyorjbro ; bro Zed kauzan ga gesrekyorjturv.

uarki plim ; uarki plim Zed at kanSZostan.
iakwurmulk ; iakwurmulk Zed glEiba iak kiuZ yuji petind voZon.
tYzloNk ; tYzi nuZurnloNkjerS.
cauki xip ; frEiZyehxip Zed Zevand Zas rYtEir Zol roim Zed aran vuZ Tak.
nuj ; hizefOcain kuas Zed kan Zostan hin ara hunre.
hati kEN ; mulsi kEN Zed eSdijan ga garmE naiN.
layecs ; layecs Zed kan geweSan hin kana palcon ur kana yisuspon.
xETdim ; smaji fEskxET cebsain dim.
TustenYkej ; autnEkYkej Zed palgia ZEd rece az Sifse.
rexYz ; hurYtmaudkorb Zed Zostan hin jaika esE liuz.

oumtaud ; Eiresti taudtulgen Zed reca xeski palef Zed gliava erdask.
OwaZi ren ; muireni geTren kuiain isen.
tYzi snosyint ; tYzi snosdegyefyinttulgen.
klezi molkim ; atSurZosti klezi molkim. Ekous rEs az rulvi besk Zed Zostan cente.
klezi dEinkubwE ; klezi dEinkubwEtulgen Zed oTuaysand dEin Enskuyi flemon.

xorsant ; mulsi kroupxorsant Zed puzEpan ik Zostan hin ekaisor.
rulki tauv ; ilz kendi un rulki tauv kiuZ gloda Zua kan OztONEska stualpavk. kanShoutain ut kon Zostan ik zoti besk.
kanjiskeni ijianti vophaN ; kanjiskeni ijianti vophaN Zed TEnan ilz jiSi un pivi braNs.

xaui stup ; xaui stup Zed kan ogi Sodan vuZ coik.
kuiszulv ; kuisyintzulv. rEs gloda ridi ut yurkind.
caukfOvrad ; ceni cauki cigs.
xYdErwunkENglebends ; kEN Zed sudan ga xYdErwun. rEs gloda TEnan skErvEgi TEn Zur wunE vYses tas Zed az toski.


hEgicjEf ; 2 dEki jEf Zed kan Zostan ik yuhSaii EilfxEib.
pualtsnYp ; kliji un cauki xETisen Zed gloda Zostan hin uhYma pualtpliden.

kuvi luwEir ; kuvi luwEir Zed kan Zostan ik coid.
nEd ; nEdtulgen Zed at soizan iuz talEfs. rauZar Sioljez reS.
jEven ; jEven Zed glEisan Eidi ga lecpat.
krufOvrad ; krui blitsEv Zed hio muira naldain juig.

cauki pulo ; cauki braNs Zed suadan palua Seg hin glEiba suade iuz sYk.
boptOsauf ; sauf Zed Zostan hin sEba boptO.

duk jaus ; sudain dukjaus Zed az vaZ mulsi iki burhEsO.
yuci Tot ; yuci Tot Zed at eSdijan ga naZ. rEs kon kanZostan oc Suvi Zitan.
yugtartue ; ilz flomi xaui yugs Zed kuiski smOzan vuZ ih az Sauvtartu dEki tise.
yehverpO ; blitsEvoren Zed Srodan ga noits Zeds Saul nEra rebin yeh.
uarki xOto ; korb Zed Zostan hin kleza cig ur stualp.
blitsEvmulk ; diougi blitsEv flomi tulgen Zed gloda iki reca aunpEwob vuZ wEiZ.

cevElbEcod ; cod Zed vaZia geTjaus Zeds SEiz gloda kan yurda.
kuvi noirOgi wend ; wend Zed reca kuvi palef kiuZ hEmgloda iki larEitan hedi glEibi noirOg.

plirralz ; Saski netesi ralz Zed siona resreg.
Eirestralz ; Saski netesi ralz Zed rauZa. rauZa hio reS.
brelwur ; rulki wur Zed kauzan ga gauki brel.

harpi heN ; harpi heN. harpi TEsk ociZia trEblida hois.
guiski wun ; slentin wun Zed ociZi Enruika suadeE autnEk.
krYki ijpEwob ; rEs reca cauki surYz iki krYk. jEirpatikosu xekan vuZ iuk.

cidi nEd ; nEd Zed at dEga cidi kiyEz ilzis uarki uayain. ost kin gaTi ela smandtauS oc ost houta.
zandi tYz ; zandi tYz Zed ost kan kana ga skarg. rEs soit az taki un Zostan vuZ evYs groug.
yadai rulg ; cig rulg Zed uTan vEZ TYlz.
isEm ; paldYzi kanhoutain snug Zed voZ houtan 1 kous voZ evs gau, rEs haNa stOne. rauZa hio reS.

staipsi raukdoiT ; staipsi raukdoiT Zed ekous kuTa Zeds kan sloukan ki slouke.
klezi hulvorbEndost ; iksi SurZosti hulvorkorb Zed kan sloukan ki slouke. doiTsdoiT ; doiT Zed kauzan ga biwipdoiTs.

taki yelk ; dratyelk Zed kan Zostan iuz evYs vEZon ik ogi korb.
yagaE edfit ; yaga uarki stevE uvos kliTa Ze. rEs reca gErtduiskprijend.

guiski piaNksters ; manuk ziagpiaNk guiski jaus. kan sloukan ki zeNe.

zoirOki hEN ; muirsi un juSi rendim. rEs gloda Zosti hin uhYma ZET.
iayejTYlztaik ; ZuNki taik Zed zYpan ik Zostan Sidi hawEir hin zaulsa. TYlzi takhioen recan.
yugdim ; yug gloda iki Ze kon detia EskesE reS.
jEfzagprij ; yubi zagprij Zed uayan vaZ uarki zEil. rEs az ilz xaui kiuZ es kon ogi kleza.
andyugs ; flomi andi blitsEv Zed Srodan ga ijiant Zeds kan Zostan hin ara takain besk.
andyug ; andyug Zed kan dEga andyugs kiyEz rYgEfEran.

tikbalaN hedi stuindoiT ; tikbalaN hedi kuvi stuindoiT. sloukar ki zeNe. pErcsterjaz ; ijguldi pErcsterjaz. il gloda iki jigsejend.

rauk rulki kezEskes ; rauk mulsi rulki kezEsk.

hunreheN ; hunredalk ijguldheN. zida hunre vOZ rEs Zeds uvos nofa un glEiba iuz ralg.
noitskrYk ; vuk Zed reca smoulai Taksalcendnoits. Sur braini oc ZEd rEina kin deta ur Sur.
hunreSegtergs ; hunre frildora Segtergs.
ciguTon ; hunreciger ijgulddutnadtulg. rEs az edri glEisel Saz iki Saul.
gErSi wend ; soit uarkzEri skargwend. gloda ridi vuZ iuk. ilz mauli veZ yaukon. Ze ZET kanS ovEtanuksloukan.

mulsi jEv ; mulsi jEv.

hirEiar Tiz ;
* saundklaud
* yutiub


yEjain irOz ;
* hilEgain Surpilgmulk
* haNoni stup
* gEbi lejs

rEizadren. 2020E ijtej.